KIWNIKA MIASTA POZNANIAstrzeni W. Księstwa, ustanawia,jąe w myśl 12 komiteta po powiataf"/I i miastach większyeh, Przeznaezenie i obowiązki komitetÓw statut w li lH ,jasno i wyrazili!' określa, Dwo,iaka im ezynność poruczona: pierwsza, pomnażanie i zhieranie składek na powiększenie funduszu, .iako niezbędnego środka działania; druga, wyna,jdowanie młodzieńców wsparcia potrzehu,jqcydl i godnych. ('o do składek, niezawodni!' im większe, tem są pożądańsze; leez ponieważ takie się tylko w szczupłej liczbie zrlal'zYl mogą, każda mniejsza z równą wdzięcznością przy,jętq byt' powinna, gdyż z wieln mniejszyeh urośnie tyle, co z niewi!'lu znaczniejszyeh, Ażehy zaś i mnie,i zamożnych do przyczynienia się do dzieła naszego zachęe,u', dosyt' hędzie rozpowszechniać dokładne wyohl'ażenie o ,jego celach i dul'lnl. li .iego wpływie na ogólne dobro. przekoual' o potrzebie posunięcia narodu na drodze przemysłu i oświaty, biorą(' dowody z przesz-lości naszej i porównania z obeenem stanowiskiem innych narodow; nakoniep zwraeać uwagę na to, ie do postępu takiego wszystki!' stany i klasy wspólnemi siłami ubiegać się powinny, ażeby grlziekolwiekbądi. ukryte zdolności wyehodziły na jaw i stały się pomnożeniem umysłowego hogactwa krajowego, »0 ezego gdy zamożni ziomkowie szczodrze i wspaniale pomagają uhoższym, nie w innyeh widoka('h, jak tylko przez zamiłowanie spraw' ogólne.i, ('iż ubożsi do rÓwnego mnie,iszemi ofiarami poświęeenia się gotowi hyt' powinni, .iak pnr.ez wdzięczność samą. tak. aby z tem lepszem prawem z podane.i im pomocy korzystać mogli, ho sprawiedliwość l<aże nadewszystko mieć wzgląd na potrzeby tych, którzy eelom Towarzystwa sami czyn nie sprzyjajądzone i DTek('.ia do rozpoezęcia działań upowazlIloną zo!'tała. na mOl'y zatem !i 12 pOlllienionych statutÓw wzywa i upoważuia nawza,jem Szanownego ('złonka, ażeby w mp<\ załqczonej instruke,iji unr.qdzeniem komitetu powiatowego w powieeie swoim zająć się najspiesznie,j ra(:zył i o skutku Dyrekcję zawiadomił. Do potl'zehnego użycia załącza się oraz 5 egzemplarzy statutów Towarzystwa. Poznań. dnia 2-1 października lR41 r. Marcin kowski.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr1

Czas czytania: ok. 4 min.

An Ein!' geehrt!' DiI'ektion des Unt!'rstiitzung!'-Vereins hier. - Einer geehrten Direktion des Unterstiitzungs - Vereins erwiedere ich auf die gefiUlige Zusl'lIl'ift yom 25-ten August ergebenst, dass ich gegen die eingereiehten Statuten des Vel'eins ZUI' Unterstiitzung der lernenden .Jugend im Grosshel'zogthum Posen nichts zu !'rinuem gefunden habe und daher genehmige, dass dieselben nunmeh,' in Wil'ksamkeit tl'eten, - Posen den 21 Septembel' 1841. Der Oher - I'riisident des Gl'ossherzogthullls Posen (gezeichnet) Aruim. - (Gazeta W. Ks, Poznańskiego nr 21\1), - Rozwinięci!' tej instrukcji nastąpiło w okÓlnikaelI z 2-1 nI<II'('a i 2 ma,ja lH.J.2.

2ti

,Jeżeli każdy ezłonek komitetu i oHobiście i przez u!'posobionydl pośrednikÓw w zak,'e!'ie pożycia i działania !'wego stamć !'ię hędzie, żf'by publiezność w tt'j mierzI' oświecać, cele stowarzyszenia d<,>kładnie poznaW/Hle i eenione eoraz liczniejszycb llam zjedna.ią członków z ochoczemi \\' miarę możnoHei Imżdego !'kłlHHiami, Chcąe zaś z funduHzów, tym sposobem zebmnyeh, jak najwiękHzą odnip.śc korzyść, nie tyle o to chodzi, żeby wspiem(' wielu, .jak I"a('ze.i o to, ażeby Hię wspareie dostało na.igodniejszYIlI, którzy eelująe zdolnościami i przykładnem zachowaniem się niepłonną czynią nadzie.ię, że przy odpowiadającem wykształceniu !"Ownie eelowa(' będą w obl'l1nym zawodzie. Miernych zdolnoś('i wyl'HzLałeenie. śł'Odkom własnym lub prywatnym zosLawić bezpieeznip. można, ponieważ pożytek z nich więce.i osobisty niż ogólny: zdolnośe znakomita, .jako zaszczyt narodu i ludzkośei, da,ie prawo do względów społeczerlstwa, którenlU się kiedyś ma poświęcić. Taką tpdy cechą oznaezonych, do ktOl'ego bądź użytecznego zawodu o!'obliwe powołanie cZlłjąeyeh wynajdywać pomiędzy uczącą się młodzieżą, je!'t drugiem głÓwnpm komitetÓw zagl1dnieniem. ,Je!'t im wpmwdzie ułatwione nie tylko przez szkoły wyższe, le..z _już przez li('zne po wsial'll i miaHLaeh Hzkółki elementame, \\. ktÓryeh pl'ZY baeznej uwadze odkl'Y(' się dl1dzą znamienite dary, zaHługu,iące na to, ażeby z ukl'y('iH wydobyte i rozwinięte były. Z tem w!'zy!'tkiem przestrzegamy, żeby się bynajmnie,i nie na tych tylko ograniczyć. którzy do ściśle naukowego wyk!'ztałcenia c7.lł,ią powołanie, POHtęp w !)ł'zpmyśle k ra.iowi na!'zemu niem niej potrzebny: zatem I'ówna tym należy się uwaga i pieeza, którzy do jakie.jkolwiek gałęzi przemysłowej !'zezególniej usposobionymi Hię pokażą. Tym kOlicem ezłonkowie komitetÓw wehodzie powinni w !'tosunki z dziedzicami i duehownymi, jako dozory Hzkolne !'kłada.iąeymi, a n/J(lewszystko z nauczył'ielami wszelki('h stopni, którzy i znał' nl1,ilepiej i osądził' najsprawiedliwiej powinni usposobieni!' i Hkłonnośł'i swych uezniów. Wskazany<'h im bądż stąd bądź z owąd nieeha.i ezłonkowie sami stam,ją się poznae i zgłębia{' eo do wrodzouego usposobienia, co rio pilności, Hkłonności i powołania, niemnie,i .ial{ co do oby czai. Z tych nieeh tylko wybór przedstawią Dyrekc,ii do wzgLędów dl1lHzych: przedstawia.jąc niech jak na,idokładnie,iszą zdawają sprawę () przymiotaeh i stosunkach pl'zedstawionego, obejmując razem ,iego położenie zewnętJ'zne i ma,iątkowe, ażeb)' wiedzif'ć można. ezy pomoc Towarzystwa tylko w jakiej częśł'i potrzebna, ('zy cały nakład wychowania ma wziąść na siebie, Zdanie komitetów w tej mierze powinno być dla Dyrekc.ii więcej stanowczem niż zwyczajne świadectwa ub6stwa. Nie mogąc przewidywać wszystkich objaśnień, IdÓI'yeh Komitetu do odpowiedniego kierowania zbawiennemi czynnościami Hwemi żądl1ćb' mogły, Dyrekc,ia ogranicza się na tych ogólnych skazówkach, wyrażająe tylko jeHZ('ze źyezenie, żeby ezłonkowie Swnownyeh_Komitehiw, bywająe

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry