KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr1

Czas czytania: ok. 3 min.

5, Dyrekcja składa się z 9 członków, którzy przez pien\'sze 3 IatH bez zmiany urzędują, po upływie tegoż czasu występu,ie z niej] a losem. a w mie,isce ich wybiera walne zgromadzenie nowyeh członków. Wylosowani na nowo wybrani być mogą. Przytomnych fi członków stanowi komplet a większość głosów rozstrzygH. Obiera z pośród siebie prezesa, który czynności i prace między członków I'OzdzielH. 6, Członkowie dyrekcji sprawują urzędy s\Vo,ie bezpłatnie, 7. Dyrekcja zgromadza się co półroku w Poznanin w niedzielę przed Wielkanocą i l-go września, 8, Dyrekcja mianuje komiteta powiatowe.

9. Wybiera z członków Towarzystwa kassjera i sekretarza. Obowiązkiem kassjera jest utrzymywać kassę i prowadzić księgę dochodu rozchodu, wypłacać za assygnacjami przez prezesa podpisanemi komu trzeba przesyłać assygnowane pieniądze. Urząd ,iego ,iest bezpłatny, 10. Spkretarz utrzymywać będzie protokół posiedzeń i prowadzi!' ma wszelką korespondencją Towarzystwa, Pobierać będzie pensją, ,iaką dyrekcja wyznaczy. 11. Dyrekcja ogłaszH co rok pl'zez pisma publiczne bilans dochodu i rozchodu, -

Wal u e z e b r a n i e, 12, Zgromadzenie wszystkich składkujących zowie się walnem zebraniem. 13, Walne zebranie jest pierwszą stowarzyszonych zwierzchności;1 i jego najwyższą kontrolą, Zgromadza się co rok na ś. .Ian, rozstrzyga większością głosO\\' wszystko, co ,iej przez dyrekc,ją albo którego z członków przedstawionem będzie. Przeznacza komisją do odebrania rachunków od dyrekc,ii, kwituje. Na wniosek 2;B odmienić może statuta i rządowi takowe do nowego potwierdzenia podaje. - '7)o k o m i t e t a c h p o w i a t o w Y c h. 1-1. Komiteta powiatowe mianuje dyrekl'ja, Urzędowanie jego bezpłatne trwa rok. 15. Obowiązkiem jego jest starać się () powiększanip liczby członków Towarzystwa, śeiągać od nich składki i przesyłać je na ręce kassjera. wypełniać polecenia dyrekcji, mieć w pip,lzy szkółki miejskie i wiejskip. w powiecie znajdujące się a młodzież odznacza,illcą się polecać dyrekcji. Oprócz tego zwracaĆ jej uwagę na potrzeby powiatu pod względem przemysłu i ludzi, na jakich zbywa. - Nareszcie wprowadzać w życie patronat szkolny prawami dozwolony i l)rZestrzega{;, aby członkowie \\' powiecie doppłniali swych obowiązkówł7) Na marginesie uwaga: ostatnio c z ł o n k a l' h, lI}, Każdy członek obowiązany ,jest opłaca zapisami składkę rOl'l.nip zgóry, to .iest na ś. ,Ian. Wolno atoli składkę roczną w ratal'h półrocznych zapładć, 17, Nieuiszl'za,jqcy się w 14 dni po upłynionym I'zasie wezwany będzie pI'zez dyrekcję do zapłaty a w razie uchybienia terminu wyznal'zonego ściągn ie dyrekc,ja ostatecznie przez zakład pocztowy. Członek zaś nieprzy,jll1ujący przekazu pocztowego zostanie z Towarzystwa wykreślonym, i że to nastąpiło, w pismach publicznych zawiadomi się, 18. Oprócz tego obowiqzany jest pracować ku dolH'u Tował"Zystwa i wypełniać polecenia dyrekc,ii lub komitetu powiatowego, nawiedzał; szkółki wie.iskie, nie opuszczać odbywających się w nich egzaminów, dawać opinią o postępie dzieci uczęszczających do szkół i stamć się o to, aby dzieci osób od nich zależnych pilnie do szkółek uczęszczały, odkrywać tamże subjekta odznaczające się pilnościq i zdolnością i takowI' polecać dyrekc,ii.

Szczególne przepis HI. Taki tylko młodzieniec może hyć pole(onym, który już ukończył lat 10, ma nauki elementarne czytania, pisania i rachowania, i posiada oba języki w równym ile możności stopniu, a przynajmniej \\' takim, że w ciągu Ilauk douczyć się może tego, co mu w jednym z tych języków nie dostawało. 20, .Jeżeli szzególnie,j jest utalentowany w pewnym kierunku umysłowym czy to do nauk czy do sztuk pięknych, mechaniki itd., obowiqzany jest dostawi!; próby, z którychby o takim talencie wnieść można. 21... 4R ) 22. Wzięty Ila fundusz z Towal'zystwa utraca jego opiekę przez niepilność i złe obycza,je.

Ul, Dyrekcja Towarzystwa Naukowej Pomocy do komitetów powiatowych, .')

Potwienlzenie statutÓw Towal'zystwa reskryptem ,I W. Prezesa Naczelnego z d. 21 września r. b. upoważniło tem samem Dyrekcję do przywiedzenia ich do skutku. Przystępuje więc nasamprzód do uzupełnienia organizacji i rozwiuięcia dobroczynnej działalności po całe.i prze

4R) Skreślony; mówił o dozoł"Ze obycza,jowym, 4!1) DI'uk a także (niewątpliwie wcześnie,i wygotowana) odbitka litograficzna z następującym wstępem: Dyrekcja Tował"Zystwa Naukowe,j Pomocy do Szanownego Członka.

Ponieważ statuta Towarzystwa według załączonego odpisu reskryptu Naczelnego Pl'ezesa przez wysokq władzę Rzqdową ostatecznie zatwiel'

2S

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry