KRONIKA MIAST A POZNANIAa gdy i wtenczas jeszeze nie zaspokoi należytości. zostanie z Towarr.ystwa wykreślonym i że to nastąpiło, w pismach publicznych zawiadomi się, 2. Ma dale,i obowiązek pracować 42) na dobro TOWluzYRtwa, ou ppłnienia wszelki('h poleceń dyrekcji i posług dla dobn-\ ogółu nie uchylać się. Nawiedzać szkółki wiejslde. nie opuszezal' odhywającego się \\' nicb examinu, kontrolowaĆ' nauezycieli, dawać opinie o postępie dzieci uczęszczających do szkół i starać się, aby dzieci podwładnych jego 4:\) pilnie do szkół uczęszczały. Odkrywać tamże suh,jekta odznacza,iqee się pracą i zdolnością i takowe polecać dYl'eke,ji. Aby cele Towarzysh\'a rozwinąĆ' i nadal' im kierunek skutel'znośl'i dyrekc,ja nie powiuna i uie może zaprzesbl/' na sohie samej, musiała szukać pomocy atę zdaje się że zna,idzie w poddyrekl',jal'h po powiataeh pod nazwq komitetów powiatowych. Do nil'h wybiera większością ,;; bez względu na opłal'ającą się składkę i na lat 5 I'złonkow 3 z powiatu, z których ,ieden będzie dyrektorem, drugi radcq a trzpej splo'ptal'zfHu, Ohowiązki tego komitetu sq: a) ma,ją mnożyć liczhę l'złonków Towarzystwa; b) śriqgnqć od nieb półroczne składki i przesył/H' ,ie na ręl'e kasjel'a dyrekcji; e) wypełniać polel'enia dyrekc.ji; d) zwracaĆ ,jej uwagę na potrzeby powiatu pod względem szkołek wie,jskich, naul'zycieli. przemysłu i ludzi na jakieh zhywa; e) mieć w pieczy szkółki wiejskie i mie,iskip w pocie 1.na.idujące się a młodzież odznaezającą się polecać dyrekcji i na te,j ł"Ozkazy odsyłać do l'e ktOl'a. f) wpł"Owadzil' w życie patr'onaL szkolny prawami dozwolony i pr1.estl'zegać, IIby członkowie w p-cie dopełnili swyeh obowiqzków. Gdyhy Towarzystwo miało się "OzWil\Zal' z nieprzewidzianych dzis wypadków. nateneZllS ezłonkowie nie ma,ją dlllszYl'h obowią1.ków płaeenia składek a remanentu pl'zeznaczenie stanowić ma dyrekcja większością bez\\"arunkową bez odpowiedzialnośl'i. KażdenIlI I'złonkowi wolno będzie po IIkończonYl'h lał:lł'h 5-ciu ustąpi<' z Towarzystwa a nawet i \\' l'iągu 5 lat, skoro zapisaną składl\ę za fi-cioletni ohowiązu.iący czas złoży.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr1

Czas czytania: ok. 3 min.

DążnoRl'ią Towarzystwa jest: a) podniesienie przemysłu ogólnego. w szc1.ególnośei 1.aś ożywieni!" go po miasteczkach a utworzenie po wsiaeh przez zaprowad1.enie dobrych rękodzielników;

I) Poprawiono: pracowania, 43) Przekreślone przez Sznłdrzyńskiego osób od siebie zależnychnapisano ua mal'ginesie:

QQ

b) f.aszczepienie oświaty w Indzie prostym przez opiekę nad szktHl\<Imi i lepszem uposażeniem nauezycieli: I') zaehęcenie talentu narodowego przez wsparcie i podniesienie go IH'Z!1Z wysf.nkiwanie młodzi nzdatnionej między ludem: a) Tylko taki ehłopiee może być poleconym, ktÓl'y albo już skoi]czył lal 10 albo nie doszedł wieku lat 16, który oba ,ięzyld IJosiada rÓwno a pł'zyna,imnie,j ojezysty zna dokładnie a drugiego tyle,44) ile do zł'ozumiałości potrzeba, i pozostawia nadzieję, że wkrótee wydoslwnalii' się może w drugim, b) poezątkÓw nauk elemen tamyeh to jest najmniej czytania i pisania w ohu języku wymaga się. e) będzie obowiązany dostawie' attest ubóstwa od władzy poliey,jne,i, attest zdrowia od fizyka powiatowegoP) attest obyczajnego zachowania się od mie,ieowego dominium a nakonioe winien poświade'zenie nauczyeiela szkoły wiejskiej, do które,i uezęszczał. proclukowai', .Jeśli szezególniej .jest utaleutowanym w pwnym kierunku umyslowym ('zy to do nauki ezy do sztuk pięlOlyeh, mechaniki itp" obowiązany jest dostawi,' prÓby, z ktÓryehby o takim taleneie wnieśi' można.

T!, Statuta Towarzystwa wspierania mlodzi ksztalcqcej się w W, X. Poznańskim, I)c e I z a kła ci T o \\' a l' z y s t w a. t. Wydobywa(o z massy ludu zdatną młodzież, a wykrywszy jej talenta USIJOsobi(o na użytecznych obywateli kra.iu, da,jąe pomoe i stosowny kierunek je.i wykształl'enill, jest zawiązu.iącego się TO\\'al'zystwa eelem. 2, Każdy mieszkaniec W. X, Poznanskiego bez l"Ożnicy pochodzenia, powołania i wyznania, ohowiązu.iąc' się przez lat !) do pewnej rOf'ZIIej składki może bye' l'złonkiem Towan:ystwa, H. Członlwwie upłacająl'Y rocznie najmnie,i tal. 20 nHl.ią pmwo obierał' dYł'ekeją,o dyrekcji. .j., Każdy l'złonek bez względu na ilośe' op./aeane.i sldaclld może bYł' wybranym do dYł'eIHji, skoro go zaufanie stoWal'zyszonyeh powoła.

4') Na marginesie uwaga: Pl'O,jekt, I.) Na marginesie: komitetu powiatowego, 46) Dwa m'kusze f', 1)I'zez ptH zapisane nieznaną l'ęką. Liczne skreślenia i poprawki.

!2J

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry