KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr1

Czas czytania: ok. 3 min.

" (Zarys organizacji Tow. Pomocy Naukowej) 3o!]

Wykrycie w massie ludu młodzi uzdolnionej, wydobycie takowej z otchłani nędzy i zapomnienia a przez przeniesienie na sceuę i<wiata i życia usposobienie ,iej do pojęcia swego istnienia i stanowiska krajowego, wykształcenia one,j na użytek ogółu i na korzyśĆ' społeczeństwa jest szczególnym zawiązującego się Towarzystwa celem. Każdy mieszkaniec W. X-sh\'a Poznańskiego bez różnicy pochodzenia, powołania i wyznania, byle obyczajów nieskazitelnych, moralnego postępowania i nieposzlakowane,j na honorze a obowiązujący się przez lat i) do pewnej rocznej składki, może byĆ' l'złonkiem Towarzystwa. Opłacający na.ijmnie,j tal. 20 roeznej składki może tylko lieĆ' pnlWO do obierania dYI'ekcji. Każdy .iednak członek Towarzystwa bez względu na Boś,' opłacane,i składki będzie mógł hy,' wyhranym do dYI'pkcji, skoro go zaufanie stowarzyszonych powoła. Dyrekc,ia składaĆ' się będzie z 9 członków ohranych na lat 5. Urzędy swo,ije hędą sprawow:l{' hezpłatnie i dopiero kiedy się fundusze Towarzystwa pomnożą do ()OOO tal., wtenczas sgkl'etarz i kas.jer będ/j miel' mogli prawo do renumeracji. ::::) Posiedzenia odbywaĆ' się hędq ('O miesiąc każdego 10 a w I'IIzie potrzeby i częściej. :!) Przytomnych 5 członków stanowi komplet a większość głosów rozstrzyga krom przypadków zastrzeżonych niżej. Dyrekcja składaĆ' się będzie z prezesa przewodniczącego w ohradach, rektora, z sekl'etarza, z I;as,iera i fi radców. Do dalszej atrybueji prezesa należy zwoływanie dyrekeji extraordynaryjnych, przewodniczenia w zgromadzeniach dyrekcji i walnego zeIn'ania, asygnowanie pieniędzy z wolq dyrekc,ji i w razie I'ówności głosów I'Ozstrzyganie spornej kwestji, Do rektora należe,' będzie examen przesłanej mn młodzieży, hadanie zaświadczeń, przeznaczenie do szkół, ciągła nad nimi kontrola w czasie kształcenia się nad postępem i obyczajami, zaradzenia ich potrzebom a po dokoflCzeniu wychowania staranie o przyzwoite umieszczenie a \\"I'eszcie utrzymanie księgi alum nów. B5 )

32) 4 karty fO, tylko przez pół zapisane nieznan:\ ręką, na 1IIa1'giuesie uwagi ołówkiem przez Szułdrzyńskiego robione. - Z papierów w Lubaszu jak i wszystkie następne dokumenty. 3:.1) Na marginesie dopisano ołówkiem innq rękq: Dyrekcja wybiera sekl'. i kass. i powołu,je urzędników powiatowych. :14) Na marginesie zamazana uwaga co do terminu.

3;;) Na marginesie uwaga ołówkiem: Czynności i prace rozdziela prezes między członków.

Sekretarz uh'zymywat' będzie protokół posiedzeń i prowadzić sam wszelką korespondelH',ię Towarzystwa czy to z władzami kra,iowemi I'zyli _z komitetami powiatowymi i zgoła winien wszystkie listy przychodzące do dYl'ekc,ji Towarzystwa odbiemć. otwierać i przedstawir' takowe dyrekc_ji lub ,jej prezesowi. Kasjer IItrzymu,je kasę i rachunkową książkę dochodu i I"Ozchodu pieniędzy, wypłaca za asygnac,iami i komu trzeba pl'zesyła asygnowanI' pieniądze. Co pół roku przedkłada Towarzystwa bilans i kwitowanym bywa przez dyrekeją całą z 7-miu członków złożoną. ,;6) Czterech członków dYl'ekcji musi mieszkai' w mieśl'ie, to jest rektor.

sekretarz, kasjer i jeden ralka na zastępcę kas,iera. Trzech radców wiejskich ma dozieral' intel'esów Towarzystwa na prowinc,ji. Dyrekcji wolno jest wykraczajqeego ezłon ka przeeiw nstawom lub shańbionego. jednakże tylko za ";. głosów wyklIIczyi' z Towarzystwa. Zgromadzenie wszystkich składa,iqcych zowie się walllem zebraniem; aby toż było ważnem, trzeba, aby najmnie.j z 30 członków składało się. Wallle zebmllip jest pierwszą stowal'zyszony(h zwierzl'hnością i jego najwyższą kontrolą. Zgromadza się l'O lat 5.::') Obiera na przyszłość dYI'ekcjq.

Rozstrzyga wszelkie zażalenia przeci\\' dYI'ekcji w ostatnie,j instanl',ii.:: S ) Przeznacza komisję do odebrania rachunków od dYI'ekc.ji, pozostałt'go I'emanentu i do wysłul'hania sprawozdania dyrekc,ji, na zasadzie kt6rego kwitll_ie tęż dyrekcjq lu b .ią monitu,je. Na wniosek 2: 1 odmienić może statuta a na :J I rozwiązać towarzystwo.

Pierwsze walne zebranie ma IIdel' miejsce I1a ś-ty ,Jan lH41.

Każdy I'złonek ma ohowiązek: 1. Opłacać regularnie zapisami składkę w ratach półl"OcznYl'h :::') to ,iest na Nowy rok i na Ś-ty .Jan. JO) Nieuiszczający się \\' 14 dni po upłynionym czasie płaei talara kary. w miesiąc 3 talary, w kwartał pół składki, Niepłacący po ;I miesiqcal'h raz _jeszcze będzie monitowany JJ)

"') Na marginesie ołówkiem: DYl', ogłasza co rok bilans dochodu rozchodu i użycia takowych. ::.) Na mal'ginesie zakreślenie i wpisano: (1'0) I'Ok n;! Ś. .Jan.

:;S) Na marginesie ołówkiem: większością głosów wszystko 1'0 je,j przez dyrekcję albo którego z członków przedstawione będzie. :\9) Dodano na marginesie: z góry.

JIJ) Dodano: Wolno jednakże i naraz wkładkę roczną zapłaeić.

JI) Do zapłaty, a w razie nieuiszczenia onej w pl'zeciągn 14 dni wolno dyrekcji przez zakład pocztowy składkę śeiqgnqć. N. B. poznać publicznie (niewYI'aźne dwa słowa).

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry