KRONIKA MIAST A POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr1

Czas czytania: ok. 3 min.

"KrÓtki opis z lokalnej pamięci majątku Wojciecha OpaliiIskiego, wojewody sieradzkiego, ostatniego z linii Opalińskich, ktÓry jako bezpotomny podal majątek swÓj całkowity sukcesorom kollatoralnym".

,,\Vojciech OpalilIski zakOlIczył swe życie 177;) r. Pozostawił z Potockich l-lUO voto Warszycką 2-do voto Opaliilską pozostałą wdowI;' bezpotomną z sobą, A że tej... służyło dożywocie i kwit z inwentarza taż pozostała wdowa te oboje prawa sobie służące zbyła zaraz po śmierci sweJro męża księciu Adamowi Czartoryskiemu, jenerałowi ziem podolskich", Ten natychmiast objął \V posiadanie majętność grodziską i opalenicką (prÓcz wsi Sielinki i Rudnika będących w zastawie) i wypuścił je \\" dzierżawę jenerałowi Kazimiel'zowi HadOllskiemu, lecz ta posesja skOllczyła si' wraz z życiem wdowy po Opalil1skim w r. 1778, Dol)J'a stały się wła:::;nością sukcesol'Ów wojewody sieradzkiego. "HÓżnie l'Óżni wystawiali ten spadek... l tak nastąpiły zaraz zajazdy dÓbr i kto był mocniejszym, utrzymał się przy zajętej przez siebie posiadłości". Hozpoczęły się procesy pomil;'dzy sukcesorami i ze stmny wierzycieli. Z tych najznaczniejszymi byli Czartoryski upominający się o i)00 000 złt, i wojewoda (brz. kujawski) Dąmbski z pretensją, uznaną wyrokiem trybunału piotrkowskiego 11()() 000. Ci też podzielili się I)ł'zeWażną częścią sukcesji. Pierwszy wziął w tradycyjną posesją Grodzisk, Piaski, Chrustowo, Ujazdek, Młynowo, Doktorowo i część Kobylnik, drugi Opalenicę, Słonie, Hakowice.

i JastJ'zemlmiki z przyległościami oraz foh\"ał'k ZdrÓj, Czartoryski odstąpił swoje prawa jen. Hadoilskiemu, ktÓry przejął rÓwnież \des Słonie od Dąmbskiego i pÓźniej Jastl'z:mllmiki. 11 także sukcesyjne prawa od TrąpczYJ1skich i Prusimskich. oraz od jednego Łączyńskiego i Mycieiskiego. "Gdy nastąpiło uregulowanie hipot.ek w Prusach Południowych", Hadoilski z tytułu t.ych sum spłaconych i nabytych sukcesyj obrachował swe UIH'a\\"niellia do 2 masy spadkowej po \Vojciechu Opalińskim.

Owe "uprawnienia" od bezpotomnego Kazimierza Ha<!ollskiego przeszły na jego brata Jakuba Zygmunta a po t.ym na syna Onufrego, oficera z czasÓw I{sięstwa \Varszawskiego, któryprzebywał za !!,"ranicą,lI) Ot.ÓŻ iJllienieJll t.eg'o pełnomocnik jego i \H'zyjaciel, właści<;iel Zalesia Kaml St.ablewski zawarł z J, SzułdrzY{lskilll w [>oZml1lill .1 lipca IH2H punkt.acje a JIlarca lH:{O kontmkt, IllOCą ktÓrych to etkj,,)w pierwszy odstąpił drugielllU prawem zastawu posiadane (pfał\(lhesitz) dobra Grodzisk, OpałpniCI:, Nlały BlIkowiec i Zlh,,')j, Suma zast.mvna wynosiła 142 :H2 talarów (.1 srehrne grosze i !! fpnitn'm') czyli H;)'ł Oj:{ złt. adt.o Szułdrzył-Iski dost.awał dohn-t dziedziczne w kaliskiem Lipiczp i \Vroniawy kupione \\ 1', lHl) od konsyliarza (i-ul1Iperta za 1-.1.1 ono złt., oraz wartości bliżej uieoznaczonej "pra wa sukcesji do ogólnej pozostałości Opalił-u;kiego, których akwizycja jelll'l'uła Hado1'lskieg-o do (iOO 000 złt. kosztowała". Zmzu, pod schyłek r.

lH2!!, nabywca wybiel'ał si<: lila dobicia interesu do Aargau, alp stamtąd nadeszło pełnomocnictwo od sprzedającego do Beł'l i/la, gIlzie Sj,ablewski też odebrał zaliczk "na poczet umÓwionego szacunku o SUI1I(' na (i-rodzisku, dobra Lipicze i prawa sukcesji do fortuny Opali1'lskieg'()". \Vedług zapiski Sj';ułdrzy1'lskiego dał wkupnego HO noo złt. ale przejął długów na 7>30 (j9 złt. \v tydzipł-l po podpisaniu kontraktu \\ Poznaniu nastąpiła l marCa lH:!O tradycja dóbr gl'odziskieh na tanltejszym zamku, g'dzip wezwani zostali sołtysi i ławnicy lH gmin (JastrzelllJmiki. Bndniki, l 'jazdek, Chrustowo, Młyniewo, Piaski, I\.obylniki, Dol,;torowo, Holpl1llry Terespotockie, Słocil-łskie, owa Dąbrowa, [\.opallki, Hojewo). Okoliczności s\;rzyjaly nowenlu "posesorowi zastawupmIl dÓbr grodziskich", gdyż już z kot'lcem października IH30 ulHal'! Badot'lski, któl'emu miał płaci,' rent\,' dożywotuią lH 000 złt. Donosząc o tym Stahlewski (23 listopada\ pisał: "Lubo śmier,' ta zawczesna tylko SaUlelIJU Panu przynosi korzyśl'. znając jednak serce Jego i godny sposób myśłenia /lic wątpi\" aby Ci,: wskmś nie }Jrzcj('ła". I apelował do niego, aby spłacił "dłużki"

11) I:katanek generała Kazimierza Onufry R, według ŻychliiH;kiego (Złota księga HL 223) hył kapitanem X pułku huzarÓw, waldach tytułowano go pułkownikiem. Według tł-ad'cyj nie wracał do kraju 7. ohawy Pl'zed prześladowaniem, Zapewne i stan jego 7.lh'owia I]ie hył lIollI'Y,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry