WSPÓŁPRACOWNIK MARCINKOWSKIEGObw Instytut l. wdÓw) pan: ll1i1iOIll'JW (złotych polskich) realnych długów", dzi/{ki czelllu obok innycI) majętno:-<ci pozostało Bllil)skimll\ łącZllip z SUlI\ą rawicką do 800000, z której z gbrą 2nO ()()O cedował żonip, IHlpił w )Jowipcie kutnowskilll Mikstal.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

chciał podobno nabyr Czarnożyły w wieluilskilll, a ..większą. cz/{śt' kapitału "na p['{Jżnoś(: zll1arnował", Tak później8) te transakcje przedstawiał Szuhlrzyi1ski, który nie hył jnż \" nicI) czyuny, gdyż ..od sprzedaży dóbl' kasztelana i przeniesienia tym sposolJem lnajątku do Polski IJI'Zf'stał hezlwśrednio wpływar i działar w interesach" jgo, Tylko w r. lK2\J llabpyając od ()nnfJ'ego Hadm')skipgo ..kapitał połączony z posiadanieII) dóhr gl'mlziskich" i imlP ]Ira wa do ogóhłPj fortuny pu OpaliJ'1skich, ..a nie lIIając sam śl'Odków do zrcalizowania tcgo olbrzymiego pl'Ojektu", pociąg-ał do s pt'Jtk i kasztplana, któJ'y na tplI cpl gotów hył sllJ'zrda(: swój lIIaj.ttpk na POIllOl'ZU \liastków.!') Ziemi wt£'dy \\. \\'it'lko]Jolsce, '" nast!.'pstwip nadmipl'npgo obdłużenia, mnóstwo wystawialLo na sprzpdaż i na lIIipjsce zrujnowanych lIlagnatów, jak Szołdn;kich, wysuwały si!.' 1I0WP rodziny, zapohipgli\\ p, rzą.dnf', wi(:eej uzdolni01lP do walki o hyt. własny i narodowy. Tak doszło do próby ohj'cia dbhr (;rodziska, Opalf'nicy, Bukowca i przyległości l I przez dziprża wcę (;uttO\\ a, liiI' hardzo zalllożn£'g'o, ale do ]Iodziwienia przedsię))iorcz£'go i ktÓrf'nlU w ezasach t.rudnych los sprzyjał. Poprzedni£', od schyłku HZf'czypospolit.pj, kolPjP tej fortuny zachował nall1:

H) VI r. H>3;J \\'ohe(' Henryka łAłhiełlskiego, opiekuna córld Al.

Bnińskiego, \') Miał też \\'iel'zytelności jak 170000 zł!, u W ojeieeha Rokossowskiego, rotmisb'za g\\,aJ'dji pol. i dziedzil'a POI'e III by, który z tym ołwiążeżeniem nabył kluez lIIł'zygłodzki \\' po\\'. olkuskim kontl"aktplII za\\'artym w Kl"ako\\'ie 15, X, 1824 od Hilal'ego Bniilskiego, syna Łukasza. 1<) Miasta: Gl'Odzisk i Opalenica; wsie zaciężne: Chl'Ostowo, Młynie\\'0, U,iazdek, Kobylniki, Ooktol'O\\'o, Zdł'ój, S\\'ol'zyee, Słoein, .Jastrzęhniki, Rudniki, Poraźyn, Silino i BuIHJ\\'iel'; folwarki: Piaski, Zdró,i, :-;łocin, .Iastrzębniki, Rudniki, Pora1.yn, Sili no i Opaleniea; holędry: Słocińskie, RO.iewo, No\\'a Dąbrowa, Kopackie, Terespotoelde, Stam Dąbrowa, Czarne, Albertowskie, Cichogórslde, Konk,lewo, Białe, Tl'Onczyńskie, Łęki, ,lulianna, Lnssowki i H ula.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry