KRONIKA MIASTA POZNAN[Aśrpclzkim), bywał w Berlinie, a moż(' jeździł i do Kijowa, Po śmierci mocodawcy tak przedstawiał swojp czynności: U) ,/)hjąwszy \\ ł;nku 182;) geueralną. ph-'nipotencjcJ zarzą.d fortuny Ś. p. kasztelana Bniilskiego, znalazłem szacunek znacznycJl dóhr tak dalece przecią.żony dłllgami. iż ohok posiadania SUlllY znacznej na Hawiczu najsprężystszp działanip uie tylko nip lllOgło nadwerężony zrestaurować majątek, ale niestało funduszu na zakrycie ogromu ciężarów". Śliczny i ogromny hył to SZlllat zie11\i owo obdłużone Ilziedzictwo ŁodziÓw, \\ f'dlp spr'lłczl'sllI'gu opisII. "Topografii majętIlOści sierakowskipj": "Położona nad granicą Stal'ej :\ilarchii w powiecif' lJliędzYl'z£>ekilll,.. po olm stroIlach l'zf'ki \\'Hlty, kUn'a 3 liliI<- 1))'ZI'Z lIlajt;'tnoM t.; płyni!'.., kłada si!: z miasta Siprakowa, li folwarków, 11 \\-siÓw zaciężnyeh, H g'lIlill l'zYIIszującyeh, lO lułynów osohno położollych. \\' niej znajdujp sit;': kamipullp i IIlHrg'lowp wapno, 2 l:pg'iplllip,2 slllolal'lIif', WHpiał"nia, przeszło :r1 kziOl' i sta\\-ów. \Vszystkip te p('l'tinentia cic,tgm.t się j£>dnylll pHSIIIl'1ll i fo 1'111 ują. jednp dobra... przemierzone i sądowllip \\' r. Ik02.. na ;)1i7 !HO tal... prócz intraty z )JOl'Ó,,", :)D 000 lllOrgów ohszernych oszacowane". Na Sif'rakowie oraz Jarolllierl.u nad Ohn,l. w hahilllojskilll i Luhoszu w międzychodzkim powif'cip ciążyły długi I'ozliczne, składające się lIa sumę :J022H;) talarÓw, co ułatwiało, a położenie tych lIlajętności zacllęcało do ich nabycia kierowuików polityki gospodarczej Prus. Natomiast po naszej stl'Onie hrakło jeszczp \\ ówczas świal!01110ści Iliphpzpiecz!'ilstwa i obowiązku lIaI'(Jllowp"(), Aleksander Hniilski,i) uczestnik wyprawy napoleołlski('j lIa Moskwę, ożeuiollY z y'fm'ią Hadziwiłłówną zlillii klpckiej, baczył I'acz£>j na grozę od wschodu i zachodnie I'lIhi£>żp \\-ydawał zakapturzonemu wrogowi. s]wzmlajl,l.c Sierakowo, Lllhosz i Jaromierz, kontraktem z 2f< lipca 1 H27. (eneralnej J)yl'('kcji królewskiego Zakładu Opieki nad wdowami cywilnymi w 13erlillie (l\onigl.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

allgem. \Vitwen-Verpflf'gungs-AnstaIt) za 41R H(iq, ta.I a rÓw, "Przejął

11),,7.: zwykłą ot\\'aJ'tośda" \\' piśmie do Helll"yka ł.ubieńskiego_ Ht X. 1 Hi'ł3.

.) Polski Słowllik Biograficzny [I.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry