KRONIKA M!ASTA POZNANIAz Mateusza i \nny z domu Hildelwandt. Przpciwnie z rodziców chrzestnych matka była Polką., ojciec Niemccm, PodoJmie zwią.zki krwi zaznaczą. sil.' i w następnym pokoleniu. Tradycja l'odzinna mÓwi, że SzułdrzYIJsc)' razem z Okuliczami przl'sipdlili sil,' na zachodnie kl'esy Hzeczypospolitej w dobie rozbiorów z \VitP)skiego czy z MiIlszczyzny. Mateusz SzułdrzYIJski posiadał jakąś "halwml(' pod Zbąszyniem i stąd " aktach występuje jako radny tego miasteczka. Miał jeszcze jednego syna \Vincpntego (który pomagał starszemu bratu w gos]Jodal'stwie na dziprżawie w Guttowip i zmarł bardzo wczf'śnie) oraz dwie ról'ki (JuliI." pozo..;tałą. \\ panielJstwie i Antoninę, zaml,'żną z pułkownikienl "'f'ndoJ'fenl,) :1) \Vizf'nlllek Józefa SzułdrzyiJskiego mamy dopif'l'o z lat ml,'skich i to jedynie' fizyczny: wysokif'go wzrostu, hlondyn, o czole odsłoniętym, sUll'onipbil'skich oczach, z twarzą owa hu} o zdl'owej cerze, z Ilosl'm dług;im, zarostf'm jasnym IH'zysłaniającym usta zwykłe i Okl'ągły podbródek. Zresztą z urzc;'dowego dokumentu 4) wipmy tylku, ŻP był katolickiego wyznallia, O je'go pif'l'wiastkowym wykształceniu nie można wi{'cej powiedzieć, jak ŻP niewątpli",.ie znał dobrz£' język niemiecki. Ożenił sil,' wcześnif', bo w I', lR2 już doczekał się syna \Vład)'sława, w dwa lat.a pot.em Zygmunta. Dozgonna towarzyszka jego życia Elżbieta, córka "'ojciecha Okulicza z I\:onar, miała krf'w niemiecką po matcp.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Ta (illliellielll Hozalia) była. jednym z czworga dzieci :Vlat.eusza Adalbert.a \Yielanda, który pisał sic;' także \Vilandt al ho Willant., posiadał w Poznaniu kamienicc;' Jlrzy ulicy SZ£'l'Okiej i sklep złot.niczy. St.ąd w spadku pn nilll J'óżne klejnot.y i wierzyt.elności.')

:\) Wedle tf/ldyeji rodzinnej Wendorfowie Zygmunt i Mieczysław hy'i właścil'ielami PrzylH'odów nil Kujllwach. Emigl'Ow;t1i z powodu wypadków l'ewo'ucY.inych 1845 -6, skompl"Omitowani wystąpieniem A. Ma'czewskiego. ') Paszpoł't z l', 1 H29, j) W układzie .między sllkcesof/lmi z 17 lutego 1H31 wymieniono w wier'zytelnościach ('zrnsz dzierżawny z Kobelnik, na któryeh hipote.ce ulokowana hyła hlisko ' I {'lIłego spadku, 10 833 talarów. Nie tylko pisownia nllz,\'iskll. ale i imion;t \\ rodzinie Willantów wskazują na postępujący pl"Oces asymila('ji. Z synów Mateusza Adalher'ta stal'szy nazywał się .1011111111, młodszy Stanisław. Pró('z Rozalii hyła Tek';t zmarła w p;tnieństwie (13 kwietnia lH12, ale postępow;tnie sp;tdkowe w l'. 1M3).

Stąd też Józef Szułdl'zyilski musiał prowadzić wiele procesów i zawiera!: różne umowy gwoli wydobycia należnoRci (zresztą niedużych), i tak zapl'awial si do intel'es{)w i dawał si pozna widocznie jako człowiek hal'dzo olwotny i Ilczciwy. zasługujący

;1i"'"" ., .. oj .....

,\,

. ..

.J ózef zułdrzyński (podł. znajdująeego się w Lubaszu portr. oJ. art. lIIaJ. Fabiana Sarneckiego) na zaufanie, niczym wytrawny mecenas-jurysta, Dość, że chociaż młody jeszcze. został (po pułkowniku Stanisławie Ponil1skinl) generalnym pełnomocnikiem Aleksandra hr. Bniilskiego, senatorakasztelana, dziedzica klucza sierakowskiego, \Vypadło mu zda!; na rodzin gospodarkę w dzierżawionym Guttowie (w powiecie wrzesiilskim) a pilnować wielkich, powierzonych mu spraw. jakoż urzędował w \Varszawie lub w Gułtowach Bnińskich tw powiecie

Wdowa po Mateuszu Elżbieta primo voto Czochronio\\'a "chorobą biona. łóżkiem bawiąc się" podyktowała testament 19. XII. 1811.

osł'!

1+

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry