KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

ROCZNIK XVI

NUMER 1.

Pl'of. Dl' ,\, Skałkowski.

\\,SP(H.!)HACOWNII( MARCINKOWSKIEGO

Zmarły w 1'.1859 J ó z e f S z u ł d r z y ńsk i przykazal na swej płycie grohowej w Luhaszu wyryr, jako najgodniejsze pamięci, że hył współpracownikiem ylarcinkowskiego. \Vyżej cenił sobie to wpoumienie niźli tytuł członka llzhy pruskiej czy radcy Ziemstwa lll'owincjonaln£'go. A uprzedzając tak osąd historii, wiernie wTaził przekonania najcelniejszych z swego pokolenia, Ludzi tej generacji w \Vielkopolsce istotnie wyprowadził na wio 'owni/;' publiczną i wprzągł do pracy społecznej i narodowej przede wszystkim Marcinkowski. Tak właśnie hyło i z Szułdrzyilskim. Nie żeby uprzednio nic nie znaczył. Do odegrania roli wedle wskazail programu pracy organicznej już z przyrodzenia Hsposobiony, przygotował się \\' zabiegach około zapewnienia swego lou i fortuny. Obdarzony był jakąś zgoła niezwykłą zdolnością i energią do wi{,\kich interesów, chociaż nie wiadomo, aby miał po temu odziedziczone środki materialne i wykształcenie, prawniczp zwłaszcza, Skromne były jego początki. Sobie samemu miał zawdzięczar wszystko. l ) l 'rodził się 3 grudnia 1801 w parafii zbąszyilskiej 2)l) Według papierów rodzinnych zachowanych w Lubaszu i Sierni. kach, oraz akt hipotecznych Archiwum Państwowego w Poznaniu, zwłaszcza Sierakowa, Urodziska i Opalenicy. - Por. Mott y: Przechadzki I. 18, 185, II. 176; Karwowski: Historja W. Ks. Poznańskiego.

) Według wyciągu metrykalnego przyniósł sobie imię Franciszka, które miał jako drugie, ale go nie używał. Datę tę i miejsce urodzenia (ZbąszY(I) należy przY.ią{o stosO\nJie do zapiski w księdze kościelnej, ch 0('iaż w paszporcie wystawionym mu W". 1829 (6. XI.) wiek jego oznaczony na lat 32 a jako miejsce urodzenia podano Sieraków.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry