KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr1

Czas czytania: ok. 3 min.

KWARTALNIK POŚWIĘCONY SPRAWOM KULTURALNYM STOŁ. M. POZNANIA

REDAKTOR: ZYGMUNT ZALESKI

SEKRETARZ REDAKCJI I REDAKTOR ODPOWIEDZIALNY: DR BRONISŁAW WIETRZYCHOWSKI

ROCZNIK XVI

'" ",

NAKŁADEM ZATłZĄDU STOI.. NlIASTA POZNANIA

'; 7'9 0 TRESC ROCZNIKA XVI

Dział historyczny:

B a r, Dr Adam: Za kulisami Tygodnika Literackiego . 174 Dr Gabriel: Historia polskiego ruchu naukowo-przyrodniczego, ze szczególnym uwzględnieniem zoologii, w Wielkopolsce, a zwłaszcza w Poznaniu w czasach zaborczych (1793-1918) . 405 D y b o w s k i, Mgr Janusz Teodor: Engestrom - człowiek i poeta nieznany . 264 E s m a n, Mgr Tadeusz: Uzupełnienie życiorysu Jana Wilhelma Kassyusza 186 H e n s e l, Mgr Witold: Zagadnienie początków Poznania i kwestia jego stołecznego charakteru w świetle wyników prac wykopaliskowych na Ostrowie Tumskim 484 .J a n i c k i, Sylwester: Zarys historii krzyża przy poznańskim Moście Chwaliszewskim . . 466 K a c z m a r c z y k, Mgr Zdzisław: Stanowisko Kazimierza Wielkiego wobec Poznania 253 K a n t a k, ks. Dr Kamil: Z dziejów Franciszkanów poznańskich: Stanisław Franciszek Biegański, biskup bakowsld 40 Kra j e w s k a, Mgr Cecylia: Ze studiów nad życiem i twórczością X. Jana Gorczyczewskiego 109 M a I i n o w s k i, Dr Kazimierz: Tomasz Poncino, architekt XVII wieku 143 Sk a ł k o w s k i, Prof. Dr Adam: Współpracownik Marcinkowskiego (Józef Szułdrzyński) .

S t a s z e w s k i, Dr .Janusz: Przyjazd Dąbrowskiego do Poznania 1806 rolUl 49

Zapiski:

B u d n i k, Mgr Feliks: W sprawie przyjęcia ,.Pana Tadeusza" w prasie poznańskiej 57 Tenże: Mickiewicz w poznańskich podręcznikach szkolnych (j8 E r z e p k i, Róża: Edward Raczyński .iako rymotwórca okolicznośdowy 64 Taż: Stary poeta w Ciążeniu (O X. .Janie Gorczyczewskim) . 508 omówienie wyników prac wykopaliskowych na Ostrowie Tumskim 222 Jak ó b c z Y k, Dr Witold: Nieznane listy Antoniego i Julii Woykowskich do A. Cieszkowskiego i W..Lipskiego oraz J. W. Kassyusza do W. Lipskiego . 519 M a j k o w s k i, Hilary: D sztuce plastycznej w Poznaniu w czasach poprzedzających wojnę światową aż po dzień dzisiejszy . 200 P a l u s z k i e w i c z, Dr Marian: Pomysł zaprowadzenia czapek dla gimnazjastów w 1910 r. . 220 Tenże: Echa strajku szkolnego r. 1906/7 w Wielkopolsce. . 221 S kał k o w s k i, Prof. Dr Adam: Tajemnica Babińskiego . 71 W i e t r z y c h o w s k i, Dr Bronisław: Autobiografia X. Jana Gorczyczewskiego . 312 Woj t k o W s k i, Dr Andrzej: Kto jest autorem "Uwag nad politycznym, naukowym i filantropijnym działaniem Stanisława Staszica"? 63

Tenże: Czy Edward Raczyński zaczął uczyć się czytać cim roku życia? . Tenże: Autobiografia Władysława Nehringa Tenże: Nowe szczegóły o "Tygodniku Literackim" downiku Naukowym"

w trze70

"Drę. 317

Dział bieżący:

D Y b o w s k i. Mgr Janusz Teodor: Pokłosie "Tygodnia Muzyki Polskiej w Poznaniu" 2-9. X. 1938 527 S u c h o c k i, Mgr Mieczysław: Rozwój kultu Jana Kasprowicza w Wielkopolsce (Z Towarzystwa Literackiego im. Jana Kasprowicza w Poznaniu) , 5.'17 W i e t r z y c h o w s k i, Dr Bronisław: Zmiany na stanowiskach kierowniczych w Zarządzie Miejskim . 76 Tenże: Poświęcenie nowej szkoły w Naramowicach-Osiedlu w dniu 26. III. 1938 r. 89

Tenże: Tablice historyczne dla ulic miasta Poznania o nazwach osobowych . Ze Związku Zrzeszeń Artystycznych i Kulturalnych Ze Związku Zawodowego Literatów W spomnienia pośmiertne Kronika ważniejszych wydarzeń.

Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania Z ruchu wydawniczego

321:) 1:)1 91 92, 544

9-1, 241, 394, 551 106, 252, 564

9(j, 242, 595, 553

DRUK. CHOJNACKlEGO. POZNAŃ, ALEJA MARSZ. Plł.SUDSKIEGO 1

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry