PROGRAM REGJONALTZMU POLSKIEGO

Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1926.10.31 R.4 Nr10

Czas czytania: ok. 7 min.

II. 'l y c i e g o s p o d a r c z e.

1. Każda ziemia polska (regjon) winna mieć swój własny typ gospodarczy, odpowiadająey warunkom naturalnym, ludnościowym i kulturalnym danego terytorjlm. Na jedność gospodarczą pańf;twa składa się harffionijnre współistnienie regjonów gospodarczych, różuorodnych w typie'ospodarczym, a możliwie zbliżonych IW poziomie.

2. Reg"jonalizm koordynuje, budzi inicjatywę i uświadomienie społeczne w kierunku: a) badań naukowych i tworzenia terytorjalnie zindywiduaJJ wwanych programów gospodarczych, b) i pracy nad podniesieniem poziomu gospodarczych indywidualnosci terytorjalnych. 3. RegjoI1alizm dąży do realizacji postulatów przez organizację związków lokalnych, oddziaływania na opinję i przygotowanie fachowe ludzi, związanych swą pracą z działalnością samorządu ogólnego i gmpodarczego. Pomieniona sfera oddziaływań ohejmie również zrzeszenia zawoaowt' i ruch spółdzielczy.

HI. Z y c i e s p o ł e c z n e.

1. Regjonalizm dąży do takiego ukształtowania administracyjnego pailstwa, którBby zapewniło rozwój należyty mdywidualnym wartościom gospodarczym i kulturalnym poszczególnych regjonów. Powyższemu postulatowi odpowiada decentralizacja administracji wewnętrznej, nie naruszająca jednolitej i sprężystej administracji państwowej. 2. Szeroki Samorząd, współdziałający z administracją publiczną, swym zakresem dzialania objąć winien wszystkie zadania istotne dla rozwoju indywidualności crntrów lokalnych. gospodarczych i kulturalnych. 3. HegjonaIizlll dąży do zapewnienia administracji publicznej zindywidualizowanych i dostosowanych do po'trzeb lokalnych przepisów prawnych.

IV. Ż y c i e k u l t u r a l n e.

1. Praea społ'eczno.,kuItmalna. przystosowująca się do mIeJ.scowych warunków fizjograficznych, etnicznych i społeczno-gospodarczych, powiml3, być stale w organizacyjnej łączności z naukowem badaniem WMU11ków. 2. Podstawą ścisłej łączności życia regjonalnego z nauką są muzea regjoll..'llne w ośrodka eh fizjograficznych, hif:tory<,zllych

KRONIKA MIASTA POZNANIA.

l g'0Rpodal'('zych. fuzea lPg'jonalnp fi st.acjami naukowemi oraz iI,,,tytucjami pracy !'R\viatowej i społcCZl1l'j; jako takie -Ł- muzea regjonalne koordynują dzi:lłalnobć \'1;szY8tkich, ist.niejących na danym tercnie stO\varzyszeJ'i i związków wRzf'lkiego rodzaju przy zaI'how:tnin całkO",vi11j ich aut.;J]omji, pod znakiem w8półi\ziałania dla j81tnego \vRpóITlł'g'o ePlu: poznania dziejów, wart.ości i waru nk{nv rozwoju poszc,zeg-ólny(h r'egjonÓw Pol"ki. :t Hp.gjonalizlll cl.'1ŻY do jaknajszcr8z n g.} związania pr:1CY wy('howawczo-owiJ.10w('j w szkol... i pnz:l szkołą ze środowiskiem wlanenl przez lvkalizaeję całokf'ztałtu przedmiJtów nauczania. 1. Regjllnalizl11 w tw.')rczoci lhel'ackiej polega na ukazaniu " t'ałl'j ptłni duszy cLłowi...ka w związlw z jegO' najbliższem otocZl.niem. Czlovdek, język: luajohraz oraz całokształt kultury danej oJk,,licy, jako rezultat działalI człowipka I) pf'wnych właściwo.ściach rak,wych i odziedziezonych trady<.;jac!J na rodzimym tIrenie, - tlI "Pl a wy ilajbliż:-u' (\13 r'egjonalizmn literaddego. Ia on kult dla wyzyskania w zkrpsie tematÓw literackif'h po(htń miejscowych, zdarz Pil historycznych oraz wszystkiego, co możl' {lat. ludowa tradycja literacka. J .cznil w zakresie historycznym i krytycznoliterackim regjonalizlll zwraca szcz!'gÓlną uwagę na to, jakie warunki tt'rf'nu i rasy sprzyjają większemn lub mniejszemu udziałowi danej okoliry w hvó"ezo;;ei ltterackiej Draz, jakie przyczyny wpływają na wik:-;7.e lub mniejsw zajęcie się poetÓw jakimś krajem. ItegjunalizI1l zwraca się do badwia terenu oraz właciwości etnl! grafieznych i językowych, które znalazły swojeÓdzwierciedlenie w t wórczoei literackif'j. 5. Regjunalizrn w tentrzp dążyć będzie "do wyzyskania 1('geud, podalI, klechd, hiRtor'j, h:łjek, g[ldpk, opowif'ści, przywi:!zanych (lo ruin, wzgórz, uroezYBk, miejsc szczególnyc.h, mających w każdl'j {)kl)licr sw' dzif)jt' w]ar-:np. żyhce zawsze w ustach ludu". Szczególnip bliskie mu b£:dzip twor7.enie ;1<1 tej podstawitj teatrn ludowego w J'olscp.. a przez 1patr lu<lawy odrodzenif' twórczości wogó!e, organizacji zaś kuItmalnf.:J w szczególności. iL Sztukom plastyczn \lm i <trchit{.kturz(' regjon:tlizll1 w"kazujf.: hogactwo telll:Jtow oraz tcillliki, j;Jk:,! operuj{' miejscowa ztuka ludowa i w f0sła samodzif'lnie w .lallb1l1 Hrodowifiku szwk.t historyezna. 7. Rf'gjonalizm muz czny otoczy "Z('7.('gólną troską etnografjQ lllUZyCzną (zhier,mic i H:wkowe opracowanie 1llf'lodyj i instru

IIIt:utlnv muzycznych ludu pobkipg'o) oraz jak najbzer:-;zp \lprz':-;Ięl'nienie JlJuzyki lUllowtJj. jako pod:;;tawf: do umuzykalnienia 'ł' ,łeczel18twa w kierunku narodowym. \V zakresie twÓrczośei IIInz}('znej wg'jonali:llll IIIa tlą,żyć do wpływu na pomysłowoś{' i wynalnczość muzycznej myśli po18kiej w kipflmku jej rasowej i hL tytorjalnej indywidualności. ujętej w formy art.ystyczne. Na.dto zadaniem rpgjonalizmn muzycznego ma hy." popieranie badaJI n<l<l historją muzyki i kultury muzycznej w poszczpgólnych tprytorjach l'oh;ki celem stworzenia w przV!';złoei syntpzy dzipjów polskiej lIIuzyki. 8. Pr<lsie stawia. regjonaliznl za zad<lnie: o<lzwiHrci(dl:1<" wsz('('ilstronnie żveip właHlwg'o środ.rwiska, budzi(\ prz:nviazani" i zainteresowanie do wszwtkiegO', co sili w najbliższem otoezf'niu dzieje, nieci!' energję oraz inicjatywę, st:t( na stmży umiejętno:<ci wypełniani:l swych zada n przez każdego obywatela.

KIWNIKA .MIEf;lICZN A.

Paźd7iernik 1926.

4. Zamknięcie wystawy ogrodniczej.

9. Dzienn1ka,rze czesko-słowaccy w I\)znaniu.

12. Obchórl jubileuszu 75-leeia istnicni:t Izby Handlowo-Przemysłowej w Poznaniu. Minister przemysiu i hamlh; Kwbtkowski w Pozm\lliu. Otwarcie Wyższej Szkoły H:mdlowpj w POt.naniu, znrganizowa,uej przez Izhę HaudlowD-Przcmysł(lwą j 7. Ingrel' Prymasa PoLki. k. :ł,re:vhLkupa gnieżnieilsko-puwańskiego Dl'. Augll;.;ty.n3 HIonrla (lo Kate(lr' poznailkiej. Olbrzymi ,udział ludności \\ m:mifeHtal'ja!'h na ZPf'l\ n:ljw)"1.Szeg"D dostojnika kościelnego w Pobee. Ohpcni hyli repr£'7pnt:1II<'i najwyższych wbek i liczni hlskupi polscy. 17. Wyhory mężów zlnlfania do Zaklarln l1},p:rpil'{'z..,nia Przl,:dnilww Prywatijl'.{'h. HihIjoteka !{[j(,7yńskkh (loznała zna.{'zncgo I "Z<izP!'zenia przez dołączenip (lo Hihljotf"ki połow pil'rwHz/'go piętra, pięknie wyrelllontowanego i uposażonego przez miasto. O(ltlanic How.veh loka li (lo użytku ezyte]ników nat\tąpi w najhNższym c!.asie. !{ozls7€rzenip t.o- dotyezy magazynu i pr:wuwni nankowy",h. ()sQhno arzą.dWllo \\' sif'rpni,u H£6 filjalną. lzytelnią Pnhli('zną (('zaso'pism) przy pl. ;:Ja,pieżyńskim 9. - Przehudowa i rpstauraeja kościoła Katarzynek jest w pełn,vm tok.u. - Rnzszerzony kościół w. Mareill:t pomalownje się we(Hng projektów aort. maI. Jackowskiego. - .Magir.-;trat uchwalił stawić {lo hudżetu na r, 192'1 HU\JJQ 10.000 zł. na n:tI!TOIlę literacką.

Z Hl'( 'HU WYDA WNICZJWO.

Pamiętniki .Juhileu!':zowe,i Wystawy Ogł"Hlni(,zej w Po z n a n i n. Poznań 1926. Str. tekstu 319.

KRONIKA MIASTA POZNANIA

P I a n w i e I k i p rr o p o z n a n i a. Podzialka 1: 10.000. Format 135)<.140 cm. Bardzo pcnny plan Poznania w ol1Ppnyeh gmnic.aC,h. wydany przez Miejski Urząd Pomiarów. P I a n m i a s t a P o z n a II i a z r. 1785, Piękna praca M. Urzędu Pomiarów o znacznej wartości historyc,znej. t a t u t G i e ł d Y Z 11 o ż o w e j i To war o w.) j w P o z II a n i u. P.oznań 1\)26. f1.t1'. 31. owy, zatwierozony st:itut ważnej inst.tuCji gospodarczej. .$ I fi V e n8 k i O v o c i n :\, r S t vo. Bratislawa 10. października 1926, nr. 19 zawiera m. L z okazji wystawy ogrodniczej w Poznaniu: Wiktora Buchty .,PoI'sko", clalej ,.Zajazd esl. . oyoeinarov do pol's'ka" i ".Jubikjlla zahr:>.dnicka vystava v Po mani (Pol'sko)". "D r o g i Nap r a w y" nr. 11 i nalst. zawierają m. i. B.olesława Markows,kiego "O rozgraniczeniu źródeł podatkorwych państwa i: samorządu terytorja 1 nego". "S a m o r z ą d M i e j s k i" VI/lO mieśei m. i. monografję miasta Stryja.

,,0 naprawę administracji" i "Ustrój miejski w różnycih kraja{'ih".

,, w i a t K u P i e c k i" nr. 40 zawiera m. L rzecz o wystawie ogrodniczej w Poznaniu, nr. 43 artykuły o mieście By<1gos7-ezy o otwarei,u Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu i jubileuszu Izby Randlowo-Przemysłowej. ..K l' o n i k a War fi Z a w y". 1I/5 za,wiera m. i. 'V. Boguckiego: Akcja za-Państwowy zakłatl higjeny 'i PaJ1stwowa skoła higjeny: S. StYiJYUIkowskiego: Miejskie stacje higjeny zapobiegawezej w Wa,r,szawie; I. Homolickiego: Zanik ospy w Warsza.wie; nT. I1/6: Inż. E. Szen, fełda: .Jak "ię JCzyszc,za wodę do picia w Warszawie; A. P.: Szkolniotwo średnie w Warszawie w świetle eyfr. "P r 1. e g l ą d H i fi t o r y c z n y", tom 25 zawiera m. i. Wandy Moszczo:Jńpobicgawcza w dziedzinie zdrowia publicznego; M. Kacprza1ka: 8kiej: Rola polityczna rycerstwa, wielkopols'kiego w c;zalsie be7k:'ólewia po Ludwiku W. Dzienniki poznańskie opIsały dokładnie wystawę ogrodm;:zą oraz ingres ks Prymasa. Nadto zawierały m. L: .,K u r jer P o z n a ń s k i" nr. 450 Dr. A. Wojtkowskiego: Franciszkanie poznańscy: nr. 467 Dr. Kazimierza Kac,zmarczyka: Praca nad hiRtorją 1'1'gjonalną; nr. 468 Dr. :Marji Wojciechowskiej dalszy ciąg pracy () drukarstwie poznań'skiem XVI. wieku; ł nr. 496 S. N.: Przechadzki p.o Poznaniu - Warownie dawnego Poznania.

T r e Ś ć: Przedsiębiorcy menniczni w Poznaniu. II. (Dr. Marjan Gumowski). - Wy,stawy poznańskie. (Zygmunt Zaleski). - Jubileuf\zowa wystawaogroonic7:t w Poznaniu. (Zygmu.nt Zaleski). - Kronika mies,ięczna. - Z ruchu wydawniczego.

Nakładem Magistratu stolo m. Poznania.Redakcja i Administracja: Poznań, Ratusz, pok6j 74.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1926.10.31 R.4 Nr10 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry