Z RUCHU WYDAWNICZEGO

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4

Czas czytania: ok. 3 min.

"Spuścizna rękopiśmienna ks, prałata Antoniego Stychla". ..War t a n a d War t ą" Adolfa Nowaczyńskiego, Poznań 1937, str.

243, nakładem Drukarni Polskiej.

26 felietonów o postaciach historycznych Wielkopolski. felietony te drukował uprzednio Nowaczyński w ..Kurierze Poznańskim" ..W i ci W i el k o p o I ski e"-miesięcznik. W nrze 4-5 (66-67) z kwietnia maja 1937 r., poświęconym Wyczółkowskiemu. zamieszczają m i. J, Birkenmajera "U źródła" (w 940 rocznicę zgonu św. Wojciecha); A. Kowalkowskiego "Poeta, który jeszcze szuka" f o Turkowskim); tegoż autora ..Kronika poznańska". Poza tym utwory poetyckie ku czci Wyczółkowskiego poetów poznańskich: Sztaudyngera, Turwida, Janty-Połczyńsldego, Swinarskiego, Turkowskiego i Kowalkowskiego. W nrze 6 (68) z czerwca br.

Kazimierza Lewandowskiego ..Księżyc nad Poznaniem", art, o zbiorze poezji pod powyższym tytułem floriana Jernasa; J. Brzezińskiego "Z kroniki poznańskiej - Salon poznański i malarstwo francuskie". ..M e d y c y n a p rak t Y c z n a" - dwutygodnik, w nrze 13 z 15. VII br. ogłasza art. K. Brossa "List Ludwika Bierkowskiego do Ludwika Gąsiorowskiego".

..K u r i e r P o z n a ń s k i" zamieścił m. i. następujące artykuły: w nrze 250 z 6. VI. "Kawaler gwiazdy północnej" lKsawery Liske) przez A. Nowaczyńskiego, i ..Dwie kresowe pięćdziesiątki" przez Dr. Pohoreckiego; w nrze 252 z 8. VI. Anonima. "Przeciw przebudowie kamienicy "pod Daszkiem" "; w nrze 256 z 10. VI. Anonima, "Pod adresem kierownictwa Targów Poznańskich"; w nrze 270 z 18. VI. Anonima, "Tydzień Poznania dopiero w 1938 r."; w nrze 278 z 2}. VI. Dr. Z. Sitowski "Z wyspy Tumskiej na Pola Elizejskie" i Anonima "Zarząd Miejski zeszpecił pl. Wolności"; w nrze 280 z 24_ VI. Dra St. Pigonia "Poeta w zwierciadle

duszy"; w nrze 288 z 29. VI. A.Nowaczyński "Dr Niger"; w nrze 294 z 3. VII. Anonima "Wielkopolska a prace geologiczno - poszukiwawcze"; w nrze 295 z 4. VII. Dr Bross Kazimierz "Wielkopolskie Termopile - Książ 1848 r."; w nrze 320 z 18. VII. Anonima ..O komunikację Kalisza z Poznaniem" i A. Nowaczyńskiego "Najpiękniejsza z Chlapowskich"; w nrze 328 z 23. VII. Anonima ..Odroczenie powtórne wyborów do Rady Miejskiej w Ponaniu"; w nrze 334 z 27. VII. Ano-'''nima ..3'/2 lat rządów komisarycznych"; w nrze 336 z 28. VII. Mgra M. Miki "Jak adwokat poznański walczył z Prusakami"; w nrze 338 z 29. VII. Anonima "Przemysł w Wielkopolsce przed 100 laty"; w nrze 344 z 1. VIIl A. Nowaczyńskiego "Dyrektor jaśnie wielmożny"; w nrze 350 z 5. VIII. Dra Wł. Szaf era "Największy polski biolog"(wspomnienie o M, Raciborskim); w nrze 368 z 15. VIIl. Alkiewicza W. "Nowoczesne cmentarnictwo w Poznaniu": w nrze 376 z 20. VIII. Anonima ..Co słychać na placu Drwęski ego"; w nrze 386 z 26. VIII. Anonim.. "Kapliczka Kasprowicza zagrożona"; w nrze 392 z 29. VIII. Anonima "Park Kasprowicza i nowe zieleńce" i A. W, "Zagłada Cytadeli"; w nrze 393 z 29. VIII. T. J. ,,$. p Dr St. Węckowski"; w nrze 394 z 31. VIII. Anonima ,,10-lecie Tow. Ogródko Działkowych"; w nrze 416 z 12. IX, Anonima "Losy mauzoleum na Harendzie"; w nrze 428 z 19. IX. A. Nowaczyńskiego "Dr Dworzaczek"; w nrze 432 z 21. IX. Anonima "Plac Wolności"; w nrze 436 z 24. IX. St, W. "Sytuacja mieszkaniowa w Poznaniu"; w nrze 440 z 26_ IX. J. Mrozińskiego "Jeszcze jeden malarz w Italii zakochany" i A. Nowaczyńskiego ..Halszka i Wincenty"; w nrze442 z 29. IX. Anonima ..Zakopane i Mauzoleum na Harendzie"; w nrze 456 z 6. X. Dra Jana Ujdy ..Przed pół wiekiem zmarła zasłużona Wielkopolanka" (Bibiana Moraczewska): w nrze 464 z 10. X. St. W. "Dokąd

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry