Z RUCHU WYDAWNICZEGO

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Monografia Sobkowiaka zainteresuje tych wszystkich, którzy od lat śledzą liczne rozprawy i zapiski z historii dziennikarstwa na łamach Kroniki m. Poznania. Poza tym jednak każdemu, kto ma lub mieć musi stosunki z prasą, lektura monografii o Chociszewskim przyniesie wiele korzyści praktycznych.

Ap B.

Beitrage zur Geschichte d e r S t a d t B r e s l a u. Ukazały się zeszyty 2 i 3 tej publikacji, słusznie nazwanej w recenzji 1 zeszytu "Kroniką m. Wrocławia". ("Kronika m. Poznania" r. XIV, str. 149). - Beitrage zamieszczają przyczynki naukowe, opracowane na podstawie źródeł, znajdujących się w archiwum i bibliotece m. Wrocławia. - W nrze 2 Dr Fr.

Geschwend, kustosz prehistorii w urzędzie krajowym wrocławskim omawia brody najstarsze przez Odrę pod Wrocławiem. - Herrmann Uhtenwoldt zajmuje się w rozprawie o Piotrze Włostowiczu, legendarnym fundatorze 70 kościołów i klasztorów w całej Polsce, omawia z wykorzystaniem opracowań polskich historyków okres, w którym Wrocław należał do Polski, a Ks. Henryk Brodaty śląski rządził Wielkopolską. Rozprawa ta przekracza więc ramy rej;!ionalne. - Miejski budowniczy Alfr. Zinkler na podslawie odkopanych resztek z fundamentów klasztoru Bened}'ktynów pod wezwaniem św. Wincentego usiłuje dać rekonstrukcję tej romańskiej budowli, w której podziemiach pragnął spocząć Piotr Włostowicz. - Burmistrz Dr Th. Goerlitz zamieścił rozprawę o rozmieszczeniu tkaczy w średniowiecznym Wrocławiu. W zeszycie 3 Dr Fr. Tiirk daje zarys ustroju Wrocławia od założenia miasta poprzez czasy polskie, i okupcji pruskiej. Autor uwzględnił literaturę naukową polską.Dr Th. Goerlitz omawia osiedle

WalIonów w Wrocławiu i nieznany dotąd dokument z 1301 r. o żydach wrocławskich, rzucający światło na wędrówkę tego narodu z zachodu na wschód i wysoki procent żydów w Wrocławiu na skutek prześladowań w Europie Zachodniej około XIV w. Ap. B. S a p p o k G e r ha r d: D i e A nfiinge des Bistums Posen u n d d i e H e i h e s e i n e r B ischofe von 968-1498. Lipsk 1937 S. Hirzel. Str. 154.

Niniejsza książka należy do zbioru ,.Deutschland und der Osten" (Niemcy i Wschód, źródła i badania dziejów i ich stosunku) stanowiąc jego tom VI. Treść książki wykazuje tytuł. Cel jej autor określa w przedmowie: pragnie zbadać pochodzenie duchowieństwa narodowe i społeczne, stopień wykształcenia, w ogóle stosunki osobiste i to przede wszystkim jed. nego z polskich biskupstw, a zwłaszcza poznańskiego. Chodziło jednak p. Sappokowi jeszcze o coś innego, czego nie powiada wyraźnie, a mianowicie, ażeby w tym wszystkim jak najbardziej wyolbrzymić udział niemiecki. Odpowiada to jego dawniejszej książce, w której mówi wyraźnie o uczestnictwie Niemców w budowie państwa polskiego. Duch wydawnictwa zaś charakteryzują reklamowe wyjątki o poprzednich książkach tej serii: o Ludata rozprawce o Jaksie: "Ludat nie tylko podniósł naszą znajomość. owych czasów środkami nowego badania historycznego i językowego, ale też odniosł zwycięstwo nad polskim klejeniem historycznym" (Geschichtsklitterung), albo o książce Griesera o Bażyńskim. B. stanowisko w haniebnym sporze pomiędzy związkiem stanów a władzą Zakonu itd. Jakże się S. wywiązał ze swego zadania? Książka jego składa się z dwóch części: l. Założenie biskupstwa poznańskiego oraz II.Stosunki osobiste i polityczne biskupów poznań

38.;

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry