21R

Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1926.10.31 R.4 Nr10

Czas czytania: ok. 5 min.

KRONIKA MIASTA POZNANIA.

\Vieellliniter rolnidwh Dr. JÓzef RaczYl1ski wyraził imieniem rządu zadowoh'nip 'l urzą(lzpuia wYi'ta wy, wyłuszczył wartości g08podarcze, jakid: puistwu przysporzy!" mor.e rozkwit ogrodnictwa. i złożyl 7,yezenia pomylnego wyniku. )/'astepnip PYZy dźwiękach lIlazurka JJąbrowskiego "Jeszcze PolKka 1:' zginęła", odegranego }1l'ZPZ orkiestrę Namysłowskiego, }Il'zpdął wic(,J1liniRter Raczyiu::ki wstt{gę i otworzył piprwszą. ogól' nopolKką "YKta W<: ogrollnirzą. \VY8taw.l w'klzala "ysoki poziom pol::;kiej kultury ogrodnit'Z(>j. rw:;gl<:(liion{' intpl"<>RY artystyczne. mlllkowe. dydaktyczIlP jakoteż hctrodlowp. Zgromadzono na wYKtawie naKtt!lmją.t'P uziały: kwiJ.ciarKtwd, dpknra('je ogrodnicze. RzkółkarKtwo. Hculownictwo, ogród włocialiki. p8zczelan;rwo. warzywnidwf), ogrounictwo miej8kip, ('lIlC'J!tm'z parkowy. ogró(lki działkowf', narzędzia ogrodnicz\', naKienni(.twu, pI'zetwln'nietwo. jerlwalmidwo. Dddatpk stanowił: wYHtawa dzif-'ł sztuki. wYKtawa Związku HaHI Polskich .,lVfieHzkanie.i :;\liasro" oraz niezbędne atrakcjp.. NajRilniejsz: stn.ną ogrodnictwa polskiego jPKt warzywnictW.l, 8zczpgl)lniC' mocno uprawianI" w Wielkopolsce i w okolicy WarHzawy. \Yiększcl część Hali )fa8zyn zapełniona była pif'rwszorzędllPn.i ekla\nat<l1"i tf'go działu. \Varzywnictwo wybijało się też la pil-'nszy plan w wystawach ogrodów dominjalnych, niekipdy w tej clziellzinip prawdziwie bogatych. Największe wrażf'nie czyniła wystawa kwiatÓw, zajmująca Pal:\I Targowy i znaczne połacie wolnego pola na tf'renie targowym. 'V dziah' t,nn ogrodni('y rywalizowali artyzmem ukłailll kwia tllW i dpkoracyj: hył' piękne kwietniki, artYKtyezne kompozy..jl' (lPkorC'!cyjne. kwiat. tloniczkowp, zdohnictw.), hukip.ty i wielH'f' pif'rWKzorzędnf'j wartwiei artystycznej i olbrzymip kolekt'j{. odmian kwiatów (kolpkcja (lalij Zarządn OgrodÓw Mif'jskirh w P01nanin i i1\1h). :ulownictwlI polskil' rpprf'zfmtowały dominja. o!'rody handll.w.' i szkoły o/ł.'roclniezp. \\' dzialf' tym przedstawiono wielkie iloRci Jlikllyeh owocÓw. Z(laniem znawców. dział ten powinien h'<" w Pobc(' W Killlf'j jPKzezC' mierze rozpowszechniony. Szkółk:u sI wo prn'(J..;ta wialo Kif dobrzC': wystawiono hogatf' kolekcje drzewek wszclkipgo typ n i rodzaju: drzpwa i krzewy OWOCOWf', oz<!oh.H', parkowp. karłowate, wiklim:- Wyhijały się na pierwszy plan szkółki instyt Utyj sam/lfządowyeh.

KaHi('nnictwo i przet wÓrnictwo z:tstąpionl' hyło przez firmy sl'PcjablP nr:1 z dominja, kt óre i w tej dziedzinie Hporadye,znie wy soki wyk,tznją poziom. O:solmą uwagę po':'więcono ogródkoll\ dzialkowym, slaho dotąd w I'olscp - pozą Poznaniem - rozpo szechnionym, uraz pHzczelnictwo (ule, ogród l':-;zczelny).

Luźno zwi,,!zana z wp'tawą ogrollniczą była wy:-;tawa:-;ztuki (obrazy, l'zeźbr). Obok (zialH graficznego wYfitawy ogTollniczej zajęła, miej,;e n wrsta.."a ,,:\Ticszkanie i mia:-;tf''', ,zorganizowana przez Zwi:1zek :Mhst J'ol,;kich. 'YY8tawa ta l"'pzt'ntowała cil'ka WP plany lmdowy osiuUi robotniczych w Niemczpch. 1\ lIHtrji, Belgji i Francji, lieznu })I:l.llY rozhudowv mia:-;t pobkich. ry:-;unki niektÓrych cieka \v.vcll burlo" li najnowszych lat w Pobcp oraz wykrl':-;Y GłówlH'go LJrzdu tatystycZI1P.go. iln8trujące kwpstję mieszkaniową w 1'ol:-;c('. Wy:-;tawa, projpktowana na H dni, trwała !J dni. Zaintereso\\ anip i hukwencja z wipdzających hyły nadzwyczajne. Codziennil' zwipdzałd wystawę 10 000 do 20000 0:-;611. l'ogoda hTh\ nierll\vn:\ i wpłynęła. w łH-'wnej mierzr na frekwencję. Cpn y hilptÓw W8t!:cpll hyły barflzo nishie (poza piprwszpmi dniami 1 zł. od osoby).

Iinimall1l-' tpż hyły opłaty, pohipranp (Hl wYHtaweów. Ogólne rachuBki "'ystawy przekroczyły w nieznacznym stopnin 100000 zł. Deficytu \\ ysta\v:l nif'1 (lała.

J'uulicznoś{' zwiedzając:l wyrażała 8ię () '" ysta wie z wielkiem nZJl:llliplIl. Plulolmie nip szczędził:\ jej pochwał prasa codzit'lllla THIZlJ:lI't:-;ka i zawodowa. Nielllniej pozostawiła wysta wa jaknaj\f'pr;z(' \\TaŻPJl il' Da cudzoziemcach. którzy ją oglądali. W ysta wc' :Jtrzynw.li \\ iel'ką ilo'{o nagrÓd fUlldowanYl'h przez :\Jini:-;tl'rstwo Holnil'lwa, Wielkopol:-;k:1 [zbl.: Rolniczą, i Komitl't Wysta\\'ow'.

nlly wyta w<: zamknito, pozostała piękna po niPj pamiątka w po:-;t:lI'i "Pa nliGtnika J nhilent-;zowPj \V ysta wy ()Todnicz'l:'j \\' 1'0znanin" Wp\;(JH>go pn.;1'Z KlIJnitet Wystawy poll rellakeją Józ<'f:ł Hączko\\'s'kieg-o. P:uuiGtnik stanowi (,hsZPl'llq k:-;igę (:H!J 8tl"0I1 t<stn), wykonami na papipl'ze krp<lu", 'III, z il II:-;t r:lI'jami \v tplu;eip ina osobnyl'h \\ kładkaeh. Na caloM' pamiGtnika złożyły :-;ię \n-acl' najlep8zYl'h zn:twl'ów og'l"ollnietwa \\ Pob('I'. Pamiętnik porusz:\ \\ zystkit' ważnit'jsze zag'adnienia ogrodnictwa na:-;zt'{:!,'o. Dzipje 1Jg'l"ddnietwa w 1'0 1:-< l'f> przp(btawia pokl'l)tl'p 1'1'of. EdmlllHl .Tankow:ski, o "rzy:-;zło('i ogrodnil'twa nillwi minister Dl'. :\lekaIll1('r H:wzyilski. o idei ogrodnietw;\ miat i wsi p. tpf:łJI HOg'owj(.z, hi

KRONDCA MIASTA POZNANIA.

storję Towarzystwa Ogrodniczego. w Poznaniu streszcza p. Józef J\łarciniec, stan ogrodnictwa w Wielkopolsce przedstawia p. Jan Wożny, ogrody miejskie w Krakowie, b. Kongre8ó w ce, Łodzi Katowicach, Poznaniu i .Bydgoszczy opisują pp. A. Gauze, Stefan Rogowicz, E. Templin, T. SalImann, 'Wład. Mareiniec, Iarjan G:iintzel, 'Jgródki działkowe p. :"V. Janicki; o sadownictwie traktuje pp. Piotr H08er (ogrJdy pomologiczne), prof. E. Jankowski (Polska), prof. Józef Brzeziński (Małopolska Zachodnia)), Kazimierz Brzeziński (Małopolska Wschodnia), G. Reissert (Wielkopolska) i B. Baghlski (Pomorze). Osobliwości dendrologiczne w Poznaniu przedstawia p. oc. \V. ,gzulczewski, drzewozhiory Małopolski Wscho.dniej p. A. Wróblewski. O różnych rodzajach ogrodów piszą: prof. A. Wodziczko (botaniczne), p. Izydor Piotrowski (szkolne); prof. E. Jankowski (ozdobne); J. PiątkJwski (włościailskie), Wacław Tański (geometryczne i naturalne), Jan Woźny (cmentarne), o parkach w Wielkopolsce i na Pomorzu dyr. Wład.

Marciniec, o szko.lnictwie ogrodniczem p. J. Marciniec jr., o kwiaciarstwie p. Stefan Makowiecki, o znaczeniu ekonomicznem ogrodnictwa p. Aleksander Girdwoyn, o pszczelnictwie w \V'ielkopolsct' p. I. \V. Szulczew:ski, o przetwornictwie o.woców i jarzyn p. Witold Kleniewski, o warzywnictwie w Polsce p. Stanisław Brzozowski, o prawodawstwie w zakrp.sie ochrony roślin w Polsce p. Zofja Piasecka, o obsadzaniu dróg publicznych drzewami owocowemi p. Antoni Zaleski itd.

Z Y g m u n t Z a l e ski.

PROGRAM REGJON ALIZMU POLSKIEGO.

Od Rady Kallkow.ej Powszechnych Uniwersyte, tów Regjonalnych otrzymujemy następujący program rej0nalizmu polskiego. Red'. I. J e d n ość p a ń s t w o w a i z róż n i c o w a n i e t e r e n o w e. 1. Równowaga autorytetu pallstwa i wolności obywateli, interesów lokalnych i potrzf'h całości, jf'st podstawą jedności państwa. 2. Pełna swoboda rozwoju materjalnych i duchowych indywidualności terytorjalnych ziem polskieh (regjonów), stwarza podstawę dla racjonalnego podziału pracy, rozwoju energji twórczej społeczeństwa i bogactw kultury.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1926.10.31 R.4 Nr10 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry