KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

ŚP. GEKERAŁ JÓZEF DOWBUH-MlTŚNICKl

Józef Dowbor-Muśnicki, orgauizator armii wielkopolskiej, ul"Odził się dnia 25 października 181i7 r. w majątku rodzinnym Garbów ziemi sandomierskiej z ojca Homana i matki Antoniny z \Vierzbickich. Do gimnazjum uczęszczał w Radomiu. Mając H lat, \vstąpił do korpusu kadetów w Petersburgu. \, r. lR99, dzięki wybitnym zdolnościom wojskowym, Dowbor Musnicki zostaje przyjQty do Akademii Sztabu Generalnego w Petersburgu. \\ czasie wojny światowej kilkakrotnie l'anuy, odznaczył sit.' wybitnie jako generał armii rosyjskiej w walkach z Niemcami. uzyskując najwyższe odznaczenia wojenne rosyjskie i alianckie. \V czasie rewolucji rosyjskiej powstaje w Hosji Naczelny Polski Komitet \Vojskow, któremu :\luśnicki oddaje się do dyspozycji, uzyskując dowództwo I Rorpusu Polskiego. W organizację korpusu wkłada jaku dowÓdca wiele energii i inicjat.wy. Kiedy armia niemiecka zmusiła korpus polski do złożenia broni, generał powraca do kraju i osiada w Staszowie w pobliżu swych miejsc l"odzinnych, skąd przez Naczelną Radę Ludową i Naczelnego Wodza zostaje powołany jako dowódca armii wielkopolskiej. Dnia 21i stycznia 191H r. Ila placu \Volności w Poznaniu gen. IJo\vbor-Muśnicki składa Ul"Oczystą przysięgt.', któl'ą odebrał od niego pierwszy prymas Polski odrodzonej, ks. arcybiskup Dalbor.

'W organizację al"lllii wielkopolskiej włożył jej dowódca wiele talentu wojskowego. O talentach dowódcy świadczyła wspaniała postawa wojskowa zorganizowanej przez niego armii w walkach na froncie wschodnim i w odsieczy Lwowa. Z chwilą ukończenia walk i zamknięcia okresu samodzielności wielkopolskich formacji wojskowych gen. Dowbor Muśnicki usunę,ł się w zacisze domowe, osiedlając się w Batorowie pod Poznaniem, gdzie zmarł w dniu 27 października 1937 r.

Janusz Teodor Drbowski

1. VI.Otwarcie wystawy miniatur i obrazów Słupskiego w Tow.

Prz. Szt. P. - 3. VI. Przybyła wycieczka Polaków z Ameryki. - ł. \'1. Przybyła wycieczka polskich studentów z zaI'rallicy. - :>. VI. Starosta Podhorodei1ski opuścił PoznalI i przeniesiony został do Śremu. 10. VI. Inauguracja cyklu koncertów letnich w parku \Vilsona.12. VI. Upały spowodowały brak wody w Poznaniu.

25. VI. Hozpoczął się Kongres ku czci Chl'ystusa Króla.

26. VI. Przybył Prymas Francji - Kardynał Verdier na uroczystości kongresowe. - Król Karol Humui1ski otrzymał szefostwo honorowe 57 p. p. :iO. VI. Uroczyste zakOllczenie Kongresu ku Czci Chrystusa Króła.

1. VII. Proczystości 25-lecia istnienia biblioteki im. Krasze\\;skiego. - 4. VII. Przybyła wycieczka Polaków z Ameryki. - 8. VII. Przybyła wycieczka urzędników Kolei bułgarskich.

2:1. VII. Odroczenie powtórne wyborów do Rady Miejskiej w Poznaniu. 2. VIII. Otwarto kursy literatury polskiej dla cudzoziemców. - 3. VIII. \Vznowienie przedstawiell w Teatrze Polskim. - :J. IX. Huzpoczęto budowę wieży spadochrollowej przez /10znallski oddział L. O. P. P. 12. IX. Przybyła wycieczka 25(jO Kaliszan. - 19. IX. Wystawa prac malarskich Jana \Vronieckiego w Salonie 35. 22. IX. Targi na jęczmień browarniany. - 1. X. Konsul francuski p. Dutard opuścił PoznalI. 3. X. - Otwarcie wystawy "Sztuka, Kwiaty, Wnętrze". - 3. X.

\Vystawa prac malarskich Apoloniusza Ki<.'dzierskiego w Tow.

Prz. Szt. P. - (;). X. Wystawa ogrodnicza.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry