DZIAŁ BIEŻĄCY

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4

Czas czytania: ok. 1 min.

Dr Jerzykowski urodził się 12 sierpnia 1881 r. w Poznaniu jako syn znanego lekarza poznalIskiego radcy zdrowia Stanisława Jerzykowskiego i Marii z Jagieiskich. Po ukończeniu gimnazjum św. Marii Magdaleny studiował w Monachium i Wrocławiu. Uzyskawszy doktorat filozofii na uniwersytecie \vrocła\vskim w 1907 r., poświęcił się gospodarstwu rolnemu w majątku własnym Wilanówcu pod Ujściem.

Jako gorący patriota był czynny w przygutowaniach do powstania wielkopolskiego i zmuszony był kilkakrotnie do opusz czenia swej siedziby, by uniknąć internowania przez Niemców. W początkach 1919 r. dr Jerzykowski zostaje pierwszym starostą powiatu chodzieskiego. Wobec tego, że Chodzież była w ogniu walk pow3tallczych, urzęduje najpierw \\' Budzyniu. a później dopiero w Chodzieży. W roku 1930, po śmierci śp. starosty T. I\.łosa, zostaje mianowany starostą powiatu poznalIskiego. Dr Jerzykowski. będąc najstarszYlll w urzędowaniu starostą w województwie poznańskim, piastował godność prezesa Związku Starostów w województwie poznalIskim i był członkiem Sejmiku Wojewódzkiego.

Za zasługi na polu pracy publicznej i społecznej śp. dr Zbigniew Jerzykowski uzyskał m. i. order "Polonia Hestituta", Złoty Krzyż Zasługi i order "Korony Humullskiej".

ŚP. MAmA JULIAN FONTANA

25. X. zmarł w Poznaniu Maria Julian Fontana, popularny i zasłużony założyciel na terenie całego kraju wielu chórów pod nazwą "Echo" i krzewiciel kultury muzycznej w Polsce. Śpiewactwo polskie straciło w Fantanie człowieka, który potrafił być nietylko znakomitym organizatorem, ale i duszą akcji muzykalnemu społeczeństwu. Zmarły nie ograniczał swej działalności do pracy zawodowej i artystycznej, lecz w okresie niewoli znany był jako organizator polskich stowarzyszel'l kulturalno-oświatowych, jak T. C. L., Sokół i innych.

:i7U

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry