KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Hzeczpospolita oceniła zasługi Zmarłego, odznaczając gO, .lUZ niestety po zgonie, w dniu Święta Niepodległości 11 listopada b. r. komandorią orderu "Polonia Hestituta".

ŚP. KAZIMIEHZ NOWAK

Znany podróżnik po Afryce i autor licznych korespondencji.

Śp. Kazimierz owak zmarł \V Poznaniu 13 października b. r.. licząc 48 lat. Barwne opisy jego podróży ukazywały si<J w tygodniku ,.Na zerokim Świecie", "Ilustracji Polskiej", "Kurierze PoznaIlskim", "Orędowniku", .,I{urierze \Varszawskim" i innych pismach.

Zmarły znany był Poznaniowi poza tym z licznych odczytów.

które ilustrował przezroczami z własnych oryginalnych fotografii. Przed półtora rokiem Kazimierz Nowak powrócił do Poznania, gdzie nie mogąc odzyskać zdrowia po przebytych w Afryce chorobach, głównie malarii, wkrótce zmarł.

ŚP. ALEKSANDEH CIELECKI

Śp. Cielecki urodził się tlj lipca 1847 r. w Wingranach na Suwalszczyźnie. Jako szesnastoletni chłopiec b'erze udział w powstaniu styczniowym. Ciężko ranny w bitwie pod \Vizną nad Narwią, zdołał przedostać się do Prus \Vschodnich. Osiada następnie na stałe w \Vielkopolsce. \V r. 1877 przenosi się do Małopolski, a w kilkanaście lat później do l(rólestwa, gdzie w czasie wybuchu wojny światowej zostaje internowany i w)Twieziony w głąb Hosji. Po powrocie z wygnania osiada w Poznaniu, gdzie zajmuje się bardzo gorliwie pracą społeczną, organizując Tow. Pomocy Inwalidom \Vojennym i \Veteranom 18li3 r. Cielecki zostaje wreszcie prezesem Stow. Weteranów li3 roku w Poznaniu, gdzie też, lurliera jako o s t a t n i w m i e ś c i e n a s z y m wet e r a n p o w s t a n i a s t y c z n i o w e g o 19 października b. r.

ŚP. DH ZBIGNIEW JEHZYKOWSKI

24 października b. r. zmarł w Poznaniu śp. dr Zbigniew .Terzykowski, starosta powiatowy poznański.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry