KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

nr 7 zawiera gruntowną historię średniowiecznych patrycjuszowskich rodów poznańskich pióra Mariana J. Miki. Z innych działów porozbiorowej historii Poznania najobszerniej uwzględniono czasopisma. Ewa Słabęcka poświęciła dwio rozprawy "Gazecie \V. Ks. Pozn." O ..'Veteranie PoznalIskim" pisała Koehlerówna, o projektowanym "Korespondencie Pozu." \Vojtkowski, o niemieckim wydaniu "Dziennika Pozn." z r. 182:ł Hóża Erzepki. Jest w tym zakresie jeszcze bardzo wiele do zrobienia.

O bibliotekach poznańskich nie ogłoszono w Krunice żadnej wyczerpującej rozprawy. Są tylko drobne przyczynki do historii Biblioteki Haczyńskich, Biblioteki Radzieckiej, oraz poznańskich bibliotek kościelnych i klasztornych. Podobnie ma się sprawa z muzeami poznańskimi: na uwagę zasługuje tu tylko rozprawa \V. Hakowskiego o Oddziale przyrodniczym Muzeum Wielkopolskiego. Wyczerpująco natomiast pisali o Ogrodzie Zoologicznym tenże Rakowski i Hunge. O próbach założenia w Poznaniu towarzystwa naukowego lH"zed r. 1857 i o Tow. Przyjaciół Nauk pisał Wojtkowski: o masonerji narodowej: Zaleski. Wiele uatomiast uwagi poświ<Jcono teatrowi polskiemu (4 rozprawy Grota i 1 Pohoreckiego). O ruchach społecznych (socjaliźmie, komuniźmie i rozruchach głodowych) pisali tylko: \VasylewHki i \Vojtkowski. \V okre"ie zaś "Pewuki" historię wysta w poznańskich przedstawił nam Zaleski. O syntetyczne ujęcia: roli Poznania w życiu narodu, wyników rządów pruskich i rozwoju miasta w ostatniu\ stuleciu pokusili się tylko W ojtkowski i Zaleski. Kwestie aktualne poruszali p. i. \Vaszak i. WietrzychowHki.

pisząc metodą statystyczną o stosunkach mieszkaniowych i o rozbudowie współczesnego Poznania, "Biblioteka Kroniki m. Poznania" liczy już 7 numerów.

Składają się na nią, prócz wyżej wymienionych 3 prac Zaleskiego i po jednej Szafranówny i Miki. dwa rozszerzone przedruki z "Kroniki": ks. Majkowskiego o Belowie i Terleckiego o Berwiilsldm. Oto krótki, bibliograficzny a więc suchy pogląd na zawarł.ośc 15 roczników "Kroniki". Jest w nich niemało rozpraw o wartości trwałej. A jeżeli wyliczonu tematy, których dotąd w "Kronice" nie opracowano, to nie na to, aby krytykować redakcję, która obowiązek swój spełniła świetnie, lecz aby zwrócić na nie uwagę badaczy przeszłości naszego miasta.

J76

A n d r z e j Woj t k o w ski.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry