DZIAŁ BIEŻĄCYci('szyli się wielkim zainteresowaniem. O pierwszym pisał tylko Wojtkowski, o drugim ks. Majkowski i Mika. O dwóch historyliach wielkopolskich: Lukaszewiczu i Moraczewskim pisał \Vojtkowski. Z poetów wielkopolskich. oprócz Gorczyczewskiego, HerwiIlskiego i Engestroma, jedynie Dahlmunn. dzięki Kaletce.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

został przypomniany. Z wojowników uwzględniono Kosińskiego (WilIaume), Mierosławskiego (Szarota), Włodzimierza Krzyżanowskiego (Grot); z działaczy niepodległościowych: .Jakuba Krauthofera-Krotowskiego (Kaletka, Mika, \Vojtkowski), Nep. Gniewosza i Jana Nep. .Janowskiego (Wasylewski), Anielę Tułodziecką (przedruk jej dzienniczka więziennego) i Bernarda Chrzanowskiego (\Vojtkowski); z art)'stów: Helowa (ks. Majkowski) i Maksymiliana Greckiego (Halm). Pisano też o dwóch burmistrzach poznallskich: \Vittingu i 'Vihnsie; o duchownych: ks. Janie Kantym Kolanowskim i ks. Janil' ep. Jabczyńskim (Wojtkowski), oraz ks. Ign. \Varmil':1skim (ks. Kantak), a wreszcie o heretyku, eksksiędzu .Janie Czerskim i jego herezji (Zaleski). Z wybitnych mieszczan ]Joznailskich wieku XIX znalazł siQ w ..Kronice" Stan. Kolanowski (Zaleski). Jeżeli do powyższego pokaźnego zastępu doliczymy zmul"łycll \V okresie ukazywania się "Kroniki", która pomieściła ich nekrologi, jeżeli nadto uwzględnimy. że i nr 4 ..Biblioteki Kroniki m. Pozn.", zawierający pracę dr-u Hel. Szufranówny p. t. ,,Przyczynki do historii badail flory pozn.", to przeważnie życiorysy botaników' poznańskich, wówczas przekonamy się, że biografia czasów pol'ozbiorowych górowała w "Kronice" nad wszystkimi innymi działami. Bardzo małą natomiast jest liczba wybitnych mężów z czasów przedrozbiorowych, uwzględnionych przez "I\:ronikę". Oprócz drobnych wzmianek o Lubrm':1skim, Mikołaju Czepielu, Jakubie Brzeźnickim i Michale Kociełkowskim (Wojtkowski), znajdujemy w "Kronice" źródłowe przyczynki tylko o M. Neringu (Bodniak), o Józefie Strusiu (Mika), \Valentym Wróblu (ks. Kantak), Krzysztofip Boguszewskim (Ir. Głębocka-Piotrowska i Mika), Ga<;parze da Gama (Olszewicz), Tomaszu Poncino (Pollak i Mika), bisk. Stefanie Wierzbowskim (Wojtkowski), o pobycie Henryka Walezego (A. Kaletka' oraz Macieja Kazim. Sarbiewskiego w Poznaniu (ks. Bron. Gładysz)' Sytuację ratuje i tutaj "Biblioteka Kroniki 111. Poznania", której

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry