KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

13. Nad mogiłą pierwszego rektora Uniwersytetu Poznańskiego ś. p. Heliodora Święcickiego. I, 215 14. Głosy o "Kronice". I, 246 15. Ś. p. Ludwik Frankiewicz. II, 61 16. Herezja Jana Czerskiego w Poznaniu. 11, 161 17. Maria z Sławskich Wicherkiewiczowa: Obrazki z przeszłości Poznania, Poznań 1924, 8 '. Stron 87. (Recenzja). II, 251 18. Rozszerzenie granic Poznania. III, 1 19. Pomnik Bolesława Chrobrego. III. 9 20. Budowniczowie poznańscy w początkach XV wieku. III, 25 21. Pochwała Kazimierza Raczyńskiego. 1\1, 117 22. Wystawa gospodarcza związku miast. III, 123 23. Kazimierz Ka('zmal'c7.yk: Akta radzieckie poznańskie, I 14341470. Poznałl 1925. Wydawnictw źródłowych komisji historycznej Pozn. Tow. Przyj. Nauk, tom VII. 8 . str. XI+444. (Recenzja). III, 149 24. Leon Białkowski: Szkice z życia Wielkopolski w siedemnastym wieku. Poznań 1925. 8'. str. 127. (Recenzja). III, 150 25. Dr .Jan Rutkowski: Zagadnienie reformy rolnej w Polsce XVIII wieku na tle refol"ll} przeprowadzonych we \ysiach miasta Poznania. Poznań 1925. So. str. 148. (Recenzja). III, 153 26. Maria z Sławskich Wiche}"kiewiczowa: Rynek poznański i jego patrycjat. Poznań 1925. 8'. str. 202. (Recenzja). 1\1,155 27. Prof. Dr Hermann Schiitze; Das Posener Land. Teil III.

Wydawn. "Deutsche wissenschafliche Zeits('hrift fiir Polen.

Poznał 1 1925. (Recen7..ia). III, 157 28. "Samorząd Miejski", ('zasopisma tegoż Nr. 5 i inny('h recenzje. III, 158 29. Ś. p. Augustyn Drozdowicz. III, 269 30. IV Powszechny zjazd historyków polskich w Poznaniu. 111,271 31. Brak mieszkań w Poznaniu. IV, 37 32. Rozwój Poznania w ostatnim stuleciu. IV, 85 33. Zaludnienie Poznania w przyszłości. IV, 116 34. Wystawy poznałlskie. IV, 197 35. Jubileuszowa wystawa ogrodnicza w Poznaniu. IV, 217 36. Bractwo krawieckie chwaliszewskie. V, 1 37. Wsie miejskie z r. 1253. V, 96 38. Stanisław Kolanowski. V, 98 39. Ś. p. Zofia Sokolnicka. V, 101 40. Dr Andrze.i WO.itko\Vski: Karol Libelt jako wychowawca.

Poznań 1925.27. Tow. Czytelni Ludowych. Str. 132. (Recenzja). V, 104 41. Bractwo krawieckie poznańskie przed r. 1793. V, 109

3tJ8str. 2

1 1 ;2 4 1 /2 6 3 1l I 2 11,'2 1 1 /2 6 15

2 1 /2 23 1 /2 3 1 / 2 46 2'12 2 21 '2 47

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry