KRONIKA MIASTA POZNANIAstr.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4

Czas czytania: ok. 3 min.

59. Księgozbiór Kra"iłowskiego w Bibliotece Raczyńskich.

IX, 147 8 60. Edwarda Raczyńskiego "Dom dla pozornie zmarłych". IX, 271 2 1 2 61. Edward Raczyński, Gabinet medali i Towarzystwo P,'zyjaciół Nauk w Warszawie. IX, 273 12 62. Edward Raczyński a zamiar założenia wyższej szkoły agronomicznej w Wielkopolsce. IX, 274 63. O stanowisku duchowieństwa wielkopolskiego wobec zgonu Edwarda Raczyńskiego i o odnowieniu złotej kaplicy \\" r.

1859. IX, 275 5 64. Ambitne plany b. nadburmistl"Za poznańskiego, Hyszanla Wittinga w r. 1918. IX, 280 4 65. Kazimierz Pułaski pod Poznaniem. IX, 389 1 1 2 66. Sylwester Pawicki, drukarz poznański, lH50-1Hmi, zaginione jego wydawnictwa. IX, 396 19 2 67. Czy Akademia Lubrańskiego była uniwel'sytetem? X, 118 2 68. Teofil Matecki o Karohl Mal'cinkowskim. X, 120 4 1 69. W setną rocznicę dmgiego poznań"kiego wydania PoezY.i Adama Mickiewicza. X, 124 3 70. O ratuszu poznań"ldm w "Gabinecie Czytania". X, 127 1 71. Śmierć socjalisty poznańskiego na stoka('h cytadeli warszawskiej. X, 128 3 72. Ambasador angielski Edgar Vincent ])'Abernon o przenieRieniu bazy opemcyjnej do Poznania w r. 1920. X, 132 3 73. () wydaniu "Dzieł Poety('kich" KraRickiego pl'zez Kaczyńskiego. X, 28l 74. Edward Raezyński odkrywa grób Ryxy. X, 283 ' 2 75. Edward Raczyński a przekłady klasyków starożytnych. X, 284 l 2 76. Karol Marcinkowski wzorem dla Edwarda .Iurgensa. X,285 J1 77. Karol Libelt o walkach politycznych. X, 286 78. Jak w Poznaniu r. 1875 obawiano się komunizmu. X, 287 I 2 79. Poznań w niemieckich planach Rtrategicznych 1914 I'. X,287 80.. Humorystyczny epizod w hiRtol'ii poznańRkiego muzeum im. Hindenburga. X, 289 2' 1 81. Zapis Edwarda Raezyńskiego dla Sióstr Miłosierdzia w Poznaniu. X, 414 6 82. Poznań w "Rozmaitościach Szkockich" z r. 1843. X, 420 3 1 83. Wjazd biskupa Stefana Wierzbowskiego na biskupstwo poznańskie. X, 423 3 84. Poznań a kultura staropolska. XI, 118 4 85. Edward Raczyński na uniwersytecie frankfurtskim. XI, 122 l 2 86. Pochwały profesora Karola Henecke'go dla Edwal'da Raczyńskiego. Xl, 404 3 87. Zosia KasPI'zakówna. XI, 407 1

DZIAŁ BIEŻĄCY

BB. Sylwester Pawicki jako wydawca "Gońca Wielkopolskiego".

Xlii, 406 B9. Autobiografia ks. kan. .Jana Nep. .Jabczyń..kiego. XIl\. 410 90. .Józef Łukaszewicz jako historyk. XIV, 1 91. Edward Raczyński jako historyk. XIV, 153 92. O cudzie trzech Hostii i zapomnianym patronie miasta Poznania. XIV, 464 93. Wilms a wywłaszczeuie. XIV, 240 94. Bernard Chrzanowski. XIV, 50B 95. Biblioteki kościołów poznailsldch w r. 1781. XV, 172 96. Proby stworzenia wielkiego przemYRłu w Poznaniu i w Wielkopolsce wieku XIX. XV, lB4 97. Karol Libelt jako nowelista. XV, 222 9B. Sprawozdanie .Józefa .Jeziorowskiego z r. 1808 o stanie szkół powRzechnydl w Poznaniu. XV, 245 99. HoleRław Twardowski kandydatem na urzędnika Muzeułll Mielżyńskich. XV, 323 100. O autorach i I"OzprawHch, pomieRzezonyeh w ,.Kronice m.

Poznania" i w "Bihliotece Krnn. III. Poznania". XV, 371

W. P. B.

2 35 7 1 3 4 1 '2 2 3' 2

636'12

1. Nowe łazienki ,'zeczne na Warcie przy Bociance. 111, lB4 2 .,

Zaleski, Antoni 1. O ogmdach poznańskich. IX, 169

131.2

Zaleski, Zygmunt 1. Dla czego? l, l t1 2 2. A tak na twierdzę powańską 3 marca 18411. l. 2 12 3. Statut prawa pOI'ządkowego z roku 1462. I, 54, 6B 13 4. Obliczanie wRkaźników drożyźnianych. I, 56 5 5. Protokuły Rady Miejskie.i w Poznaniu o Dl'. Karolu Mar'cinkowRkim. I, 129 2 J 2 6. Pierwszy grób zasłużony('h. I. 135 51 2 7. Masoneria narodo\\'a w Poznaniu. I, 145, 161 17 B. W sprawie mianownich\'a ulic. J. 195 5 9. Z ksiąg obywatelstwa. l, 205 I 2 10. Wielki Poznań. I. 205 1 2 11. Książka adresowa miasta stołeezngo Poznania. (Recenzja).

I, 62 1 12. Rezultaty rządo\\' niemieckich w Poznaniu. I, 209 ó

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry