KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Powel, Witold t. Legenda poznańska o mieczu, przechowywanym w Katedrze. XIII, 412 4

Prawdziet. Gawęda hm'cerska w l'zerwone.1 sali w pałacu Działyńsldch w Poznaniu. III, 36

Rakowski, dr Wies/aw t. Geologia i paleontologia miasta Poznania. XI, 106 2. Historia i zbiory oddziału przyrodniczego Muzeum Wielkopolsldego w Poznaniu. XII, 127 3. Działalność i cele poznańskiego Ogrodu Zoologicznego pod polskim zarządem. XIV. 534

Rankowski, ks. pra/. Leon 1. Odbudowanie odnowienie Kościoła Hożego Ciała. II, 65, 14 t, 235

Ratajski, Cyryl 1. Rozwój Poznania pod rządami polskimi. (Rela(',ia na uroczystym posiedzeniu Rady Miejskiej dnia 22 listopada 1924) II, 201 2. Mowa żałobna lIa pogrzebie śp. radcy Aug. Drozdowil'za.

m, 268 3. Pl'ogram pmc miejskich na l'ok 1927 (Pl'zemówienie prezydenta miasta Poznania przy wniesieniu budżetu miejskiego). IV, 270

Ruciński, Kazimierz 1. Barwy miasta Poznania. I, 29sh',

7 1 :l 59t1

4 ' , ,

Runge, pro/. dr Stanis/aw t. (jO-Iecie Ogl'odu Zoologicznego w Poznaniu, 1871-1931. X, 308 101:

Siucbniński, Leon (patrz Wojciecbowska) -- -

"tl".

DZIAŁ BlEZĄCY

Skalkowski, prof. dr A. M.

I. Echo homagii 179 1". XI. 397 7 2. TI'lIgpdia Bllhińsldpgo. XV, 289 11 18

Slabęcka, mgr Ewa 1. D7.ieje "Ga7.ety Wiplkiego Ksistwa P07.nańskiego" w latm'h 1815-1865 z uwzględnienipm hiogmfii redaktorów. XIII. 367 30 2. Stosunel{ Gazety Wielkiego Księstwa Poznańsldego do I)\)wstania listopadowego i styczniowego. XV, 49 18 48

Sosnowski, M. E. (spuścizna) 1. Żyl'ior'ys hmhipgo Edwar'da Ha!'7.y(u.;!dego, napisany ))I"7.e7.

M. E. Sosnowskiego po niemieeku \\' roku 1HH». VlI. 81 19

Staszewsk dr Janusz 1. Organi7.III'.ja powstania poznańskiego w IHO!-J roku. VI, 98 2. Wybicki i prefpktura p07.nańska \\"01)('(" OI'gani7.acji pCl\ntania IH09 r. VI, 179 3. Instrnkcjp z 180\-) I"oku. VI, 357 4. Ranni powstańcy i Fluttwell. VIl, 52 5. Poznań .jesienią 1806 roku. VII. 291 6. Powstanie poznańskie 1809 r. VIII, 1, 160, 264 7. Poc7.ątki pułku jazdy poznańskie.i 1H'!1 r. VIII, 315 8. PoznańsIm gwardia narodowa. IX, 1, 107, 230 9. Poznań \\ początkach 1813 I'. IX, 364 tO. Pnemars7.e wO.isk pl'zez Poznań w latach 1H06-1HHi. X. 59 11. Z dzie.ió\\" gimnazjum pOlnań"ldego (1H06-1815). X, 210. 367 XI,65 12. Z pI.7.eszłosl"i gal"IlizOllu poznańskiego. XI, 259 13. Imieuinowp echa poznańskiego prefekta w lH12 r. XI, 262 14. Gimnazjum poznańskie pod koniec rektoratu ks. GOI'C7.Yczewskiego. XI. 385 15. Poznań pr'zed 125 laty. Xli, 186 oJ

Straszewska, Łucja I. Żydzi poznańscy \\ czasach saskich (Ohrazki ohyczajowe).

XI, 408 8 3 1 I 17 48 11 43 13 10

41' 3 6 15 1 2411 2

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry