KRONIKA MIASTA POZNANIAsh'.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Majkowski, ks. pra/. Edmund 1. Fryderyk Wilhelm Helow, pieczętarz i medalier poznański, patl"iota polski (IS22-1895). XIV, 263 80 2. .Józef Hoene- Wl"Ońsld jako uczeń szkoły wydziałowej poznRńskiej 178fi-17!-J0. VII, 53 6 B6

Malinowski, Kazimierz 1. Pierwotny plan kościołR fal'łlego \\' Poznaniu. X, 436 7

Mayer, ks. pral. Waclaw 1. Wieża przy kościelp św. Marcina. V II, 207

Mika, Marian J.

1. Przyjęcia do prawa lIlie,iskiego w Poznaniu w latach 157(j1600. XI, 207 23 1 2 2. Organizac,in kllpipdwn poznańskiego \\" wiekaeh średnil'h.

XI, 339 21 3. K. A. Hoguszewski, kró!p\\'ski serwitor - prohoszczem w Poznaniu. XII, 3B6 4 4. Dl' .Józef Strl1siek i jego ród. XIII, 150 20' 2 5. Cal' Aleksandel' I w Poznaniu. XIV, 495 4 6. O pochodzeniu Krauthoferów-Krotowskich. XV, 176 2 7. Przyczynek do eharaktel'ystyki I-go hudo",nic'zego kośeiołn pojezuickiego w Poznłmiu. XV, 1BB 2' 2 H. Kult św. .Jana NepollIucena l\" PoznRniu. XV, 225 6 9. Przyczynki do l"Odo\\'odl1 RyszardR Hel'wińskiego i .Józefa Hoene-Wrońskipgo. XV, 240 5 1 2 10. Kiedy Stanisław Engestrom przeszedł nR kntolicyzlll? XV, 345 2 11. Hildpgard Sch1idpl': Geschichte des Pliine zur Teilllng des altpn polnisehpn Stantes seił 1 H(j. ,Rpc'pnzjn). XV. H7 l' '2 92 1 ,'2

Miincb, dr Henryk 1. Plan Poznania z przed roku 179:ł i jeh wartośĆ' dla !Jadań nRd topografią lIliastR. XV, 1 38

Nado/ski, d,' Bronis/aw 1. Kilka listów K. Llheltn ze sehyłkll jego żyein. XIII, 98

6'str.

Noryśkiewicz, ks. pro/. dr Jan Kanty 1. Sekularyzae.ia klm;ztoru 00. Hpł'nardynów w Poznaniu.

(Wspomnienia \\" setllą "ocznicę). XII, 145 40

Nożyński, Tadeusz 1. 2ydzi poznańsl'Y w XV wiekn liJ7fJ-lij02. X. B6, 249

O/szewicz. Bo/es/aw 1. Gaspar dl' Gama. ?;'d poznaliski w Indial'h XY wieku.

IX, lB7 16 1

Opieński, Henryk 1. Z dawllych I'pcpllzy,i o Moniuszc'p. I, 237

Pajzderski, dr Nikodem l. W sprawie pomnika hisknpa C'zarn!w\\'skipgo. I, 239 2

Pa w/o wczak, Józef 1. Zniesienie i \\'YIIHłł'('ip zakonu Reformatów lIa Śródl'e.

(Z okazji JOD-lecia istnienia Zakładu dla Ciłul'honiemyl'h \\ klasztorzp porpfOl'mal'kim). IX. I 10 1

Poborecki, dr Feliks l. Kilka przyczynków do ży('iorysu arehitel<ła pOl.nańskiego Tomasza Poncino. VIII, 356 9 1 2. O miejskich zegaral'h poznańskich. ,X, 4B 2 3. Rokosz Lubomirski i trzy poznańskie armaty. IX, 50 2 1 4. O początkach sceny polskiej w Poznaniu. IX, 52 51 2 5. O mężu, ('O miał pięć żon. IX, 156 6. O generałac'h wielkopolskic'h i poznańskich IHlI'mistrzach.

IX, 157 lO 7. O dawnym szpitalu i kościółku św. KI'zyża w Poznaniu.

IX, 336 26 1 B. Opis Poznania z roku 1787 (Wraz z planem m. Poznania z końca XVIIl wieku). X, 42 15 9. O dawnych strzelnicach i pieczęci bral'twa strzeleckiego w Poznaniu. X, 404 B BO

Pol/ak, pro/. dr Roman 1. Niemiecka pmca abitnrienta ,Jana Kaspl"Owicza. XIV, 399 5

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry