DZIAŁ BIEŻĄCYstr.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4

Czas czytania: ok. 3 min.

Orotb, Paweł l. Handel Poznania z zachodem w wiekach śl'ednich. V, 340 26 1/ ,

Oumowski, dr Marian

1. Płyta grobowa z XVI wieku biskupa Czamkowskiego. 1,173 2. Pl'awa mennicze bislmpów poznańskich. IV, 1 3. Z życia artystycznego Poznania XVI wieku. IV, 101 4. PrzedsiębiOI'CY menniczni w Poznaniu. IV. 172.193.232, 255 V, 47, 190, 283, VI, 72 5. Kl'YZYfI walutowy w Poznaniu po śmierci Kazimierza Wielkipgo. XV, 6B

4"2 5' , 4 lOB

Habn, dr Wiktor 1. Maksymilian Gl'ecki XIV, 141zapomnian)' lIluzyk wielkopolflki.

Hejnowicz, ks. Ludwik Cezary l. Z dziejów O...nian poznańskich. XIV. 394 5[/2

Hozakowski, ks. prof. dr Władysław l. Arcybiskup Dunin a liceum teologiczne w Poznaniu. I, 225 11 "2 2. Ks. aI'cybiskup Dunin a konwikt w Wrocławiu dla teologów z Poznania. nr, 245 20 31'"

Kaczmarczyk, dr Kazimierz 1. W kwefltii flądu komisarskiego sześciu miast w Poznaniu.

l, 41 10 " 2. Malarze poznańscy XV wieJm i ich eeell. II, B5 31 "2 3. Włosi w Poznaniu na pl'zełomie XV na XVI wiele VI, 1 39['.

4. Niedole Karmelitanek poznańskich w 1'. 1704. IX, 44 3 1 /2 85

Kaletka, Adam Henryk l. Poznań a Henryk Walezjusz. III, 89 2. Jak Kmuthofer został protestantem. VIII, 332 3. Piotr Dahlmann i jego rodzina. XII, ] 15 2 4 34str.

KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kantak, ks. pro!. dr Kamil 1. Kronika Bernardynów poznaó"kich. LII, 1bl. 203 2. Rękopisy frandszkańskie w bihliotekach polskie'h. LV, fil) 3. Pl'z'!'zynl{j do dzie.iów Bernardynów poznuń"kich. LV, 105, 166 4. Sylwetki Hel"llardynów poznańskich. V, 80, 243,VI, 86,160.240.

314, VII, 39, 113, 180,319, VlII. 68, XI,95, XII, 224, XIII, 104 5. Przy"zynki do dzie.iów Dominikanów poznańskich. V, 367 6. DaLsze przyczynki do dzie.iów Dominikanów poznalJsldeh.

V 111, 335 7. X. Igna!'y Włlrnliński. LX, 378, X, 70, 225 8. I'oznłlńskłl książka o obronie czarownic. XI, 268 9. Egzemplarz poznań<;ki Kroniki Komorowskiego. XIII, 292 10. Kalendarz Dominikanów poznańsl{jch. XIII, 398 11. Nieznane kazania Walentego Wróbla. XIV, 381 12. Próha biogmfii Walentego Wróhla. XIV, 448 13. Kronika Fl"8nl'iszkanów poznańskich. XV, 121 14. Z dziejów Franciszkanów pozIlmJskieh. Ludwik MiskI". XV, 205 15. Antoni Duś z Poznania i jego proces. XV. 3J1 16. Sappok Gel'hard. Die Anf1inge des BisłlllIlS Posen und die Keihe seine,' Bisch6fe \'on 96R-149H. Lipsk 1!Ji!7. S. Hirzel, str. 1M. (Recenz,iH). XV, HRfi

Karpińska, dr Aleksandra 1. Cmentarzysko typu łużyckiego z młodszego okresu halszta!'kiego w POZl1aniu-Główne.i. X, 323, XI, l, 166 76 2. Poznań-Soła!'J: jako osada \\'('zpsnohi"tory!'zna (Komunikat tynll'zasowy) XIJI, 1 17 93

Kar wo wski, dr Stanislaw - SpUSClzna, którą uzupełnił Mayer, ks. pral. Waclaw 1. Kościół św. Marcina w Poznaniu. VII, 1, 101 48 3 '1.

12'/2 7

7 1 /.

35 9 26 8 13 15 12 16 15 1

11,

Kasprzycka-Straucbowa, Zofia 1. Listy Ryszal'Cla Berwińskiego do matki z I"OIHl 1848. X. 134 8 2. Uzupełnienie "Herwińscianów". XII. 106 9 17 Kawecka, dr Zofia 1. Bibliografia regionalna za lata 1930-1932 włącznie. XII, 244 2 Kirkin, inż. Stanislaw 1. O estetykę reklamy. I, 150 6 1 " 2. Uwagi na temat uStHWY o rozbudowie miast. 1,241, II, 14,37 19 25".

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry