ZA PISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

3. ł{ i e d y S t a n i s ł a w E n g e s t r o m przeszedł na katolicyzm? \V II-ej połowie wieku XVIII oraz pierwszych latach obecnego stulecia jednę, z naj popularniejszych postaci w Poznaniu był Wawrzyniec Benzelstjerna - Engetrolll. Życie jego wypełnione jet pracę, naukowę" literackę, i filantropijnę,. Przez lat 26 aż do sędziwej starości pracuje on jako sekretarz generalny Pozn. Tow. Przyjaciół Nauk. Jest założycielem Towarzystwa Kolonii Letnich dla dzieci "Stella" i jegoż prezesem. ') Jeden jeszcze bardzo charakterystyczny czynnik przeważał w życiu \Vawrzyńca Engestroma a było nim gorące i s;t'(czere przywię,zanie do religii katolickiej. A wiemy zaś, że dziad jego hr. \Vawrzyniec, poseł szwedzki w Warszawie z czasów sejmu czteroletniego, ożeniony z \Vielkopolankę" Różę, Chłapuwkę" był lJrotestantelll; syn ich, Stanisław ochrzczony był w kościele protestanckim w Warszawie. 2) Dotychczas nie znanym było miejsce i rok. w którym Stanisław Engestrom, ojciec Wawrzyńca, przyję,ł wiarę katolickę,. Obecnie udało się odszukać protokół, zachowany w aktach kościoła parafialnego św. \Vojciecha w Poznaniu, z którego dowiadujem' się o przejściu jegu na lnnn h.ościoła katolickiego. 3) Protokół ten, który w całości przytaczam, pisany jet ręką dziekana pozn. ks. kanonika Dionizego Musieiskiego.

"Działo się dnia 18 Października 1827 na Probostwie S. Wojciecha w Poznaniu. "Powodowany odezwą W. .J. M. X. Kolanowskiego Proboszcza S.

Woyciecha z dnia 16 Października r. b., względem odebrania Deklaracyi tyczącej się przeyścia na łono Kościoła Rzymsko-Katolickiego J.W. Hrabi Stanisława d'Engestrom, podpisan) Dziekan w dniu wyżey rzeczonym na wspomnione mieysce udał się, gdzie bż przybył rzeczony Hrabia d'Engestrom, a który w przytomności niżey wyrażonych świadków zadeklarował po uczynionych Mu do okoliczności uwagach, że iest stałem i nieodmiennem przedsięwzięciem Jego wyznać Wiarę Kościoła Rzymsko-Katolickiego oświadczaiąc uroczyście zarazem iż do tego czynu przez nikogo nie ie!'tl) Janusz Teodor Dybowski: Wawrzyniec Benzelstjerna-Engestrom. Kronika m. Poznania R. XIII, nr 2,3. 1935, str. 321 i n.

2) ibidem, str. 326.

3) "Akta kościoła parafialnego Śgo Wojciecha w Poznaniu tyczące się konwersów od r. 1827."

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry