ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

i poił lll'acujących i wszystkich w jakikolwiek sposób przy renowacji wspMczynnych, ale 42 zł 24 1 '2 gr wypłaconej l'obocizny to bardzo mało w stosunku do 2050 zł :W] 2 gr op.-ólnych wydatków. Bardzo mało też w stosllnku do kosztów teg'o. co skousumowano.

Wypito bowiem piwa za li22 zł, wódki za 24) zł 10 gr, chleba zjedzono za 11,.1, zł 20 gr, ślf>dzi za 8(i zł lH gr, skonsumowano wic razem za lOH zł 18 gr. Po przeliczeniu ówczesnych mial' i wag na obecne oraz na podstm\'ie ówczesnej ceny za chlph lIip trudno też stwierdzić,5) jakie w przybliżeniu ilości tych artykułów spożyto. \V wyniku otrzymujemy: 22 centnary 88 funt.{l\v chlf>ba. 15 kop (900 sztuk) śledzi, 141 hektulitIT 41 I piwa, l hektolitr IiI I wódki.

Z tak wieI ki ej ilOści tł"llnklJ\v wypity cli i żY\\'llOści spożytej wnioskowa< można, że ojJrócz cieśli i od "łokcia" pracujących pilarzy zutruduionyclJ było przy renowacji dużu więcej osóh. zwłaszcza jeżeli przyjmiCluy, iż nie mugła ona trwar zhyt długu. Sprawozdanie rachunkowe tymczasem o jakilukolwiek odszkodowaniu pieniężnym za prac!;' tych ludzi niczego uie zawiera. Mało prawdupodobnym wydajf> się. że mugli to by.' stali pracownicy miejscy, czy też więźniowie, luh przyh'zymani włóczedzy, przymusowo do pm.cy pociąg'lli<.'ci. Przyją< raczej tI'zeba. że pracp renowacyjne wykonane zostały bezintel'esuwnie przez ("echy - murarski. ciesielski i pokl'ewne - i ich czeladź. \Vskazuje' Ila tu doś<' wyraźnie poważny wydatek na poczęstunek "Kunsolacią"!) p. p. cechmistrzów, "wintiwierów" i deputowanych. Fundowanu im ca 24 1 /2 I (7 garncy) wina francuskiego, 9 J I wódki dubeltowej Ol'aZ 2 butelki wina węgierskiego z okazji dokonanegn dzieła, uroczyście widucznie obchodzonego, bo urządzono - zdaje się - na

'-') Wierzbowski, Vademecum: 1 beczka = 72 garnce, I garniec (4 kwarty) = około 3,5 l, kwaterka = niespełna '.. 1 (a jeżeli w r. 1781 beczka piwa koszlowała 12 zł, sądek zaś 4 zł, to ten zawierał ca ].'3 beczki = 24 garnce cz1i ok. 84 I). - Dawniejszy funt ważył ok. 400 gr, a jeżeli taki funt chleba kosztował w r. 1781 ok. 1,5 gr, to funt dzisiejszy ok. 1,9 gr, (Por. Wietrzychowski: O finansach komunalnych m. Poznania roku 1750 i współczesnych, "Kronika" XV, str. 273 przyp. 22). Potrzeba więc tylko kwotę 144 zł 28 gr (4348 gr) podzielić przez 1,9. aby otrzymać w przybliżeniu ilość dzisiejszych funtów - Jeżeli 5 kop śledzi kosztowało 28 zł 18 gr, a beczka 58 zł, to w tilkiej beczce było ok. 10 kop śledzi.

J4J

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry