KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

\V powyższym zestawieniu nie wymienia sprawozdawca tak, jak w innych działach, dat poszczególnych wypłat. Podaje tylko rok (1781). Dlaczego tak. a nie inaczej postę,pił, trudno orzec. Przyję,ć wszakże można, że zapisywał wszystko, co się komukolwiek w zwię,zku z reparację, szubienicy i pręgierza należało, do usobnej listy, a zliczywszy w kOllcu wszystko razem, pobrał z kasy miejskiej odpowiednię, kwotę, z której regulował wierzycieli za pokwitowaniem odbioru na tej samej liście. \Vskazuje na to pobrana z kao;;y miejskiej kwota 20flO zł 2G gl', Z różnicę, 12 gr taka sama, jaką wykazuje suma wydatków na renowacjI,;. Kwotę tę zapisał pod datę, 4 marca nHl jako dochód, wymieniaję,c cel, na jaki ją pobrał, czego w innych wypadkach nie cZYłi.ił. Przyję,wszy zaś, że renowacja odbywała się przed 24 marca, a wil,;c na przedwiośniu, przypuszczać należy. że nie mogła ona trwać zbyt długo ze względu na zmienną w tym czasie zazwyczaj pogodę, jeżeli nie dotkliwe czasem mrozy. Jedno przede wszystkim \\" samym zestawieniu wydatków zwraca uwagę: znikome, tak w stusunku do ogólnych jak i dl! niektórych poszczególnych wydatków, kwuty, które uważać można za rzeczywiste koszty robocizny: l i zł cieślom od obróhki drzewa. 28 zł 24 1/2 gr "pielarzom" od rznięcia belpk i dpspk - i na tym koniec, bo wypłacone "mistrzowi według dyspozycyi zlach. Magistratu" 90 zł. to nie czasem cena, za którą jakiś mistrz, przedsiębiorca budowlany, wykonał renowację własllymi, przezeń opłacanymi ludźmi, lecz coś w rodzaju nadzwyczajnego wynagrodzenia dla kata, ..mistrzem" zwanego, za jego - być może - czynność nadzorczą, czy inną.. hat bowiem miał wyznaczone dla siebie i swych parobków stałe roczne pobory, które w roku 1781, oprócz opłat za poszczególne wypadki wymiaru kary, wynosiły 332 zł 4).

Wypłacone zatem katowi 90 zł z okazji renowacji szubienicy i pręgierza nie można chyba uważać za należność, uiszczonę, tytułem poborów stałycII. Prawda, że zarzę,d miejski dostarczył wszelkiego materiału potrzebnego do renowacji, jak narzędzi rzemieślniczych. ekwipunku i innych przyborów, a nawet karlllił

4) Łukaszewicz, Obraz I, 171, 174

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry