KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4

Czas czytania: ok. 3 min.

Szubienica stała przypuszczalnie na dOśl: wysokim i obszernym podmurowaniu, jakoby na platformie, sę,dzę,c ze znacznej ilości cegieł na jej odrestaurowanie spotrzebowanych. \V roku 17Rl pustanuwił bowiem magistrat odnowić prgierz na rynku oraz szubienicę murowanę, za miastem, ,.albowiem" - tak twierdzi autor artykułu - "obozuję,ce tam nieraz wojska ł'Osyjskil' uszkodziły znaczni/' nlUrowaną platformę, na której stała szubienica, \"ybieraję,c stę,d cegły na kuchnie iJiwakowe!" Niedawno t.emu udało się odnaleźć dokUluelIt, odnoszę,cy sit: do tej właśnie na skutek uchwały magistratu przeprowadzonej w r. 17Rl naprawy pregierza i szubienicy. Dokument ten składa się z 1 i, kart (formatu 34x21 cm, 24 strony paginowane. pierwsza _ i trzy ostatnie niepaginowanej, oprawionych staranni/' w sztywną okładkę papiel'Owę" o grzbiecie skórzanym. Na pierwszej stl'oni(' (niepaginowanej) napis: "H e y p s t l' P e r c p P t Y i E x P /' n s y p r z e z S z I a c h e t Ił. I In (' P a n a a t a I e g o V i c e - P r e z yel e n t a M i a s 1 a .1. IC M c i I' ° z n a n i a/''' A - o 17HO in A-m 17H1 spisany y oddany". astępl}P 24, strony zawierają sprawozdanie z dochodów i wydatków resortu (dziś powiedzielibyśmy ,,<1ecprnatu") wiceprezydpnta miasta \Va cła w a N a ta I i'ego. przeze)l prawdopodohnie - jak z kart.) tytułowej wnioskowa<' można - własnoręcznie pisane. Prezydenta i wiceprezy<jpnta miasta Poznania wybierallo zazwyczaj \\ dzieil św. YI::łtellsza (21 wł'ześnia) i to zasadniczo na jeden tylko rok. 1) Poni/'waż jednakże w r. 171'0 wybór nastąpił już !fi sieł'lmia e), przeto pierwsza chl'Ollologicznie zapiska spra\\'ozdania ma dat.e 271 siPrpnia 17RO (pozycja dochodowa), ostatnia zaś f< sierpnia 17!'1 (pozycja l"Ozchodowa). Spra wozdanie przeflłożon(' zostało dnia 17 września 17Hl do sl))'awdzpnia kornisji ł'ewizyjnej, jak wynika z protokołu, spisanego na pl'zedostatnich dwÓch stronach ni/'pagillowanych. \V skład tej komisji wchodziło widocznie po dwóch ezłonków z każdego z "Trzech Porzę,dków", bo protokół podpisali Józef Lampar'ski Jan Geppert z "Hady", Józ/'f l(ielll'r z "Lawy". który, podług

I) J. Łuk!1szewicz, Obraz hisf -stat, m. Poznania I, 151, 158.

2) Acta Consul. 1780-82.

338.

ZAPISKIcharakteru pisma sądząc, podczas posiedzenia komisji prowadził pióro (drugi deputowany z tego Porządku był - widać - nieobecny) oraz Piotr Krzystofowicz i Wojciech Gierłowski jako deputowani z Trzeciego Porządku, z "Dwunastu Mężów". 3) Wreszcie dnia 17 października tegoż roku sprawozdanie wraz z protokołem zostało \v obecności Trzech Porządków reprodukowane, przez wiceprezydenta (znów Natali'ego) zatwierdzone i przez spkretarza miejskiew Piotra Żołądkiewicza podpisane. ipskomplikowany by] wówczas sposób zaopatrywania sit;' wiceprezydenta w gotówkę na potrzeby i wydatki, związane z jego urzędowaniem. Za "Hezolucią Szlach. Magistratu i Assignaciami Szlacłl. Imci P. Prezydenta" pobierał p. Natali co pewien czas okrągłe zazwyczaj kwoty z kasy miejskiej na ,.zapas", mając tYlll samym rodzaj kasy podręcznej. I tak w okresie sprawozdawczym wypłaciła mu kasa główna w dwunastu ratach 80!J4 zj, z których zużycia na potrzeby resortu swego musiał się jf>dnakże wyliczy< dość szczegółowo. Zapisując do sprawozdania wydatki, ujął ,je p. Natali w kilka działów, a mianowicie: 1. Expens Roczney Reparacyi Gmachow Mieyskich y Inne potrzeby Mieyskie; 2. Beparacyi Mostu Chwaliszewskiegoy Opławnego Mostu; 3. Heparacyi Szubinicy y Pręgi; 4. na Rury y Ludziom od Hoboty przy Hurmistrzu robiącym; 5. na Brukarza od Brukowania; fi. porzuntkow wozowych y Inne Rzeczy, Sporządzonych; 7. na Obroki dla Koni Mieyskich.

Następuje "Summaryusz Obrokow" według ilości: żyta (wierteli), owsa (wierteli), słomy (snopów). \Vreszcie "Summaryusz Percepty y Expensy".

Najróżniejszego rudzaju są wydatki działu pierwszego. Mamy tam pomiędzy innymi wydatki na reparacje i na inwestycje przy 3) Trzeci Porządek składał się z 20 członków (viginti viri =. wintiwierzy). starszych poszczególnych cechów. W r. 1779 Komisja Dobrego Porządku zredukowała ilość członków z 20 na 12. stara nazwa "wintiwierzy" utrzymała się jednakże jeszcze przez pewien czas.

4'

JJg

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry