KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Świetych. Z portretów jego nakładu znamy 1, odmiany J\:ościuszki, 2 odmiany Bitwy pod Racławicami, 2 Przysięgi na Rynku w Krakowie, oraz obraz z Bartoszem Głowackim, zdobywaję,cym armat<.'. Z medali ma wydawca w dorobku 3 poświęcone Kościuszce oraz -2 Sobieskiemu. Poza tym kilkanaście obrazów więtych w dużym formacie. Bolesław Twardowski, to jeden z tych zasłużonych popularyzatorówoświaty wśród ludu i \V ogóle społeczellstwa polskipg'o, jakich wydały Poznał) i \Vielkopolska w XIX wieku. Ich to poważnę, zasługę, jest. że lud polski, emigruję,cy na zachód Europy i za Oceany, miał świadomość swej odrQlmości narodowPj i był w swej masie nieczuły na zakusy wynaradawiaję,ce. ZarazPł1l dzięki takim wydawnictwom jak Twardowsl{iego, którp nip tylko w('drowały w setkach tysięcy egzemplarzy pod strzechy na terenie zaboru ,)ruskiego, ale rozchodziły sil.' po wszystkich ziemiach polskich, wł.'drowały do WestfaJii i do Ameryki - u8tali0 si<.' głębokip przekonanie w łlJaach IndO\vyeh, że Polak i katolik to jedno. Przez swoje wydawnictwa Twardowski stanę,ł godnie obok tej Illiary wydawców poznailskich co Żupal'lski, Stefailski i Rzepecki.

a owe bm'lTiPm czasy pełnił b. odpowiedzialnę, rolę społeczno-kulturalnę" jakę, dziś pełnif.t wydawnictwa św. \Yojciecha.

Bolesław Twardowski dokończył pracowitego żywota 17 stycznia 1932 ł"Oku. Urodził sil.' zaś w Kępie pod Środę, 13 września 185() r. z ojca Józefa i matki Brunhildy. Ostatnie lata poważnie zaniewidział na oczy. Będę,c bezdzietny, z zamiarem przeznaczenia swego i żony maję,tku na cele dobroczynne nosił się od dawna. Jego hojną rękę znano już za życia. Niejeden nie zamożny młodzieniec zawdzięcza swojq kariere życiowę, jego cichej pomocy. l Trzeczywistniła jednak zamiar fundacji dobroczynnej dopiero Aniela Twardowska, która przeżyła męża o jeden rok. Zmarła bowiem 22 stycznia 1933 roku.

S t a n i s ł a w \V a s z a k.

336,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry