ZAPISKItreści społecznej i literackiej. Piękne I'yl'iny zdobić będą kHżdy numer drukowHny nH białym, 90brym welinowym pHpiel'ze. RozpoczyuHmy tedy w Imię Boze to wydHwnictwo jedynego w cHłej Wielkopolsce czysto Iu\Vego czasopislllH ilustrowHnego i poIecHmy .ie ('Hłemu społeczeństwu polskiemu, licząc UH poparrie ze strony Łaskawego Duehowieństwa i lnteligenc.ii.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Poza tYJll "Monstrancja Złota" stanowiła miesięcznik, poświęcony adoracji Najśw. Sakramentu. Ukazały się tego 2 roczniki. "Hóża Duchowna", poświęcona czci Marii, ukazała się również w 2 rocznikach. Od kwietnia 1895 pojawia sil.' miesięcznik, który zdobył sobip znaczniejszą popularność p. L "Chleb św. Antoniego". \Vspomina o jego pojawi<'ł1iu się w swej "Historii I{s. PoznalIskiego" nawet Karwowski, który zdaje się nie żył z Twardowskim na stolJie pokojowej. Tym chyba tylko lllOżn8 sobie tłul1l8czyr przemilczanie wszędzie Twardowskiego jako wyda wcy, w J:gl<.'dnie zupełne pomijanie jego wyda wnict\\'. W r. 1888 pojawia sil.' w 20 zeszytach i z 500 rycinami "Biblia czyli Nowy Tf'stament", a w następnych latach skrócony "Stary Testament" w łO zeszytach i z 300 rycinami. \Vydawca zachęca </0 prenumeraty Biblii pl'emiami w formiP obł"RZÓW Świętych, nadajf.tcych sil.' do zawieszania w domu. Oddzielną gTllpę stanowią wydawnictwa o różnej treści, zal'ówno popularnej jak i poważno-nankowej. Znajdują się więc t.utaj Elementarze dla dzieci, Śpiewniki, Biblioteka powieści katolickiej w 4 t.omikach), Biblioteka Katolicka (w 12 tomikach), oczywiście nieodzowne "Listowniki" małe i duże oraz Zbiory powinszowalI dla dzieci, dorosłych i na różne okazje, Poradniki dla zdrowych i chorych systemu X. Kneippa, także Makary czyli 3()0 obiadów.

:\'ie brak w komplecie wydawnictw Twardowskiego opowieści egzotycznych, patriotycznych, publikacyj jego własnych, s'owników polsko - niemieckich, Oł"RZ różnych Lutni Polskich. Słowem jest tego ponad 40 tyt.ułów. Huchliwy nakładca zmobilizował wokół siebie liczny zespół współpł"acowników, piszących rzeczy oryginalne lub tłumaczących z innych języków. Przeważali oczywiście księża. Twardowski czynił nakłady także portretów o charakterze patł'iotycznY\ll, medali pamiątkowych i wielobarwnych obrazów

JJ5

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry