ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

ŻYlISkich, o które czynił stanmia do l'oku 18O, zdecydował się ostatecznie }Iozostać nadal księgarzem. Bierze więc ślub z Anielę, Szczepa1'lskę, i przy pomocy jej wiana nabywa w r. lRR2 od \Vładysława Simona księgarnię, mieszczę,cą si<.' na narożniku ul. Jezuickiej i \\"o(hlf'j i rozpoczyna samodzielną działalność. Ksiegarnia miała już swoję, piękną tradycj<.' wydawniczę" ponieważ jeszczf' w r. lRIi:3 X. Józef Bażyilski, proboszcz parafii św. \Vojciecha, rozpoczę,ł pożyteczne ,,\Vydawnictwo dobrych i tanich książek", które po jego śmierci kontynuuje (Jł"of. Ludwik Hzepeckj pod firl1Ję, Tytusa Daszkiewicza, ażeby nastepnip przekazać placówkę t<.' Władysławowi Simonowi, od którego znÓw Iłl'zpjmuje ję, Twartlowski. Pod szczęśliwą 11Iu..;iała staĆ' gwiazdą. ta zewnętrznie niepozornll ksi<;>gamia, skol'O i T''I'ardowski nie napotyka na większe trudności wydawniczp. a raczej spl'zyja mu nadz\vycza.jne w tym kierunku powodzenie. To też wydawnictwa jego zaczynaję, rosnę,ć. Od l'. 18FiO wydaje ksiegarnia "Bibliotekę Kaznodziejskę," X. Stagraczy1'lskiego. Twardowski wydawnictwo to przejmuje i podtrzymuje aż do IX tomów. Głównę, uwagę wydawca skierował na księ,żki treści religijnej. Stały się one trZOł1Pm całej jego działalności wydawniczej. l tego kierunku usilnie pilnuję,c, osię,gnę,ł do kOl1ca wojny światO\vej 117 wydawnictw, stanowię,cych około 130 tomów. \Vśród nich pierwsze miejsce zajmllję, księ,żki do nabożełlstwa, które osię,gaję, 100 tysięczne nakłady jak np. ,.Mały Dunin" i "I{wiat Nabożellstwa". Księ,żek i księ,żeczek do uabożellstwa wydał Twardowski l i. Inne książki religijllP najlepiej charakteryzuję, ich tytuły; O naśladowaniu Chrystusa Tomasza a Kempis - Bolesna męka Jezusa Chrystusa Katarzyny Emmerich - Dla każdego - Wiara nasza polska - Najlepsza pomoc - owenny; do M. B. Nieustaję,cej Pomocy, Łask Bożych, do M. B.

\\ l'olll)JPi, do . M. P., do św. Antoniego, - Podręcznik dla tercjarzy św. Franciszka - Ć:wiczenia duchowne św. 19l1acego - Przeproszenie publiczne Najśw. Sakramentu - X. Bosko - Łatwy sposób rozmyślania - Jak się modlić trzeba - Żywot św. Wojciecha - Stagraczyilskiego "Piekło" i "Godzina Śmierci" - Przeraźliwe echo trę,by ostatecznej - Bolesław czyli dalszy cię,g św. Genowefy i Żywot Genowefy - Co to jest chleb św. Ant.oniego -

JJJ

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry