KRONIKA MIASTA POZNANIAoraz Podróż do Indii \Vsch." - Z lirykÓw arusze\\'icza - Dziejp Polski Historia owO\\'iejskif'w - Tulm Honoris - \utografy do dziejÓw Polski i Hosji z familijnego zlJioru 19n. I\ułakowskicgo - I\owenna do Matki Boskiej - Tajemnice z życia N. :\I. P.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

przez Franciszka Salezego - Pmemium - Godzina śmierci - Literatura ludów półn. zach. Europy - Bibliografia w PolscC' "Jezu mój", księ,żka do nabożeilStwa - Dzieje cl\ł"lJllologiczl1f' czasów Jana III -- Materiały do Zygmunta Krasiilskiego - Herby miast - Materiał do Czackieg'o - Pierwsze, drugie i tI'zecip ;)() cudów bożych i t. p. Hazem około :>0 pozycyj. Autorem niektórych prac rękopiśmiennych jest. sam Twardowski. al'azie jednak nie udało nam si<.' bezpośrpdnio z nimi zetknę,ć. To też omówienie tej spmwy pozostawiamy do oddzielnego przyczynku. Stwierdzić w każdym razie należy, ŻP Twal'dowski pracował naukowo i rÓżIle potrzebIle mu ł1wteriały zhiel'ał z zamiarem iclł opracO\\'ania i puhlikowania. Opuhlikował za następuję,ce prace. które zdołaliśmy ustalić: 1. Młodość Zygmunta I\:rasi6skipgo. Paznall, 1!30.

2. Ctwory Zygmunta Krasiilkipgo - zebmł i opah'z,\"ł żydorysem... PoznalI, lR(). :ł. Spis rycerstwa polskipgo, \\'alczą,cpgo z Janem III pod \Viednielll oraz szyk IJOjowy \\'ojsk polskich i sprzY1llif'rzon)-'Ch. Poznali 188ł.

t. \Vojsko polskie Kościuszki z r. 17.t. Poznan, IH!H,. ;). Spis osÓb z działał) wojennych Kościuszki z r. 1791,. Pozna6, 1894.

li. Tadeusz Kościuszko, jego żywot i czyny. Poznall. lk!H. Prace o Kościuszce i jego wojsku ukazały si nakładem własnym z okazji \\'ielkiego obchodu, do jakiego Poznali przygotował się w r. 1891 na 100-letnię, rocznicę Insurekcji Kościuszkowskiej. Zdobyły sobie te patriotycznp wydawnict\\ a odpowiednię, popularność, jako że nakłady u Twardowskiego llie były ani małe ani skromne. Przystępuję,c do olllawiania działalności wydawniczej Twardowskiego pod firmę, I\:sięgarni hatolickiej, należy ustalić niektóre daty biograficzne. Mianowicie kiedy zawiodły Twardowskiego nadzie;e na otrzymanie stanowiska urzędniczego w Muzeum Miel

J3

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry