ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Niez\\'ykl(' cenny jest dzia czasopism. 200 tytułów \\" 720 tomach, to Ilaprawdł.' imponująca ilość, jak na zbiÓr prywatny. Podziwiając ten Iliezwykły zbiór periodykow, można nieomal powiedzieć, że jakiekolwiek czasopismo ukazało siQ na t.el"pnip tl'zpch zaborów \\' ciągu XIX wieku, TwardO\vski pragnął je mieć i abonować.

l tu są również czasopisma o charakterze kościelno-religijnym, zarówno w jQzyku polskim jak i nimnif'ckim. Na szczególne 1>011kreśleni(' zaslug'uje zbiór czasopism, wychodzf.tcych \V Poznaniu. \Varto je tu przytoczyć. Są to: \Voykowskiego Tygodnik Literacki z lat 1839-1814, ks. JabczYllskiego Gazeta Kościelna z lat 1843-(j, Popliilskiego i Lukaszewicza Orędownik aukowy (1840-5), dr-a Szulca Tygodnik Poznmlski (18(;2). I(urowskiego Kul'ierek PoznalIski (18(j5), Szymailskiego Sobótka (18li9-71), Królikowskiego Mrówka Poznal1ska (1821), i Pismo Mies. Poznallskie (1822-30), ks. Jabczyilskiego Archiwum Teologiczne (183G-7), Żółtowskiego Przegląd Wielkopolski (181i7), ks. StagraczYllskiego Tygodnik Katolicki (18GG przeniesiony z Grodziska), Chociszewskiego Lech (1878).

Calliera Tygodnik Wielkopolski (1871-3), BiałoszYIIskiego Warta (1880-7), dalej Przegląd Poznałlski (1847-H4), Dwutygodnik dla Kobiet (1880-2), Dziennik Poznal1<;ki (1839-1909), Gazeta Poznailska (1807), Oświata (1882-3), Weteran Poznaliski (182»), własne pisma jak Monstrancja Złota (188Ii-7) i Chleb św. Antoniego (1895-li) oraz inne. Osobna uwaga należy siQ najrozmaitszym wydawnid\\ Olll albumowym, tekom rysunkÓw i szkiców, piękuym kolorowym litografiom itp., których jest w bibliotece (jO tomów. Pragniemy wreszcie zwrócić uwag\, na ciekawe rękopisy, których zbiór jest następując': Ks. Szamarzewskiego "Materiały do dziejów kościoła w Polsce olI l'. 1000- HIOO" (w 8 teczkach) - Lauda średzkie od 1700 (wypisy) - Przysłowia narodowe - Hzecz o sztuce dypl. czyli o ullliejQtności l'ozpoznawania i oceniania dyplomów i rł.'kopisl1l (praca czytana w r. 1814 na posiedzeniu Tow. Nauk Warsz. przez Majewskiego) - O dyplomatyce ruskiej - Akta Magistratu m. Ostrzeszowa, obejmujące przepis rządowe wzgl. pospolitego ruszenia (1809) - 3 rękopisy nieoznaczone - Pamiętnik umysłowy, napisany przez M. i B. Twardowskich (180G-1877) - Ks. Tuczyilskiego "Podróż do Chin i Japonii

JJl

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry