KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

bardziej pochłaniały same zagadnienia. I tym dawał pierwszellstwo. .Jednak sf.t i takie nazwiska, któl'e można u\liczyć do jego autorów uluhionrch zp wzgl<:du na reprezentowaną dziedzin<: hadalI i opracowywane tematy. \Y dziedzinie tematów historycznych wybija się niewątpliwie na czoło Edward hr. HaczYllski, dalej LiIJeIt i Lelewel, Callier i Chociszewski, Smolka i I{raushar, 1.el'kowski, dl' Moshach, .\.. Grahowski. Jarochowski, Lukaszewicz, l\'iemcewicz, Krotowski. Golębiowski. Gąsiorowski, Chłędowski. Kętrzyi1ski, Piekosillski, ks. I\:itowicz, H/'lcel, \Vójcicki, zujski.

Balzel" Tarnowski, Szajnocha. ks. Bm'ącz, Fr. hl'. Skarbek, także I\:olberg, łuszczkiewicz. Zubrzycki, Kohte i inui.

Jest dużo książek o J{rakowie z "Biblioteką Krakowską" na czele. Twardowski czuł wielki sentyment do I\:rakowa, gdzie umyslowo dojrzewał, odbywając tam studia uniwersyt.eckie i praktyczno - księgarskie. To też tematy historyczup z Krakowem związane zajmu,fą w bibliotece poczesne miejsce. Hozmiłowany w historii, pojmował swe badania banlzo poważnie. l\'ie brak więc w jego bibliotece takich nieodzownych dla historyka llzieł jak Bibliografia Estreichera i Bibliografia Finkla. Prócz tego nie lIrzeoczył bodaj żadnego katalogu. spisu czy polllniejszego przyczynka bibliograficznego. ZaojJatruje si<: \V dł"lłkowany katalog Biblioteki Haczyi1skich, w spisy r<.'kopisów, znajdujących się \V Bibliotece Jagiellol1skiej, abonuje Wisłockiego Przewodnik Bibliograficzny, oraz grolllmlzi nawet katalogi księgarskie. Mając poczude przynależności do warstwy szlacheckiej, zg'romadził również sporą ilość książek z zakresu studiów heraldycznych z herbarzami Niesieckiego i Ponieckiego na cz/'Ie. Z działu ogólnego nie można zapomnieć o wymienieniu różnycb słowników i encyklopedii, jak Encykloppdia Orgelbranda i szacowny Słownik Lindego. Poza tym Sprawozdania Akademii 1: Tmiejętności, przeróżne roczniki i tygodniki.

\V dziedzinie literatury pięknej są dzieła zbiorowe i poszczególne Mickiewicza, Słowackiego, Krasiilskiego, Sienkiewicza. Klonowicza, I\:arpillskiego, Kaczkowskiego, Syrokomli i innych, a Kraszewski jest reprezentowany w bibliotece równie bogato, jak obfitą była jego produkcja literacka.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry