KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Więc cóż? Chyba to, że list niniejszy niechaj będzie moją gorącą prośbą do JWPana Prezesa ll ) poznańskiego Towarzystwa za Panema zarazem wstawieniem się do WPona Feldmanowskiego.

Z życzliwością dla dobrego uczniaw Krakowie 14/7. 1877. Do WP. Bolesława Twardowskiego

(- ) Lepkowskin I' A. \V o j t k o \\" S k i

3. B o l e s ł a w T war d o \V S k i, j e g o b i b l i o t e k a i w y d a w n i c t w a.

\V roku bieżę,cym wybudowallY i uruchomiony kosztem jOn tysięcy złotych n o w y z ak ł a d d o b r o c z y n n y d l a z u b 0ż a ł e j i n t e l i g e n c j i (na 100 osób płci żeilskiej) przy ul. 1(0chanowskiego przypomniał o istnieniu w Poznaniu wspaniałej fundacji kościelnej im. Bolesława i Anieli Twardowskich oraz zwrócił należnę, uwagę na osoby jej twórców. Co bowiem Bolesław i Aniela z SzczepmIskich Twardowsc) w cię,gu swego pracowitego żywota zebrali na niwie wydawniczoksięgarskiej. to wszystko ostatnią. wolę, przeznaczyli na cele dobroczynne, ustanawiaję,c wykonawcę, swego testamentu ks. arcybiskupa gnieźnie11sko-poznailskiego. Na tej podstawie J. Em. ks. kardynał Hlond erygował aktem z dnia 5 lutego 1933 roku fundację kościelnę, po myśli prawa kanonicznego, a imienia jej hojnych ofiarodawców. Mają.tek pozostawiony w r. 1932 przez fundatorów składał się z następuję,cych nieruchomości: kamienica narożna przy ul. Łę,kowej 1() i Kwiatowej 7; kamienica przy ul. Podgórnej 10 a; kamienica przy ul. Pamię,tkowej 11; kamienica przy Górnej Wildzie 127; nieruchomość w Kościanie i plac budowlany w I{rako

11) Stanisław Koźmian (t 1885), następca Karola Libelta, zmarłego w r. 1875.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry