ANTONI DUŚ Z POZNANIA I JEGO PROCESdził się zacnie i wykonywał obowiązki kaznodziei. Hzecz oparła się o samego Juliusza 11, ktÓl'y wyuał ustrlP. polPCl'llif' przełożom'mu penitencjarii, karuynałowi Luuwikm,vi d',\ragona, pomyślnie załatwić sprawę; kto uzyskał taką decyzję papieską, Walenty z Krosna, czy kto inny, nie wiemy. Kardynał polecił wygotować odpowieuni akt swpmu zastępcy, biskupowi lllilopotamskiemu U) Franciszkowi oraz al"Cybiskupowi gnieźnieiJ:;kiemu - hył nim wÓwczas Łaski - oczywiście ze względu na kraj, z którego Du pochodził. Franciszek wystawił dokument z datą 24 października 1;)10. lTwalnia Antoniego od wszelkich cenzur tudzież przenosi go formalnie do Franciszkanów pod l-rgorem klątwy nu wszystkich, coby sprzeciwiali się temu. Z tą ahsolucją Duś podążył do Gniezna. ie przedstawił jej jednak prymasowi. tylko dwom kanonikom Mikołajowi Bedle11skiemu i Maciejowi Grodzickiemu z prośbą. o wykonanie. Obaj Itrom gnieźniellskiej posiauali kanonie w Poznaniu i l\:rakowie. Do Kl'akowa też przybył Duś z Gniezna zimą lub wiosną 1511. Był pewien siebie. ;\jie tylko zamieszkał w konwencie ś.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Fl'anciszka, ałe objął na nowo czynności kaznodziei. Kanonicy l'zeczeni zawezwali przed siebie gwardiana bernardylIskiego HaCała z Proszowic, a kiedy się nie stawił, rzucili nall. klątwę. Opinie świadków za ten czas co do prowadzenia Antoniel:w są, rozbieżne. Bernardyni podnoszą, że nadal \viódł życie rozwiozłe. Sam Grodzicki atoli wydał zdanie, że się poprawił. IIp lllożna stwieruzić, l'zeczy tak się miały: Z Czarnajanówną Duś się rozstał. \Vyjeżdżając ong'i do Hzymu umieścił ją w Erakowic u lutnisty Ba11dźca, obiecując zapłacić za jej mieszkanie i utrzymanie pod warunkiem, że się będzie uczciwie prowadzić. Powróciwszy z Hzymu wszelako. z Gniezna pisał do niego. że nic nie da, bo Felicja puszcza się Ila złe drogi. To samo powt{H"zył illl w Krakowir Był to może tylko pozór, żeby nie płacić, z ZeZnal1 bowiem BaiJdźca i jego żony nie wynika, aby (:zarnajanówna się

14) Akta nasze podają Millepotamiensis, Gams P H Series episcopornm Lipsk 1931 między bisknpami milopotamskimi (na Krecie) wymienia r. 1512 Franciszka. Kardynał wymieniony tylko .iaJ{() Ludwik kardymłł presbyter Ś. Marcina.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry