KRONIKA MIASTA POZNANIAmiał lat 18 wstępuję,c do Zakonu. Chodziło tu o wiek sposobny do profesji. Skoro ję, składał po roku próby, lata te należy przyję,ć jako minimum. Mógł oczywiście być starszy. Nie bardzo jednak możemy te lata rozcię,gnę,ć \'{stecz, zważywszy, że w czasie swego procesu 1509-13 był w sile wieku, lat chyba co najwyżej 40. Mniemamy zatem, że narodzenie jego wypadnie położyć ok.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

r. 1470 mniej więcej. Imię Antoni mogło być dopiero zakonne. Niezbyt często spotykamy j podówczas jako imię chrzestne. Nic pewnego tutaj powiedzieć nie można. Imię ojca było Wojciech. Nie mamy też danych o jego młodości. Za pewne atoli trzeba przyję,ć, że przed wstę,pieniem do Zakonu uczęszczał do szkol y, co mu dała przynajmniej poczę,tki łaciny. Bez tego bowiem przygotowania nie przypuszczano do Zakonu na kleryków, tylko na laików. Antoni wstę,pił do Bernardynów w Poznaniu w ['o 1489 lub !W. !I) Przebył rok próby w nowicjacie i złożył śluby zakonne.

Kolegami jego byli m. i. Nikodem z Tuliszkowa i Ludwik Wróbl laik. Nazwisko drugiego przypomina sławnego polemistę przeciw nowowiercom \Valentego. Pierwszy zasłynę,ł w Zakonie jako introligator. H. 1512 znajdował się w I{rakowie, umarł w Opatowie r. 1539; kilka księ,żek jego roboty zachowaJo się jeszcze dzisiaj 10). Nauki swoje Duś odbywał w studium pozna1'1skim. Jeszcze przed wyświęceniem czas niejaki spędził w Kościanie, który to konwent znany z bogatej jego księ,żnicy. Daty święceń nie zapisano, można ję, przyję,ć ok. r. 1495. W następnych latach przebywał po rozmaitych konwentach czas dłuższy lub krótszy, w Krakowie, gdzie może kOIlczył nauki, w Wilnie, Warszawie Tarnowie. Były to według ówczesnej terminologii konwenty wię

!I) Akta procesu rzadko tylko wymieniają datę roczną. Przeważnie podają ogólnikowo "ab annis viginti citra vel ultra" itp., datę więc otrzymywamy dopiero przez odciąganie i stąd można .ią tylko podać w przybliżeniu. lU) O nim Bernardyni polscy I, 311-2 i przyp. 61. Z książek jego oprawy, 3 znajdują się w Bibl. Sem. Dueh. w Włocławku, jedną przechowywa Tow. Przyj. Nauk poznańskie nr 48802 Augustinus De civitate Dei 1470 s. L

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry