ANTONI DUŚ Z POZNANIA I JEGO PROCES

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

z Brna, :u1.. i t.eo\. bak. gwardian krakowski, imieniem Franciszkanów zawierają układ z Bernardynami Frielem 6) kaznodzieją i Bapty:,;t 7), spowiednikiem krakowskim, na mocy którego zobowiązują się \\ydawa( zbiegłych do nich zakunników. Potem dowiadujemy się, że samego Dusia wprawdzie byli przyjęli Franciszkani i powierzyli mu polską ambonę " Krakowie, później jPclnak go wygnali od siebie, a gdy koniecznie chciał powrócić, kazali mu się postarać o zalegalizowanie pl'zejścia w Hzymie. Na koniec o jednym i to wybitnym, bo kustoszu Mikołaju z Lelowa, słyszYIl1Y, że czas swój spędzał na studiach teologicznych. Raczej więc Minol'yci dobl'ze niż źle wychodzą w świetle tego procesu. \Vszplako przechodzimy do samego Dusia i jego sprawy.

Akta j)iszł} go n li s z. Jest to jednak znak który należy czyta!' = ss. Nazywał go śp. o. Bogdalski Duszem. My jednak mnipmamy, żp brzmienip nazwiska było Duś. n u s nie zmiękczony nip daj£' spnSll, w Poznaniu nie mazurzono. Duś zaś należy do licznego typu nazwh;k, od przezwisk pochodzących. Rodzina Dusiów spotyka się w Poznaniu, ściślej mówiąc na Zawadach.

\\' aktach mdzipddeIl z lat 1'>0'7-25 zachodzi rzeźnik Jan Iluś, R) niezawodnie krewniak, możp brat Antoniego. Zawód Jana pozwala nam zarazem określic' pochodzenie naszego Bernardyna, przynajnmiej \\ przybliżeniu: z rodziny rzemieślniczej miejskiej, a raczej przedmiejskiej. Te koła społeczne dostarczały podówczas wielu zakonników n1f'ndykantó\\'. Nie zapisano daty urodzenia naszego Antoniego Dusia. W zeznaniach świadków jego procesu znajdujemy m. i. pytanie, czy

Według nieh umarł r. 15111. Rłędnie wymienia,ją go w liczbie prowin(',jałów.

!',) R. lfi12 zuajdował się również w konwencie, bez określonego urzędu. Był słabego zdrowia. Przygotowywał się pewnie do stopnia akademickiego, Hle nazwiska jego w Album Studiosorum nie znajdujemy. O Pawle z BI'IIH bliższ'ch danych nie mamy.

li) Należy pewnie go utożsamić z póżniejszym prowinejałem Urielem I. GrabowH 1523-0, t 1521) w l3ari we Włoszech.

7) Był to pewnie Bapt.ysta z Pobiedzisk, ktÓl'Y jako gWHrdian kraIwwski 1488 świHdczy w Mil'HI'ula Simonis de Lionil"a, a znajdował się w Krakowie jesze.ze 1515. S) AdH Consularia w Archiwum Państwowym w Poznaniu.

JOJ

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry