KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

"wlirde ich die Bewilligung des allgemeinen Ehrenzeichens... uicht flil' ganz unbpdenklich halten". Ażeby usunę,ć te wahania, pospiezono (20. 11.) przedstawi t' bieg wypadków w innym porzę,dku: Z pem przyszedł młodszy ł{eisnel.. Ojciec cię,ł szablą Bahiilskiegu tak, ŻP wypuścił hroił; wtedy dopiero uderzył go kijem syn, któremu dopomógł brytan. gryzę,c w nogQ ,.zbrodniarza". Teraz już zuikły szkopuły i stary rzeźnik mógł się chlubić medalem. Jednakże \V tej walce ostatecznie tryumfował duch-buntownik.

Miała una znaczenie symboliczne. Emisał"iusz myśli niepodległej pokonał żandarma obcego panowania. Okazało się to jasIlu w dziejach późniejszych, jak spółcześnie w reakcji sumienia narodowego.

:500

ANTONI DCŚ Z POZNANIA l JEtO PROCES.

Osoba Antoniego Dusia zajmuwała mię od dawna. Pierwszy, jeśli dobrze pamiętam, który mi mówił o nim, był śp. o. Czesław Bogdalski, opowiadając, że posiada akta jego procesu, że jednak nie może ich pokazać, bo w nich Franciszkani l\onwentualni wy('hodz w przeraźliwie złym świetle. \Vszelkie moje nalegania \\' tym względzie okazały się bezskuteczne. Tymczasem o Dusili udało mi się znaleźlI trochę postronnego materiału: zapiskę na jednym z drukóv. ll1=J\vnych Ossolineum l) i dwa dokumenta wyroku w Bibliotecp Bernardynów lwowskich ::). Na ich podstawie mogłem. czy to w dziejach Bernardynów, czy Franciszkanów polskich, dać krótką uwagę, że był to w początku w. XVI Bernardyn poznailski, co przeszedł do Fmnciszkanów, został u nich w Krakowie kaznodzieją, atoli źle się prowadził, że po długim procesie nakazano UlU pod klątwą powrócić do Bernardynów r. 1513 ;1). Obecnie dzięki uprzejmości prowincjała bernardyilskiego o.

Sikory otrzymałem z puzostałości po śp. o. Bogdalskim aktal) 811 to nr. 8eOO;ł i 86004 AntiminoricH 1505 i Minorica elucidativa Venetiis rHzem oprawne. Str. 27 nH marginesie dopisano: Et tum vidimus lIullum H Bernardinis exire nisi lasciuum et petulantem, ut Cracis fuit AntoniuA Dus qui rediens ad Franciscanos publice cum meretrice cirC"umducebatur. Nota est fabula. Druki te dotyczą sporów pomiędzy Obserwanbllni - Hel'llardynHlł1i a Franciszkanami, a uwagę zapisano jako eC"hH procesu, podczas którego oczywiście rozprawiano o tych sprawach. 2) Oba dokumenta pergaminowe: jeden Kraków 25. I. 1513, formatu 3!J4x;ł03, zakładka 41 mm., drugi Kraków 26. II. 1513, z dopiskiem dorso !l. VI. (1513) 479x543 mm. zakładka 30, oba bez pieczęci. Wyrok wydaje i dokumentH wystHwiH sufragan krakowski Jan Amicin. Szczegółowy ich opis znajdzie się w dyplomatariuszu, ,i'lki zamierzają wydać 00. Bernardyni. :1) X. Kantak Bernard'ni polscy, Lwów I HJ33, 5: Franciszkanie polscy, Kraków l 1937, 148, 234, 235. W niniejszym szkicu możemy w niektoryC"h szczegółach poprawić opowiedziHny tam przebieg wYPHdków.

JOl

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry