DZIAŁ BIEŻĄCY

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

, jak mają,tek Naramowice, dał w 1935:31i r, 3 27H :U7,92 zł dochodu, Temu przeciwstawić można z 1780 1', 18 pozycji i to numery: 2, 5, 41i, 48, 1-!J, 52, !14, ;)3, 58, /iO-li!) z dochodem 11100 zł 17 gr, które po pomnożeniu przez 100 dadzą, 1 110017 zł. Dział V (opłaty administracyjne, czyli opłaty za czynności i poświadczenia urzędowe) z dochodem 201 285 zł 77 gr w r. W:!5::!li, repi"ezentowany był w r. 17811 tylko przez jedną, pozycję (;)0) na kwot'.' 51i zł II; gT, która )10 ł)(llIlllOŻpnin pl'zez 100 równa si{' 5 li tli zł. Znaczny dochód \V r, 170 ollpO\\'iada 7 pozycjami zbiorowymi (1, :!, t li, 47, ;';3 i jli) działowi X (podatki samoistne) z jego kwot} (i,i: K84.77 zł ohecnego dochodu. Dały one dawniej razem 172% zł 2 gr, a przez 100 }Iomnożone 1 729102 zł.

Pozostałe wreszcie 4- pozycje "tabelIi" (4=>, ;)7, fiU i liIi) odpowiadały hy działowi XI (różne) z jego dochodem 44571,59 zł. Tp pozycje. któl'e w r. 1780 dały 2051i zł, po doprowadzeniu do warunków ohecnych za pomocą, mllożnika LOO przedstawiają, kwot{' Oj (iOIl zł, Przechodząc do w y li a t k ó w zwyczajnych miasta Poznania w r. 1H3) :/i I), to są, one IIj('te obecnie w Vi działów, a mianowicie:

I. Zarząd ogólny II, Majątek komunaln' IIl. Przed!'\iębiorsh\'a komunalne IV, Spłata długow V, Drogi i place puhliczne Va, Pomiary i plany rozbudowy VI. Oświata VII. Kulhll'a i sztuka VIII. Zdł'Owit' pu h IicZll t' IX, Opieka społeczna X, Popiel'llnie rolnictwa XI. Popiel'anit' p.'zemysłu i handhl XII. Bezpieczeństwo puhliczne XIIa, Świadczenia na rzecz innych związków komunalnych XIII, Różnezł gr 2264217,80 422287,15

4821 610,38 955468.06 185 029.64 757438,19 549672,86 1 047 13955 2 736 625,85

269018,90 875 727,06 811 414,10 368520,13 16064 169,67

Razem:

2) ::->prawozdanie rachunkowe Zl\I'ządu Miej!'\kiego w Poznaniu za rok budżetowy 1935/36 8tr, 10,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry