],UO:\II,A :\11.\STA ]>0/';:'-11\;\;1.\

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr3

Czas czytania: ok. 4 min.

44-, Z jatek od rzeźnikow "łal'l czyn!;Zll rOI'znego 45, Od mączarkow li, z ktOl'ych liażda groszy lI-! polskich miedzianych co kwal'tał do kas!;y mieyskiey pła('i, ten przeto eałego roku zrachowany dochód wyno!;i 12 " - "

4-U, Od I'ybnych !;luzyń 4 mieyskich na stawku przy młynie Bogdanka zwanym !;toiących "łaeą na rok czynszu 250 "

4-7. Podatku na rok "łaei I'ynsztokowy

16 't' - "

47 20"

4H. Czynszu I'ol'znfgo od prowadzenia I'urami wody do swyeh mieszkań (oprocz żydów tuteyszyeh) płaeą dueho\\"ni y mieszl'zanie 248" - " 4-U. Od wagi mipyskiey BI'adwo Kollarsl,ie wedtug kontraIdu z sohą y zlaeh, Magish'atpm zawal'lego (co nie wchodzi w lieylal'yą Ilro\\,pnhl jey osohnego zalwntralitowanego) phH"i na rok do !,assy mipyskiey !iO, Podatku pl'llehowpgo II) od osoh mieysl<ie "rawo przyinlllilll'YI'h, zdawna pl'zez zwyI'zay zadwwany, w'hipranego na I'ok

!it. Z pięeiu kramow do Hatusza pl'zyhudowanyeh plal'ą rożni komornie)' !i2, Od skł/ulu soli na żupie, na szańcu za kośeiołem DominikalIskim stojącey podług kontnlldu z Szlach, Magi!;tratem zawal'tego, płal'ą na rok ezy'nszu 53, Od Bral'łwa Budników śledzie, stokwisze, sol y innp żywności sprzedailcyeh płacą czynszu I\a rok

126 " 20 "

56 " 16 "

100" - "

54 '. 12 "

54, Od wywozu słodow do młyna końmi mieyskiemi 602 " 27 " 55, Od składu soli w I'ekkausie podług kontraIdu ze Szhwh, Magish'atem zawartego płaeą na rllk 216 " - "

") Podatpl, l)I"ol'howy: "od osoh mieyskie pl'a\\'o przyimuiących przez z\\'yczay zaehowany, dawniey na znak wdzięczności ::->zlachetn, Magistratowi strzelaiących" (Acta ('om, BUllaI' Ord. fol. 31 li, - Arch, Państw, w Poznaniu),

1)6,

Podatlm od komorniko\\" y ezeladzi !'\łużącey pl'zez ustH\\'ę Komi!'\syi teraźniey!'\zey do regularniey!'\zego wyłJl'Hnia przypl'o\\"adzonego pokazuie si.: na I'ok Dochodu od żydow przez komplanaeyą między synagogą y miastem zawadą, ezyni na rok

57,

2000" - " 7419zł5gr

V, Doehody mieyskie z młynow y stawl{ow p r z y t Y (' h m ł y n a I' h h ę d ą (' Y c II d o t p g o ż m i a!'\ t a n ą I e ż ą (' y l' II :>!,!, MłynHl'z l młyna mały folu!'\z zwanego y tartalm do tegoż młyna należąeego płaei na rok 760 zł - gr li!!, Tenże młynal'z od łowieniH wolnego .'yh w tymże stawkn przy młynie hędąeym da ie na I'Ok 24 " CO, Tenże młynal'z la dnkt wody od Strzeszyna pht('i na rok 25 " (it. Młynarz z młyna Podgomilm z przy('zyny wiell'p zruyno\\"anego podług kontraktu z miastem zawartego płaci na .'ok 450 G2, Młynarz z młyna Wierzhak zwanego płaci na I'Ok czynszu 500 WJ. Młyna.'z z wsi ,'eż'(' z młyna y pnł ('huby roli phH'i na rok 300 " f14, Młynarz z młyna stary Folu!'\z nazwanego przy karpim ogrodzie leżąeego płHei ,1:1 I'Okynun O fili. Tenże ZH dulit wody ze Sb'zeszynH dHje na rok 25fiG,

Tenże od \\'olnego łowienia ryh \\' !'\tawku pny młynie hędą('ym pła('i na 1'O1{ Młynarz z młyna wietl'znego na Pl'zedmieścin ł,af'i11H zwanym hędąeego płHei na 1'O1{ Garhm'ze z młyna i gruntow do niego lIHleżąeyeh Wymiar z koła jednego na młynie BogdHnkH zwanym (ponieważ d,'ugie koło do prowentn,JW-o Genel"l-łła Wielkopol!'\ldego nHleży) ('zyni na I"Ok

20 "

117,

50 "

68,liS " - "

69,

3360 zł - gr 51 246 zł 22"2 gr

Suma intrat' ogolney miasta

26fJ

Nie trudno przekonać się tpraz, że do niektórych z 10 naszych nowoczesnych działów dochodowych żadnej z (m ]lozycji powyższej "tabelli" zaliczyć nie można, Dotyczy to mianowicie działów: III (subwencje i dotacje), IV (zwroty, t. j, dochód, ]lochodZfłcy z kredytów przez miasto udzielanych. jego swiadczeJ-ł, pn'tensyj itp. z czasu. poprzedzajfłcego okres sprawozdawczy, n wracajfłcy \\' całości lub cz{'ściowo w cifłgu te-ł) okresu), VI (opłaty za korzystanie z urzfłdzell i zakładów dobra publicznego, np, dozór sanitarny. straż pożarna. opłaty adiacentowe, opłaty kolei elektrycznej za zużywanie dróg i t. p,), VIII (lIdziat w podatkach pal1Stwowych) i IX dodatki do podatków palu;twowych), Z takich żródeł miasto ówczesne wogóle dochodów nie czerpało, a dały one miastu obecnemu łfłcznie poważuą kwotę 10 W;-1, 43,:J7 zł, czyli dal pko przeszło połowę całego dochodu. l o tyleż należało by - dla naszych celów adaptacyjnych - obniżyć ogóhW dochód teraźniejszy. a po zastosowaniu naszych dzielników do pozostałej reszty otrzymalibyśmy (17304338,90 - 10 9fi4 493,:37) : (25' 1) = (i:i 398 zł 14 gr wobec 5124(; zł 22 ' /2 gr faktycznego dochodu w r. 1780. Po takim wyeliminowaniu pewnych działów dochodowych różnica mi{'dzy dawniejszymi a dzisiejszymi dochodami byłaby już nil'wielka, Pozostałynl !) działom według rachunkowości olwcnej przl'ciwstawia się teraz 5 działów "tabelli" z ich /iD pozycjami.

Teraźniejszy dział l (majfłtek komunalny) obejmuje dzierżawy za tereny, czynsze z budynków miejskich, dochody z kapitałów własnych i z sprzedaży ruchomości, Dał on 2 170785 zł 88 gr dochodu, Dawniejszy analogiczny dochód z majfłtku komunalnego obejmuje większość owych (i9 pozycji, a mianowicie numery: 7, 8, 9-1,4, 50 i 51, razem 39 pozycji z dochodem 207;3!) zł 17"2 gr, Gdy tę kwotę doprowadzimy do odmiennych warunków obecnych.

mnożfłc jfł przez 100, czyli przez 25 1, otrzymamy 2073917 zł 50 gr, Dział 11 \przedsiębiorstwa komunalne), uhejmujfłcy przedsiębiorstwa o charakterze zakładów użyteczności publicznej, jak Elektrownia, Gazownia. \\'odocifłgi. Hzeźnia itp" dalej przedsiębiorstwa o charakterze przemysłowo-handlowym, jak Targi Poznańskie, Tabor, Przeładownia itp. oraz przedsiębiorstwa rolnicze,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry