DZIAŁ BIEŻĄCY

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

21-!. Z baszty mieyskiey przel'iwko mydh-ll'ni przy Bn-llnie Wronieekiey stoiącey 3 izlJy \\' sobie nwiąey płacl żydzi lIa rok CZYlISZU 96" - " 30, Z baszty Bednal'skiey płaci komornik lIa I'ok czyn!'zu 40 " - "

31. Z baszty Budniezey płaCl1 komornil'y na I'ok ezynszu 50 " - " 32, Z baszly ::5zafal'ska zwalley za Masztalem przy stayniacb mieyskich stoią!"ey płaci Iwmol'llik z dolnego jey pito:tra, ponieważ sługa mieyski na gorze mieszka na .'ok 24 " - .. 33, Z baszty na Drewnianey ulicy stoilcey pł:H'ą komol'llil'Y z izby gomey i dolney lIa rok 10u .. - "

34. Z mieszkania na bl'amie Wielkiey ulit'y płal'i gożdziarz Hpkier komornego na I'Ok 100" - " 3!), Z kamiellit'y na Żydowskiey uliey stohlcey, Berowska zwaney, płaci żyd komol'llego na rok 400 " - " 36, Z pomieszl<allia gomego 'na wadze płaci zegarmistrzowi Hillebranł rocznego koIII o 1'11 ego 20G 37, Tamże ,Janowa Tarl<iewiczowa z sklepu daie komornego na rok 20 3K Tamże Kulczyńscy małżonkowie z dł'llgiego sklepu komoł'llego płacą na rok 20 31-!. Z domu lIIurowanego pl'ZY cegielni stoil('ego komornego pła('ą na rok 35 "

40, Z 4 budek na Targu Wiencza"skim pod samym Ratuszem hędl!"Yl'h płacl na rok 41. Z hudki przy Celstal'ie daie Zurkiewiczowa rocznego I<omol'nego 42, Z ił budek pod Hatuszem stohl!"Yl'h (w których chleh biały przedahl). płacl Iwmornego na rok 43, Z budek gal'llczarsldeh 22 od tyleż osob garnczal'zy i od kopania gliny onym że lIa gruncie mieyskim pozwolonego, płacą na rok,

20 "

24" -"

158" - "

CI"

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry