Z,\PISKIrze('zonych i:I szl{ółkaeh faJ'llyeh pf'wne lekcje n, p. pisania i t, d. dawap hędą, Hf'lI1l1nel'lwja dla ni('h 1I10że >\ię \\"ziąśP z ilośd 2.J-O hd,. f'tatf'm >\zlwlllym za rządu ze>\złf'go dla w>\pomnionych i:I szkółek wyznaezollej, ale dotąd nie wypłaeonf',i, da,jąc każdemu po l:> IlIh 18 zł. 4, Dzif'ei z miasta, e!Jodzące do szkółki wzorowej przy >\f'lIIinarii pOZllań>\kie,j hęd;l('e, ma,ią być z\\...óeonl:' do szkółl:'k swogo wydziału IlIh ('yrkułll miasta, Do senlinari1 za tylko rlzil:','i z ('hwali>\zl:'wa, S. HOI'ba i Śródld ehndzi,' powin ny, 'fi: KCJli('I:'ł-1I obradzenia !-'i:.', nietylko wzgh:delll poda tku szkolnego, na Obywateli miasta Poz)lania rozłożyć si mają('ego. ale nawet względl:'lII całego intereslI szkoł pOZllańsldch, dohrze by hyło złoży(' deplltaej.. z kitku członków i ('ały tl:'n intel'l:'s jej po!eeić, ina('zej hd'l się stosy , aktów powiększać a spl'aWI\ f'dlll{af'y,inl\ opói.niać, ,leziol'Owski,

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

A, Wojtkowf'kio FIASACH KU:\JlTALNYCH :VIIATA POZAIA HOI{l1 1780 I WSPÓŁCZESKYCH (Studium porównawcze)

Po okresie świetnego rozkwitu Poznania w XVI i pien\szej polowi e XVII w. rozpoczął siQ stopniowy je:;o upadek, który trwał aż do schyłku wieku XVIII, osiągając fazę bal'dzo silnej depresji za czasów rozbiorów, Los Poznania tej ostatniej zwłaszcza fazy stał się zresztl.! udziałem calej Polski: ogólny zanik żywotnych sił gospodarczych, powszechne zubożenie, brak kapitałów i stąd duża siła nabywcza p,niądza, I obecnie pl'zpżywamy lata ciQżkiego kryzysu gospodarczego. kryzysll coprawda ogólnoświatowego, Miasto Poznall straciło już poniekąd ów rozmacll w I'Ozwoju. jakim odznaczało siQ w pierwszych latach po odzyskaniu nippodlpłości aż do roku 192H, "Vzrost jego jest już tylko UllliaJ"kowallY, Siła majątkowa społeczeilstwa jest słaba, sila nabywczH pieniądza duża - pieniądz stał siQ drogim, ',,"obec faktu, że Polska, po pl'zeszło wiekowym niebycie, \\TaZ z odzyskaniem niepodległości powróciła do systemu monptrnego złotowego, warto porównać gospodark{' finansowI.!. miejską obecną z ówczesną, - porównać wydatki i dochody miasta Poznania, ohliczane tak dziś, jak i wówczas, w złotyr:h i groszach. Powołana (/0 życia reskl"yptem królewskim z 23. XI. 17/R r, "I{Olllisja Dollrego »orn}dku" dla Poznallia tak samo, jak dla wielu innych miast polskich, celem podniesienia ich z upadku, rozpocz{'ła swoją działalność w niespełna rok później, wykonywała ją nader intensywnie I'rzl'z cały prawił' rok 17R() i zlikwidowala si{' definitywnie w roku 1784, 1'0 pl'zekonaniu si{' o należytym wy konaniu swych uchwał i zarządzell. Działalność Komisji okazała się w swych skutkach dla miasta hardzo zbawienną, Jednym z głównych jej zadalI było uzdrowienie finansó'w miejskich, w wysokim stopniu zaniedbanych i

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry