.ZAPISKIchrzestną, Józefa Roene-WrOllskicgo jest żona Andrzeja, Marianna z Kulczyków Pernicka H), Z powyższych dowodów żródłowych wynika, że ojciec poety, Jakub Bonawentura Bernicki, był kuzynem filozofa Absolutu; matka bowiem Hoene-Wrońskiego, Elżbieta z Parnickich, była ciotką, Jakuba Bonawentury, a babką, cioteczną, Ryszarda, czyli JÓzef RopnI' Wroll<..;ki był wujem poety 14),

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr3

Czas czytania: ok. 3 min.

..

Pochodzenie budowniczego Antoniego Roene (Heyna), ojca JÓzefa, nie je;5t dotychczas wyjaśnione, w rodowodzie jego jest dużo jeszcze niejasności. Do niedawna nieznanym było miejsce pobytu Antoniego przed 1780 r" bezskutecznie szukano miejsca, gdzie stała kolebka filozofa, Dziś wiemy, że Hopne-\Vruilski urodził się w r. 177(i w \Vojsztynie, a nie - jak dotychczas podawano - w r, 177'P'). Józef R08ne-\Vroński powołuje się. że przez urodzenie jest Polakiem, a przez pochodzenie Czechem, - Ojciec filozofa, jak są,dzi .\11. Wichcrki"wiczowa, miał przyją,ć w 1', 1777 prawo miejskie w Poznaniu, Ten A n t o n i H e i n, towarzysz murarski, pochodzą,cy z wsi Laydendorf w Czpchach, jest całkiem inną, osobą, l"). Synem t"\goż Antoniego murarza i ż:my jeg'o Barbary

1:\) ibidem, pod dn, 28, VIII. 1776, H) Zob, tablicę genealogiczną.

j,-') A, Nowaczyński: M ę d r z e c z Wo I s z t y n a, "Kul'ier Poznańsld", nr 119, z dnia 14 marCH 1937, str. Iti. - Hoelle-Wroński: Geneza Filozofii Absolutnej", w tłumaczeniu C. JasŁrzihca. Nakładem.1. .Jachowskiego, Poznań 1937. - ,Już S, Dieckstein nadmienia, że jeden z biografów Hoene-Wrońskiego, a mianowicie Arson podaje miejsce urodzenia "Wolfensteill". Wotfenstein, z3pewne Wollenstein - to Wolsztyn, (Dickstein: Hoene-Wroński. Jego życie i prace, str, 4, - Liber baptis, WolszŁyn, ,,';i8 Augusti (I', 1776), Idem Ego baptisavi [nfantem bini nomillis .J o,s e p h u m S t e f a II u m Patris JO'lnnis H e y n a Architecti et Elisabetlule Matri L. C, Pahini fuere Martinus Orłesd (!) commissarius et Marianna Pemicka", Ksiądz wpisujący metryk'i t. błędnie podał imię ojca ,Józefa, popra\\ nie brzmi ono w I', 1780, kiedy "A n t o II i u s C h e y n a A r c h i t e c t u s" jest ojcem chrzestnym Andrzeja Pemickiego. (Zoh, przypi nr, 12,) .1;) M, V. icheI'ldewiczowa: op. !'it" str. 4,jest urodzon w r, 17RI; Kaspar Melchior Baltazar 17), wystt;'pujący w r, 1823 jako robotnik 18), Ojciec zaś Józefa jak wiemy przebywał do 1', 1780 w Wolsztynie 19), \Y ciągu wieku XVIII spotykamy w Poznaniu różnych Hoene'ów, Heyne'ów, Hein'ów, I tak: 1. w r. 1713 prawo miejskie przyjmuje 1\1 a r c i n II a i n, szewc, katolik, Ul', w Górze (Śląsk) 2L), 2, w r, 1741 obywatelem miasta Poznania zostaje !VI a c i ej H a i n s, krawiec, katolik, ur. w m, Święciechowie 1), 3. w r. 171i5 związek małżel1ski zawiera J a n H a y n, ur.

w Głogowie, z Anną Janówną 2,). 4, takiż sam związek zawierają dnia n paźdz. 1774 Jer z y H e i n i Elżbieta Fabianowa 2:!), 5, również jako murarz występuje w r. 17H4 ,\1 i c h Ił ł H e i n 2), Jeżeli chodzi o pisownię nazwiska architekta, to występuje ona w dwojakiej formie, \Veźmy pod uwagę księgi metryczne, \\ latach 1771;-80 występuje jako "H e y n a" 20), w Poznaniu zaś po tym roku jako "H 6 h n e, H o e n p", ale również tylko do r. 17R726), Pod koniec życia Antoniego Hoene znowuż znajdujemy pisowni(' H e y n. H e y n a. Młodsze rodzpilstwo .JÓzefa występuje pÓźnil'.i pod najdawniejsz;"L pisownią H e y n a, mimo że w dokumentach chrztu pisani są jako Hoehne,

17) Liber baptis. Eccl. ::-;, M, Magd. Posnaniae 178U-\)5, (\), l. 1786.) "Idem J acohus Stuwczynski baptisavit Gasparum MelchiOl'em Baltasarum Antoni et Barbarae Hoehnow murariorum leg, conj, Patrini fuere Franciscus Gerszewski et Marianna Morzewska panper ex Xenodochio S. Hedvigi".

1H) Liber baptis. Eccl. S, M. Magd. 1822-30" str. 8 du. 26. VIII. 1823 Ul', się Ludwika Apolonia, clirka Gaspara Hoene i Agnieszki Pawłowskiej, robotnika, 19) zob. przyp, 111' 12 i 15, 20) Varia Posn, 111' 58, str. 508.

21) ibidem, str. 595, 22) Liber copul. Eccl, S, M. Magd, Posu, pod 2)), VIII. 1765, 2:\) ibidem pod 31. X. 1774, 21) Liber baptis, Eccl. S, M. Magd, Pos. 17HO-179ii pod dn,12, XII. t784.

:5) zob. przypis nr 12 i 14, :6) Księgi metryczne parafii farnej ś\\" M, Magdaleny.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry