ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr3

Czas czytania: ok. 4 min.

Zygmnnt Trzeci, z ł.aski Hoże.i Król Polski, Wielki Ksi/lż", Litewsld i t. d, - Oznajmiamy i t, d, - że ohllltowano do akt kllnl'elal"ii naszej pismo tu zawal'te, nil pel'gaminip spisane, pod tytułem Najjaśnie.iszego niedyś Kllzimierza Królll Polski, naszego poprzednika, piel'zęl'ią kl'Mestwa umocnione i potwierdzone, I'ałe i nienaruszone, nieuszkodzoue i od podejrzenill wszelkiego wolne, zawiera,jąee IIld darowi1.ny ohs1.aru l.iemi na 100 łokei w....dłuż, nil s1.erokośt' l.aś łokl'i -lO dla zhndowania I'egielni, lud1.ież drugit'go Obszlll'n HO łO{f'i na hudowę piel'a, w miejsf'u l.wanym Rata.je na 1'1.el'1. klasztom Zakonu Nnjświęts1.t'j Marii PnllllY 1. (MI'y Karmel.

[proswno nasI, ahyśmy raf'zyli polel'it' pismo to \\'pi"IH' do akt Iwnl'eIlIrii nasw.i i odpis antentyezuy 1. nieh spor1.ąd1.il'. Dosłowne l.aś hnmienie pisma tego jpst n:lst"'I)II.iąl'e, W lilii", Pana, Amt'n, Na wief'1.uą r1.t'l'zy pamiąt:ię, My Ka1.imicl'1.

1. Hożej ł.aski Knil Polski ,jakoteż Krakowsld, SlIndomit'rski, Siel"lldzlii, ł.ęezYl'ld, Kujawski, Wielki Książę Litewski, Ruski, PrusId, rówuipż dzied1.iezny PIIII Chełmiński, Elhląski, Królewieeki i Ziem Pomorza, Own,jmiamy hnmieniem ninie.is1.ego pismll wszem wohel', komu o tym wiedziet' należy ora1. potomnym, którzy l.nznajomią się 1. .jego tl'p><dą, będą je ezytali luh o nim słys1.eli, że pl'ngnąf' upr1.t'dzit' 1If'1.ynknmi dohl'Yllli D1.ieii Sądu Ostateewego i ezyny poprzedników uaszYf'h, Idór1.Y w pobożności swej ....al'ndzali potrzebom kościołów, naśladować, spod1.iewamy sil;' i przez tv ofiar" uzysklu' tu i w prz'szłośl'i nngl"Ody I'Ozlil'1.ne. Cokolwipl, bowiem dla f'hwały na.iwyższego i wzno,.;zenia ś\\"iętYl'h przybytków hojnie III'ZYniliśmy, wiel'zYIllY, że niewątpliwie 1111 dobro niebieskil'h i niepnemi,jn,jąl'yeh slulI'bów będzie po!iezone, - Zatym przyehyln,jąe się do żp'1.eń pobożnych braci l.akonnych i przeora WI'IIZ 1. if'h Klnsztorem Znlwnu Najświ",tsze,j Marii PallllY 1. Góry Kannel Najchwalt'bniej,.;zpgo Poożego Ciała, polożonym p01.1\ murami miasta Poznania, pl'llgnąeyeh r01.pol'zęty dnwnie.i IWś('itił nmoenić, dalej budoWlII', i wylwńczyt' f'ałlwwieie, nadaliśmy, dal'o\\'aliśmy i przY1.woliliśmy, dajemy i przyzwalam', darowu.iemy oraz ofilll'ujemy tytułem wit'f'1.yste.i i nipodwolalne.i dal"Owizny, bl'zmienielll niniejszego pisma w nad1.iei na wieczną nagrodę, dla wymienionego Iwśf'ioła nn urządzenie i wzniesienie f'egielni, obszllł' na 100 łokl'i w1.dłuż. wszerz znś 40 łokei. r<iwuież 1111 budowę pieca dla tychże cegieł dl'ngi obsznr tamże o HO łokciach, położony bezpośrednio Z:I młynem wymienionYl'h bl'aci, poza ogl"Odami tegoż młyna l.a Nowym Mostem idąc do wsi, Starolęka nazwanej, po prawej ręce, na miejscu zwanym Rataje, wraz z lTlożnośl'ią, swobodą i całkowitym npoważnieniem do robienin cegieł, tamże niwę, jednakże bez uszczerbk u i krzywdy dla pól sąsiadÓw, wraz z możllośt'ią przyjmowania, kopania i wydobywania; dla wymienionych lwaei, icb konwentu oraz Iwścioła z pełnym pl'3wem własnośl'i i włndania, be1. .inldejlwlwieli straty w użytkowaniu, posiadaniu i trzymaniu zgodnit' i spoko.jnie na wieczne czasy, Na dowód tego do pisma niniejszego pieczęć nnszlI zostnła przywieszona, Działo się w mieście Poznaniu. w c1.wartek pl'zed liw, Marcinem

biskupem i wyznawcą. Roku Pańskiego 1465 w obecności najczcigodniejszego i czcigodnych \\' Chr)'stusie ojców panów: arcybiskupa gnieźnieńskiego, pł'ymasa i kanclerza Królestwa Polskiego .Jana ł), biskupa poznańsIdego Andrzeja ,), Jakoteż wielmożnych i szlachetnych wojowników; poznHllskiego Łukasza Gół'ki 6), brzeskiego Mikołaja z Kośeielca ;), inowrocławskiego z tegoż Kościelca Jana zarazem starosty malborskiego S), kasztelanów: poznańsldego i generała Wielkopolski Piotr'a z Szamotuł, kaliskiego Piotra z Gaju, gnieźnieńskiego .Jana z Czarnkowa 9), Marszałka Kl'ólesŁwa Polskiego Jana z Rytwian .C), sędziego Scibom z Ponieca.

chorążego poznallsldego Mikołaja z Tomic. podkomorzego i starosty łęczyckiego Michała z Lassot l]) i wielu innych dla sprawy tej godnych świadków, Dano przez ręce miłych wiernie nam osób wymieniOllPgo czcigodnego w Chrystusie o,jca pana .Jana, arcybiskupa gnieźnieńsldego, pryllIaHa i kanl'łerza oraz Wo,iciecha z Żychlina, prepozyta kaliskieeo, kustosza sandomierskiego i kanonika kościołów katedralnych: gnieźnieńskiego, krakowskiego, włocławskiego i poznańskiego, podkanclerzego Królestwa Polskiego,

4) Jan Gl'lIszczY]lski, od roku 1450 biskup kujawski i polityk za panowania Kazimierza .Jagiellończyka, został pod koniec życia arcybiskupem gnieźnieńskim i kanclerzem, Zmarł w I'oku 1473, ,) Andrze,i z Bnina od rolm 143H biskup poznański, za którego ł'Złldów spalono w Poznaniu pięeiu księży husyckich, pojmanych w Zbąszyniu, Zmarł w ł'oku 147H, (;) Łukasz Górka, herbu ł,odzia, zmarły w mim 1475, uczestniczył w wyprawie Władysława Warneliczyka na Turków i w bitwie pod Warną oraz w wo,inie z Krzyżakami za Kazimierza ,Jagiellończyka i w wyprawie przeciwlw królowi węgiersl<iemu Maciejowi. B'ł także polityl<iem, .) Milwła,i Kościeiski, hel'bu Ogończyk, chorąży bydgoski, brzeski i inowrof'ła\\'ski, następnie kasztelan inowrocławski i starosta dobrzyński, od rolm 1453 wojewoda inowrodawski a od roku 1457 woJewoda brzeski. ") Jan Kościelecki, herbu Ogończyk, wybitny wódz w wojnie trzynastoletniej z Krzyżakami i zdobywca Malborga, !I) Jan z ('zarnkowa, heł'bu Nałęcz, uczestnik w wO,jnie trzynastoletniej z zakonem krzyżackim, Był także podlwmorzym poznańskim. '0) ,Jan RytwiHllsl<i, starosta sandomierski, od roku 14(j marszałek Królestwa, od roku 1477 wojewoda krakowski, wybitny polityk, stojący często w opozyc,ii do króla, JI) Mikoła,j z Lasot, zmarły w roku 1472, brał udział w Konfederacji Spytka z Melsztyna, z którego córką był ożeniony, Walczył także pod Warną, Słynął z charakteru gwałtownego i awantur,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry