ZAPISKImoriam. Nos Casimirus Dei Gratia Rex Poloniae, neenon ('raeoviae, Senuomil"iae, Siradiae, Lanciciae, Kujaviae Magmis Dux Lithvaniae, Russsiae, Prussiaeque, neenon Culmensis, Elbingensis, Conigspergensis et Pomeraniae Terrarum Haeres et Dominus. Signifieamus tenore Praesentium quibus expedit universis, pmesentibus et futlll'is harum notitiam habituris, leetlll'is et audituris, Quomodo eupientes Diem extremi iudicii bonis operibus pmevenire, et Pmedecessorum Nostrorum quos pia movit Devotio Ecclesiarum defeetibus subvenire, et gesta eorum ivitari pl'O quorum oblatione hic et in futUl'o speramus multiplices retributiones praemiorum adipisci. Quidquid enim pl'O honOl'e Altissirni et Sacrarum aedium aedificatione liberaliter erogaverimns in Celestes et inmarcescibiles Thesauras indubie reponi credimus, Proinde Religiosig Fratribus Priori cum UJ Conventu Ordinis Beatae Mariae de Monte Carmeli Basiliensis Gloriosissimi ('orpolis Christi extra Muros Posnaniensis Civitatis sito per prius coeptam au Sui Cousumationem upera et effeetu inteudere, eandem quoquc munire, continual'e et in totum opere complere volentibus, piis eorulldem votis al'clinati ob spem aeternae Retl"ibutiollis, pro Ecclesia Memorata celltum spacium pro Latel'ificio pal'ando et erigendo in Longitudinem centum in Latitudinem vero quauraginta cubitorum, Item pro Fornace hlliusmodi Laterum alillu spatiulll ibidem triginta eubitorum post dietorum Fratrum Molendinum ill cuntinenti et pust eiusdem Molendilli Hortos postque Novum Pontem Sit11m, eundo ad Villam Starołęka nnncupatam, imanu uextm et in Loco Rathaie dieto, una cum Faeultate et Libertate, et plenaria Potestate, pl'Ofaeiendis, parandisque Lateribus, ibidem A I'gillam , sine tamen Pl'lleilldicio et iniuria agrorum ipsi Loco vicinorum tollens reeipiendi, fodendi et levandi perpetua et irrevocabili Donatione, dedimus, douavimus et concessimus damusque eoneedimus, dOllamus et largimus tenOl'e praesentium mediante, Pel' memoratus fratres et eonIIIdem convelltum ae Eeele!'iam ipsorum memOl'atam eum omni iure Proprietate, Dominio Sine qua\"i.: alienatione tenendi, habuendi, utifruelldi, pacifice ae quiete possidellui temporibus pel'petuis et aeviternis, Harum quibus SigiIlum Nostrum Praesentibus est sub appensum testimullio Literarum, Actum in Civitate Posnalliellsi Feria Quinta ante Festum Sancti Martilli Episcopi et Confessoris Anno Domini MiIlesimo Quadl"illgentesimo Sexagesimo Quinto, Pmesentibus ibidem Reverelldissimo, Reverendisque in Christo Patribus Dominis .Juanne Sanetae Eeelesiae Gnesnensis Metropolitanae Arehiepiseopo et Primate Regui Poloniae Caneellario et Andrea Episeopo Posnaniensi neellun Magnificis et Generusis Luea de Gorka Posuaniensi, Nicolao de Kościelec Brestensi Joallne de eadem Kościelee Junivladislaviensi et Capitaneo in Mariellburg, Palatinis, Petro de Szamotuły Posnaniensi et MaiOl'is Poloniae Capitaneo, Petro de Gay ('alissiensi ,Joanne de Czarnkow Gnesnensi Castellanis, Joanne de Rythviany Regni Poloniae Marsehaleo, StibOl'io de Ponieez ,Judice, Nieolao de Thomice Vexillifero

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr3

Czas czytania: ok. 3 min.

Posnaniensi et Michaele de Lassoty Subccłmerario et Capitaneo Lanciciensi, ac alliis compluribus fide dignis Testibus circa praemissa, Datum pel' Manus praefati ReverenC:issimi in Christo Pah'is Domini .Ioannis Archiepiscopi Gnesnemi; et Primatis, Cancelhll'ii et Alberti de Zychlin Praepositi Calissiensis, Custodis Sam'omiriensis, Gnesnensis, Cracoviensis, Vladisla\iensis et Posnaniensis Ecclesiarum Canonici, Vicecancellarii Regni Poloniae Nobis sincere dilectorum. Relatio eiusdem Venerabilis Alberti de Zychlin Praepossiti Calissiensis et Regni Poloniae Vicecancellarii. Cui suplicationi nos benigne annuentes preinsertas Literas ratas et firmas habentes Actis Cancellariae nostrae inseri, ac earum Rescriptum authenticum ex eisdem Parti Postulanti extradi mandavimus, V olentes eas rohm' SUUIll obtinere. In cuius rei Fidem etc. Datum Varsaviae Die dgesima quada Mensis Februarii Anno Millesimo Quingentesimo nonagesimo nono Regnorum Nostl'Orum Poloniae Duodecesimo Sveciae vero quinto, Relatio Reverendi in (,hristo Patris domini Peh'i Thylicki, Episcopi Culmensis et c, et Regni Poloniae Vicecancellarii, Quod einsmodi Privilegium uos pwut in Aetis Metrices Regni reperitur fideliter descrihi et Parti Postulanti authentice extradi permisimus, Inquorum Fidem pl'esentibus SigiIlum Regni est appressum, Actum et Datum Varsaviae Fel'ia secnnda intra octa\"llm Sael'atissimi COI'poris Christi Domini, Die cilicet duodecima Mensis ,'unii, Anno Domini Millesimo Septingentesimo Trigesimo. Regni "el'O Nostri h'igesimo tertio An no. Relatio IIIustrissimi et Excellentissimi Domini ,'oannis in Slupo\\" Szembek Supremi Caneelarii Regni Graudentinensis, Lubaczoviensis, Capinoseensis ('apitanei.

.'oannes Szembek Supr, Rni Cancelarius

L. S.

Andreas Franciscus Ci!'hc,eki

...__.

Sacrae Regiae Maiestatis Secretarius ManII Propria,

Ex Actis 1599, Oblata Pivilegi Donationis ('ertii Spatii pl'O Laterificio parando Monasterio Corporis Christi Posnaniensip o \\" y Ż s z y d o k u m e n t \\' t ł u m a e z e n i u p o I s k i m b r z m i: August Drugi z Łaski Bożej Król Polsld, Wielki Książę Litewski" Rusid, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Podlaski, Inflancki, Smoleński, Siewierski i Czel'llichowski, jakoteż dziedziczony Książę Saski oraz Książę Elektor, Ozna,imiamy ninie.iszym wszem wobec i każdeuHl z osobna, którym o tym wiedzieć należy, że w aktach Metryki Królestwa znajduje się poniższy przywilej o następującym brzmieniu.

QJ6

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry