ZAPISKIclerzego koronnego, do krÓla Zygmunta III i uzyskali w roku 159!:J potwif'rdzenie nadania, \V roku 1730 otrzymali Karmelici urzędowy z akt n1Ptryki koronnej odpis dokumentu, pisany r{'ką sekretaI'za królf'wskiego Andrzeja Fmnciszka Cichockiego, podpisany zaś przez kanclerza wielkiego koronnego Jana Szembeka i zaopatrzony w pieczQ(' króla Augusta II. Ten cdpis właśnie przechował się w archiwum parafialnym do naszych dni. używany niejednokrotnie \\- czasach zaborczych, kif'dy rząd pruski konfiskował majątki klasztorne, jako akt obrony prawnej, Dzięki łaskawej uprzejmości ks. »ra!ata Leona Runkowskif'go zostaje dokument ten opublikowany, Pl'zy czym pisz},tcy te słowa poczuwa się do miłego obowiązku podziękowania zarówno ks, prałatowi Hankowskiemu za u!atwiednie edycji, jak i p, dyrektorowi drowi A. \Vojtkowskif'mu za cenne wskaz{m'ki przy opracowaniu niniejszego dokllInrntJ.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

I!,l' o t \\' i e ni z e n i e II l' Z Y w i l e j LI P l' Z e z Z y n}1 u n t a III!) Sf'I','ili.-"illllls Sig"islIluIHlu", £lI. Hex Polonia f' Privilegium Sel'enisimi Casimiri Regis I'oloniae Quo, Monasterio SSrmi Corporis Christi, post Molellllinllll1 Topolnik, pt f'iu,;df'nl JVIolemlini H(Il'tos, eiundo ad VilIam 8tarołI,'lm in Loco Hathaje in lIlaIlU dextra pro Eccle3ia ss, Corporis Christi celtullI spatilllll pro Laterificio paralHlo f't erigendo, in LongitUllinem Centum, in Latitudinem Quadraginta cubitol'luu: item pro fornace alit\(l spacium ibidem triginta cubitorUln, P 3,'petuo, clementissime Anno Iilesil1lo Qlladringente-;imo Sexagesimo Quinto donavit Aprobat et Hathificat.

Ad Acta lVIetrces (sic!) Hegni POrl'ectUlll Varsaviae Die Vigesima Quarta mensis Febl'uHrii 15!:J!:J, Quo pl'obatul' Hortos fuisse ad Molendinum Topolnik 3).

...

) Sam przywilej Kazimiel'za Jagiellończyka z roku 1465 nie zaC'hował się w archiwum parafii Bożego Ciała, :1) Dopisek na dokumenC'ie,

2JJ

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry