ZAPISKIrym roznl' przez godzin dwie pokazywall'J ognie z munificencyi rÓżnych dohrodzieiów. sing-ulariter z industryi y dokładu Nobilis et Excell. Dni Barszczewski I. C. Doctol'is S. H. Maiestatis Sccrctarii nobilis ac spectabilis Magist.ratus Posn, Actualis J'\otarii Consulal'is" !I).

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr3

Czas czytania: ok. 3 min.

I>zil,'ki st.araniom ks. Łukasza PotarzYllskigo papież Klemens xn wydał dnia fi listopada 1'731 r, bullę, mającą na celu powołani l' do życia bractwa sw, Jana Nepomucena lO), które też założone zostało dnia Hi maja 1'732 l', Dnia zaA HJ maja t. 1', odbyła się pierwsza schadzka generalna tegoż bractwa w kaplicy św, Jana Nl'pomucena, na którl'j przystąpiono do obioru władz, N a p r o t e k t o rów poproszono ks. Tl'odol'a Potockieg:o, arcyhiskupa gnieźn., ks, Jana Tarłę, hisk, pozn.. Andrzeja Szołdrskiego, wojewodl,' inowrocławskiego i generała wielko p" Francizka Hadzc\Vskiego, podkomorzego pozn, i Józefa Hogalillskiego, Na p I' e f p k t ó w powołani zo<;tali: Stefan Topiński, prezydent miasta i Michał CZl'nlpiilski. wójt, P l' o m o t o l' e 111 zo<;tal: kall. koledaty farnej ks. Łnkasz PotarzYllski; a s e s o r a III i: ks. stanisław MroczYlIski. dziekan Marii Mag(l. i kan. Panny Marii; ks, Szymon CzwaJ'dowicz, kantor i proboszcz WP Lwówku i Lu:-:ówku; Maciej I{al'ol Florkow!'iki, rajca pozn,; Mateusz .sztorkowski; dl', Jan I3arszczewski, pisarz pozn.; Józcf \Yinklcr, mjca POZll" pisarz skal'bowy i sekretarz królewski. K o n ,; y l i a I' z P: \\'alenty Xadalilu,ki, rajca; BarU, Harent; rajca TOllla'3z Cerbs; rajcowie pozn,: Maciej Czochl'on, Maciej Rzepecki, Tcodor Seferowicz; ławnicy: Michał PotarzyJlski. Jan Szpema, .Józef \Volillski, \Vojciech Czempillski. Sahastian Bruchwicki, zYll1on Hay subdelegat pozn., Józef Florkowski, pisarz wójtowski,

!I) Liber confrat, S, J, NeponnlC'eni, str, 2-3, 1(;) j, w, str, 3, - W i z y t a c j a X, R o g a I i ń s k i e g o, E. 5 (ArcłlI\\'um koleg, ŚW, Marii Magda!.), str, 224, "Confmternitas S, ,Joannis Nepomllceni. Studio al' opera Rndi Lucae Potarzyński, El'erta est haee fmternitas per Bllllam Clementis PapaI' XII de data Romae die 19 9-bJi; 1731, et in Rndissimo Offido Posn, admissa die 1H Martii 1732, \'igore cujus Pri\'ilegii haee Confmternitas huic C'apellae applicata solemniter ad eandem in troducta est die 16 Maii Anno 1732",p o d s kar b i o \\' i e: Józef Wolii1ski, ławnik i sekretarz królewski; Bernard Stefanowicz. patron pozn,; Wojciech Mielcarzewicz 20-ty mąż, Na w i z y t a tor ó w. którzy "chętnie świadczoną po Szpitalach ella ubogich przyjmują przysługę" wybrano: ks. Łukasza Potarzyi1skiego, dra Barszczewskiego, vVojciecha Staneckiego i Jana Bolickiego, P i s a r z e m ubrano Józefa Florkowskiego 11), Bractwo św, Jana Nepomucena ma od 1732 I'. spis SWyc11 członków, który ciągnie się do k0l1ca XVUI stulecia. CzJonków w 1732 r, było aż 274; ostatnimi zaś przyjetymi członkami w 1', 1829 są trzy kobiety 12),

Minęło pięć lat od chwili założenia bractwa św. .Tana Nepomucena, a Poznań katolicki przeżywa zno\vu ważną chwilę, je3t świadkiem wielkich dni. Franciszek Radzewski. podkomorzy pozn" marszałek "Elekcji Nayiaśniejszego Stanisława LeszczYI1skiego, Króla Polskiego Pana Miłościwego" IH) uprosił w Pradzf' dla Poznania relikwie świętego (dokument wystawiony w Pradze dn, 28. V, 1731i) 14), Publiczna introdukcja relikwii św. po uprzelInim zezwoleniu władzy duchownej 13) odbyła się dnia [(i maja 1'737 roku, Ta solenna procesja "odprawowała się do Pl'ześwietney Kollegiaty.., z Kościoła Świl,'tego vVoyciecha,.." Po Skollczonym nabożeilstwie, które odprawił ks. Aleksander Miaskowski, kantor II) Liber f'onfrat, S, ./. Nepom, E. tO, str, 4.

L) .j, \\", str, 5; 10, 1:1) Liber Confrat, S, ./. Nepom, E, 10, str, t1, 11) Wizytac.ja ks, Rogalińskiego, E. 5, str, 8, "Ad Confraternitatem S, Joannis Nepomuceni est Reliquia Ipsim; notabilis sub Statua lIIius argentea vitro inculusa, sigillo intacto. ('um Iitteris e.iusdem authenticis de data Pragae die 28 Maii Anno 1736..." I:') Acta f'ausarum ('ons, 1737-1738, fol. 111 v, "A d m i s s i o n i I' R e l i q u i a I' u m S. ,) o a n n i s N e p o m u c e n i. In publica causarum audientia III. et Rndissimi Domini Josephi Thaddaei de Kiekrz Kierski Dei et Apostolicae sedis gratia Episcopi Bołinensis suffraganei custodis Cathedralis Vicarii in spiritualibus et officialis gen er, Posnaniensis comparentes personaliter Nobiles et Spectabiles .Jesephus Woliński Consul Excellens J oannes Barszcze\\'ski U, I. Doctor. S, R. Mtis Secretarius. Aplicus et Officii consularis Notarius, Matthaeus Wentland Scabinus Civitatis S, R. Mtis Posn. principales sui s et totius Confraternitatis sub titul. S,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry