KRONII{!\ MIASTA POZNANIArroczyst.a kanonizacja św. .Tana Nepomucena przeprowadzolla została dopiero w 1 '729 roku; dnia 19 marca papież Benedykt XIII wydał bullę, mocą, której policzył Jana w poczet świętych męczenników i uznał obrOllcą, tajemnicy spowiedzi św" wyznaczywszy na coroczną, uroczystość tego świętego dzielI lIi nlaja. Po tym dopiero roku mamy ślady gorą,cej czci tego ś\viętego w kolegiacie poznalu,kiej św. Iarii :\-Iagdaleny. Tegoż samego jeszcze roku (1729) została wystawiona kaplica. I{oszta budowy kaplicy, ołtarza i obrazu świętego ponieśli kanonik kolegiacki ks. Łukasz PotarzYl1ski i Jan Grą,dkowski 8). Obraz ŚW, Męczennika, podobnie jak \V 1', 172:i, został w uroczystej procesji przeniesiony do kościoła i umieszczony w kaplicy na ten cel zbudowanej. "Tegoż Hoku 1'73() dnia 15 Maja" - jak czytamy w .protokolarzu bractwa św, Jana Nppomucena - "to jest w wtOl'ek świą,teczny po obiedzie o godzinie tl'zeci (1) z kościoła \V\V, on, Franciszkanów PoznaJlskich cum solemnissimo applausu był wprowad (!) Obrazu \Vielkiego Patrona sw, Jana Nepomucena Męczennika Praskiego do Przewielebnej Kollegiaty Farskiej Poznallskiey S. ;\1. AIagdaleny in assistentia Jaśnie Przewielebney I(athedry I'ozn" Przewielebnych Zakonów wszystkich, in assistentia numerososissima cleri saecularis, Nobilis ac Spectahilis :\lagistratus Posnaniensis, in assistentia excellentissilllorum Pl'ofesorum Akademie Poznallskiey, in assistentia decentissima Szkół Poznaliskich praeclari Koleg"ii Posn, Societatis Jesu. I\.ongTes ludzi (był) tak liczny na exhorcie, że go Kościół Farski Poznal1ski obią,ć nip mógł. I ten fe,:;t od pierwszych r-;ieszporów do drugich z kazaniami, Processyami y wystawieniem Najśw. Sakl'anlPntu, także zupełnym odpustem według otrzymanych na to Święto w Hzymie Indulgencji, przy znacznym świetle odprawiło się szczęśliwie, Wieczorem samym w H y n k u P o z n a 11 s ki 111 P r z p d k o l u lU n ą, Ś w i ę t e g o ]'\ e p o 111 U C e n a był Feierwerk, na któsuo cnm facultate, aedificandi in eudem Fundo Domum pro Altarista altal'is ::;, .Joannis Nepomuceni in Ecclesia Cathedrali fundando et erigendo, salvo ,iure ad vitalitatis ejusdem lIlustris Da,ie\\'ski. PeriIlustres et Reverendi Domini praemissH in aC'łis praesentibus ('onnotari mandaverunt (14, VII, 1727), H) Liber Confrat. S, J, Nepomuceni, E. 10; str, l.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry