ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

::\ie ulf'g:a przeto wątpliwości, że: 1) ponll1ik św. Jana KcpoIllucena stal na Starym Rynku już przed 17:301'" 2) że oprócz niego w latach 50-tych XVlIl wieku stała druga jeszcze figura, nad \Val'tą przy kościPle Bożego Ciala, dziś nie istniejąca.

l'\ajwcześniej rozwinął sil,' kult ku czci św. Jana Nepomucena w Poznaniu na prawym brzegu '''arty. Już w dwa lata po ogłoSZP!liu .Jana z NeponlUk błogosławionynI, a w rok przed powstaniem pOlllnika na Rynku PoznalIskim, dowiadujemy sil,) o erekcji \V katedrze poznallskiej ołtarza z obrazem tegoż świl,'tego, lIInipszl'zonego w kaplicy PowocJowskich. Obraz św, Jana Nep. został w czerwcu 1723 1', W uroczystej procesji przeniesonyz kościcła św. Marii Magdaleny do katedry:'). Na uposażenie tego ołtarza przeznacza w 1727 I'. 2000 złotydl pol. ks, Szymon \\'osil1ski, dr obojga praw, protonotariusz apostolski, kanonik katedraIny i proboszcz kościallski 6). \V tymże samym jeszcze roku (H-. VII. 17271 proboszcz katedralny ofiarowuje ks. kan. Łukaszowi DajPwskienlU, wielkiemu czcicielowi św. Jana Nrpolllllcena, plac, który leży pusty obok akademii; na nim ma stanąć dOili dla 01tarzysty św, Jana epomucena 7),

,.,) Ada Capituli POSIl, 1720-1727, fol. 133, B. ,JoanIlis Nepomueeni, Imago ex EcC'lesia S, Mariae Magdalenae Po>-;u, ad Cathedralem idque ad Capellam Poenitentiarensem Powodowska dictam solem niter introducenda durante Capitulo presenti Uenerali decel'nitur, pl'O cuius in troductionis actus expensi quilibet ex Reverendissimis Dominis per aureos daturum se declann-it. Pl'out dederunt (dnia 30 czerwca 1723 I'.), - ibidem, fol, 163 v. (1;), V. 1724), - 1\1 e 111 o l' i a I e epitaphiorum, inscriptionum et aliorum scitu dignorum in Ece'esia Cathedł-ali Posnaniensi.., Anno Dni 1755 reperibilium, Posnaniae 1762., str, 37-38.

f;) Acta Caus, Cons, 1727, fol. 476v - 481, "Approbacio Summae 2000 flor, polon. ad Altal'e Sdi Neponllweni in Cathedrali Posn", .) Acta Cnpihlli Posn, 1727-1745, fol. 1!H!Jv, "Fundus de>iertus penes Academiam, IlImus et Rndus Dnus Praepositu!' Reverendissimo Capitu!o praesenti verbo detu.it et ad notitiam deduxit, quod fundum desertulll penes Academiam Posn. situm IIIustri et Adm. Rndo Lueae Da,jewski Deeano forenso Posn" Ecclesiarum Colegiatae B. V, M, Canonico, Parochialis S, Adalbm'ti Preposito, consistorii notario, dederit et con('essit pro jlll'e

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry